Studia doktoranckie: Wydzia艂 Biologii i Ochrony 艢rodowiska

Powr贸t


Studia doktoranckie na stronie internetowej Wydzia艂u Biologii i Ochrony 艢rodowiska


  • Stacjonarne studia doktoranckie biochemiczno-biofizyczne
Kierownik: prof. dr hab. M. Soszy艅ski
Kontakt: (48 42) 635 45 10 sosmirek@biol.uni.lodz.pl


  • Stacjonarne studia doktoranckie genetyki molekularnej, cytogenetyki i biofizyki medycznej
Kierownik: dr hab. Anita Krokosz, prof. nadzw. U艁
Kontakt: (48 42) 635 44 77 krokosz@biol.uni.lodz.pl


  • Stacjonarne studia doktoranckie mikrobiologii, biotechnologii i biologii eksperymentalnej
Kierownik: dr hab. El偶bieta Ku藕niak-G臋barowska, prof. nadzw. U艁
Kontakt: (48 42) 635 44 19 elkuz@biol.uni.lodz.pl


  • Stacjonarne studia doktoranckie ekologii i ochrony 艣rodowiska
Kierownik: prof. dr hab. Miros艂aw Przybylski
Kontakt: (48 42) 635 44 33 mprzybyl@biol.uni.lodz.plOpis studi贸w

STACJONARNE STUDIA BIOCHEMICZNO-BIOFIZYCZNE

Proces kszta艂cenia na Studiach Doktoranckich Biochemiczno-Biofizycznych w za艂o偶eniach ma prowadzi膰 do przygotowania wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej posiadaj膮cej zaawansowan膮 wiedz臋 oraz wyspecjalizowane umiej臋tno艣ci zar贸wno dydaktyczne jak i w zakresie biologii molekularnej, cytogenetyki i biofizyki medycznej. Stacjonarne Studia Biochemiczno 鈥 Biofizyczne U艁 odbywaj膮 si臋 w ramach dzia艂alno艣ci naukowej dw贸ch Instytut贸w: Instytutu Biochemii U艁 oraz Instytutu Biofizyki U艁. Potencjalni opiekunowie naukowi/Promotorzy zatrudnieni s膮 w pi臋ciu Katedrach: Katedra Biochemii Og贸lnej, Katedra Cytobiochemii, Katedra Biofizyki Molekularnej, Katedra Biofizyki Ska偶e艅 艢rodowiska oraz Katedra Biofizyki Medycznej. Powy偶sze Katedry miesz膮 si臋 w nowo oddanym Pawilonie Biologii Molekularnej przy ul. Pomorskiej 141/143. Dysponuj膮 nowoczesnymi pracowniami specjalistycznymi, m.in. Pracowni膮 Cytometrii Przep艂ywowej, Pracowni膮 obrazowania mikroskopowego wyposa偶on膮 w kilka mikroskop贸w konfokalnych, nowoczesne Pracownie Kultur Tkankowych, specjalistyczne pracownie biochemiczne i biologii molekularnej wyposa偶one w nowoczesny sprz臋t typu wszelkie spektrofotometry, spektrofluorymetry, liczniki p艂ytek, Real-time PCR, Fluoroscan. Instytuty dysponuj膮 unikatow膮 aparatur膮, m.in. spektrometrem rezonansu paramagnetycznego EPR, zestawem do bada艅 widm dichroizmu ko艂owego CD, kalorymetr skaningowy.


Spo艣r贸d kary naukowej doktoranci mog膮 liczy膰 na opieku艅stwo/promotorstwo licznej kadry samodzielnych pracownik贸w naukowych 鈥 ok. 15 os贸b.


Problematyka prac doktorskich dotyczy mi臋dzy innymi ekspresji gen贸w/bia艂ek w nowotworach hormonozale偶nych i jelita grubego, zaburzenia transdukcji sygna艂u z udzia艂em receptor贸w hormon贸w steroidowych i czynnik贸w wzrostu oraz ich efektor贸w cytoplazmatycznych; zaburzenia limfoproliferacyjne (bia艂aczki limfatyczne i B-kom贸rkowe); apoptoza kom贸rek bia艂aczkowych indukowana lekami, glikozylacja bia艂ek kom贸rkowych, glikoproteiny nowotwor贸w tarczycy; biofizyka transportu przez b艂ony: zmiany struktury b艂ony plazmatycznej erytrocyt贸w spowodowane czynnikami fizycznymi i chemicznymi; wp艂yw toksycznych pestycyd贸w na struktur臋 i biologiczne funkcje hemoglobin cz艂owieka oraz wybranych zwierz膮t; molekularne aspekty starzenia si臋; stres oksydacyjny i antyoksydacyjne mechanizmy obronne; badania struktur kom贸rkowych w stanach patologicznych oraz poddanych dzia艂aniu czynnik贸w generuj膮cych toksyczne formy tlenu; dzia艂anie wybranych aktywator贸w i inhibitor贸w hemostazy na metabolizm i funkcje p艂ytek krwi: znaczenie wolnych rodnik贸w w procesie aktywacji p艂ytek; dzia艂anie reaktywnych form azotu na uk艂ad hemostazy; wp艂yw hipertermii na kom贸rki j膮drzaste i bezj膮drzaste. W badaniach wykorzystywane s膮 r贸wnie偶 najnowsze osi膮gni臋cia w zakresie stosowania nanotechnologii 鈥 fulereny, nanorurki w臋glowe, dendrymery i inne.


W ramach odbywania studi贸w doktoranckich studenci maj膮 mo偶liwo艣膰 wyjazd贸w zagranicznych zar贸wno w ramach program贸w wymiany doktorant贸w jak r贸wnie偶 do laboratori贸w, z kt贸rymi wsp贸艂pracuj膮 wyszczeg贸lnione powy偶ej Katedry. Daje im to mo偶liwo艣膰 poszerzenia swoich horyzont贸w naukowych, nawi膮zania kontakt贸w naukowych, zaznajomienia si臋 z badaniami wykonywanymi w innych, cz臋sto wiod膮cych o艣rodkach naukowo-badawczych gdzie maj膮 mo偶liwo艣膰 wykonania cz臋艣ci swojego doktoratu.


STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE GENETYKI MOLEKULARNEJ, CYTOGENETYKI I BIOFIZYKI MEDYCZNEJ

Celem kszta艂cenia na Studiach Doktoranckich Genetyki Molekularnej, Cytogenetyki i Biofizyki Medycznej jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej wyposa偶onej w wiedz臋 na zaawansowanym poziomie oraz wyspecjalizowane umiej臋tno艣ci w zakresie genetyki molekularnej, cytogenetyki i biofizyki medycznej.


Prace doktorskie wykonywane s膮 pod opiek膮 samodzielnych pracownik贸w naukowo-dydaktycznych w siedmiu jednostkach Wydzia艂u Biologii i Ochrony 艢rodowiska (Katedrze Genetyki Molekularnej, Katedrze Genetyki Og贸lnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Ro艣lin, Katedrze Biofizyki Molekularnej, Katedrze Biofizyki Og贸lnej, Katedrze Termobiologii, Katedrze Biofizyki Ska偶e艅 艢rodowiska, Zak艂adzie Genetyki Drobnoustroj贸w). Kadra naukowo-dydaktyczna sprawuj膮ca opiek臋 nad prowadzonymi pracami doktorskimi i prowadz膮ca zaj臋cia z doktorantami dostosowana jest do profilu kszta艂cenia doktorant贸w reprezentuj膮cych r贸偶ne specjalno艣ci i kierunki. Studenci maj膮 tak偶e mo偶liwo艣膰 uczestniczenia w wyk艂adach prowadzonych w 艁贸dzkim Towarzystwie Naukowym (艁TN) przez wybitnych naukowc贸w, reprezentuj膮cych r贸偶ne dziedziny naukowe, ze wszystkich 艁贸dzkich Szk贸艂 Wy偶szych.


Badania naukowe prowadzone w ramach Studi贸w Doktoranckich Genetyki Molekularnej, Cytogenetyki i Biofizyki Medycznej mo偶na zaliczy膰 do priorytetowych kierunk贸w badawczych. Maj膮 one zar贸wno aspekt poznawczy jak i aplikacyjny. Dotycz膮 mi臋dzy innymi kluczowych zagadnie艅 w zakresie zdrowia, w tym patogenezy nowotwor贸w, zwyrodnienia plamki zwi膮zanego z wiekiem (AMD) czy choroby Alzheimera. Celem bada艅 jest opracowanie nowych strategii do walki z nowotworami (m. in. okre艣lenie molekularnych wyznacznik贸w efektywnej terapii przeciwnowotworowej, ocena znaczenia proces贸w naprawy DNA dla prognozowania i terapii nowotwor贸w, a tak偶e charakterystyka mechanizm贸w dzia艂ania nowych analog贸w lek贸w przeciwnowotworowych, koniugat贸w lek贸w z bia艂kami czy dendrymerami), wirusem HIV, zaka偶eniami grzybiczymi, gru藕lic膮 i innymi chorobami cywilizacyjnymi. W badaniach wykorzystywane s膮 najnowsze osi膮gni臋cia w zakresie nanotechnologii (np. dendrymery, fulereny, koniugaty bia艂kowe). Prace badawcze prowadzone w ramach studi贸w dotycz膮 tak偶e in偶ynierii genetycznej ro艣lin, a w szczeg贸lno艣ci wykorzystania ro艣lin do produkcji rekombinowanych bia艂ek. Te innowacyjne badania przyczyni膮 si臋 do rozwoju regionu 艁贸dzkiego, dostarczaj膮c opracowa艅 nowych technologii, metod badawczych do wdro偶enia i stosowania w diagnostyce medycznej, rolnictwie i warzywnictwie. Doktoranci w ramach studi贸w maj膮 mo偶liwo艣膰 wyjazd贸w na zagraniczne sta偶e do wiod膮cych 艣wiatowych uczelni. Daje im to sposobno艣膰 poznania innych form kszta艂cenia, wykonania pracy doktorskiej, rozwoju naukowego oraz nawi膮zywania kontakt贸w naukowych w celu dalszej wsp贸艂pracy.


STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE MIKROBIOLOGII, BIOTECHNOLOGII I BIOLOGII EKSPERYMENTALNEJ

Studenci 鈥 doktoranci przygotowuj膮 prace doktorskie w Instytucie Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii, Instytucie Biologii Eksperymentalnej i Katedrze Neurobiologii Uniwersytetu 艁贸dzkiego oraz Instytucie Biologii Medycznej PAN w 艁odzi, z zakresu nast臋puj膮cych dyscyplin biologicznych:


  • mikrobiologii,
  • immunologii,
  • biotechnologii ro艣lin i mikroorganizm贸w,
  • cytofizjologii,
  • fizjologii i biochemii ro艣lin,
  • neurobiologii i neurofizjologii.

Studenci poszerzaj膮 ponadto swoj膮 wiedz臋 z zakresu ekonomii albo filozofii, doskonal膮 swoje umiej臋tno艣ci j臋zykowe (j臋zyk angielski), dydaktyczne (metodyka nauczania biologii w szkole wy偶szej) oraz umiej臋tno艣膰 pos艂ugiwania si臋 zaawansowanymi metodami statystycznymi w badaniach eksperymentalnych.


Studenci 鈥 doktoranci przygotowuj膮 rozprawy doktorskie, kt贸rych podstaw膮 jest praca do艣wiadczalna w specjalistycznych laboratoriach U艁 i pozauczelnianych. Du偶a liczba zaj臋膰 praktycznych pozwala na poznanie oraz opanowanie wielu nowoczesnych i cennych metod mikrobiologicznych, molekularnych, cytologicznych, immunologicznych, biochemicznych, fizjologicznych i innych, typowych dla biologii eksperymentalnej. Studenci-doktoranci prowadz膮 swoje badania naukowe i uczestnicz膮 w zaj臋ciach dydaktycznych, korzystaj膮c z licznych nowych lub zmodernizowanych laboratori贸w Wydzia艂u, sal wyk艂adowych i seminaryjnych, wyposa偶onych w nowoczesn膮 aparatur臋 i umo偶liwiaj膮cych swobodny dost臋p do r贸偶nych 藕r贸de艂 literaturowych. Studenci mog膮 korzysta膰 tak偶e z wyjazd贸w na zagraniczne uczelnie, co pozwala im nie tylko przeprowadzi膰 w艂asne badania, ale tak偶e zapozna膰 si臋 z innymi modelami i metodami kszta艂cenia oraz zwi臋kszy膰 umiej臋tno艣ci j臋zykowe.


Absolwent mo偶e znale藕膰 zatrudnienie w szko艂ach wy偶szych, Polskiej Akademii Nauk, instytutach resortowych, plac贸wkach naukowo-badawczych i us艂ugowych zwi膮zanych z ochron膮 zdrowia i 艣rodowiska, nadzorem epidemiologicznym, kontrol膮 偶ywno艣ci, rolnictwem i ogrodnictwem oraz laboratoriach przemys艂owych (przemys艂 farmaceutyczny, kosmetyczny i oparty na biotechnologii). Mo偶e tak偶e podj膮膰 prac臋 jako ekspert w instytucjach rz膮dowych i europejskich lub administracji lokalnej.


STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE EKOLOGII I OCHRONY 艢RODOWISKA

Celem kszta艂cenia na Studiach Doktoranckich Ekologii i Ochrony 艢rodowiska jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej wyposa偶onej w wiedz臋 na zaawansowanym poziomie oraz wyspecjalizowane umiej臋tno艣ci w zakresie: biologii, ekologii lub ochrony 艣rodowiska.


Prace doktorskie wykonywane s膮 pod opiek膮 samodzielnych pracownik贸w naukowo-dydaktycznych w dziewi臋ciu jednostkach Wydzia艂u Biologii i Ochrony 艢rodowiska (Katedrze Antropologii, Katedrze Geobotaniki i Ekologii Ro艣lin, Katedrze Algologii i Mikologii, Katedrze Ochrony Przyrody, Katedrze Zoologii Bezkr臋gowc贸w i Hydrobiologii, Katedrze Ekologii i Zoologii Kr臋gowc贸w, Katedrze Ekologii Stosowanej, Katedrze Zoologii Do艣wiadczalnej i Biologii Ewolucyjnej, Zak艂adzie Dydaktyki Biologii i Badania R贸偶norodno艣ci Biologicznej). Kadra naukowo-dydaktyczna sprawuj膮ca opiek臋 nad prowadzonymi pracami doktorskimi i prowadz膮ca zaj臋cia z doktorantami dostosowana jest do profilu kszta艂cenia doktorant贸w reprezentuj膮cych r贸偶ne specjalno艣ci i kierunki. Studenci maj膮 tak偶e mo偶liwo艣膰 uczestniczenia w wyk艂adach prowadzonych w 艁贸dzkim Towarzystwie Naukowym (艁TN) przez wybitnych naukowc贸w, reprezentuj膮cych r贸偶ne dziedziny naukowe, ze wszystkich 艁贸dzkich Szk贸艂 Wy偶szych.


Badania naukowe prowadzone w ramach Studi贸w Doktoranckich Ekologii i Ochrony 艢rodowiska mo偶na zaliczy膰 do wa偶nych kierunk贸w badawczych i maj膮 one zar贸wno aspekt poznawczy jak i aplikacyjny. Dotycz膮 mi臋dzy innymi zagadnie艅 w zakresie: antropologii: historycznej, ontogenetycznej, klinicznej i odontologii; teorii i metod konserwatorskiej ochrony przyrody, ochrony 艣rodowiska i oceny ryzyka 艣rodowiskowego, taksonomii i chorologii ro艣lin, grzyb贸w, taksonomii zwierz膮t, ekologii populacji ro艣lin, grzyb贸w i zwierz膮t, genetyki populacyjnej, proces贸w synatropizacji ro艣linno艣ci i fauny, monitoringu populacji gin膮cych i zagro偶onych, poznania procesu inwazji biologicznych w 艣rodowisku wodnym i l膮dowym, ekohydrologii, biotechnologii ekosystemowych zw艂aszcza zwi膮zanych z regulacj膮 dynamiki wody w krajobrazie i cykli biogeochemicznych, bioindykacji w ocenie jako艣ci wody w systemach rzek, monitoringu procesu eutrofizacji w贸d, zastosowania bioremediacji do rekultywacji ekosystem贸w wodnych i l膮dowych.


Te badania maj膮 zar贸wno charakter bada艅 podstawowych jak i stosowanych o znacznej innowacyjno艣ci i przyczyniaj膮 si臋 do rozwoju regionu 艁贸dzkiego, dostarczaj膮c opracowa艅 nowych technologii, metod badawczych do wdro偶enia i stosowania w ochronie przyrody, w monitoringu gatunk贸w zagro偶onych, w ocenie jako艣ci w贸d i regulacji dynamiki w贸d w krajobrazie.


Zgodnie z za艂o偶eniami strategii Wydzia艂u Biologii i Ochrony 艢rodowiska U艁 program kszta艂cenia na Stacjonarnym Studium Doktoranckim Ekologii i Ochrony 艢rodowiska jest realizowany w licznych nowo zmodernizowanych salach wyk艂adowych i laboratoriach, wyposa偶onych w nowoczesn膮 aparatur臋 naukowo-badawcz膮 umo偶liwiaj膮c膮 badania budowy morfologicznej, anatomicznej z wykorzystaniem bogatych kolekcji organizm贸w. Realizowane s膮 tak偶e badania genetyczne i z zakresu fizjologii organizm贸w, przy zapewnionym swobodnym dost臋pie do elektronicznych baz danych literaturowych i do ksi臋gozbioru jednej z najwi臋kszych w Polsce bibliotek akademickich, a tak偶e biblioteki tematycznej z zakresu ochrony 艣rodowiska.


Doktoranci w ramach studi贸w maj膮 mo偶liwo艣膰 wyjazd贸w na zagraniczne sta偶e do wiod膮cych 艣wiatowych uczelni. Daje im to sposobno艣膰 poznania r贸偶nych form kszta艂cenia, wykonania pracy doktorskiej we wsp贸艂pracy z innymi o艣rodkami naukowymi, rozwoju naukowego oraz nawi膮zywania szerokich kontakt贸w naukowych.