Studia doktoranckie: Wydzia艂 Ekonomiczno-Socjologiczny

Powr贸tStudia doktoranckie na stronie internetowej Wydzia艂u Ekonomiczno-Socjologicznego


  • 4-letnie stacjonarne studia doktoranckie ekonomii
Kierownik: dr hab. Piotr Krajewski, prof. U艁, pok贸j B 301

Kontakt: (48 42) 635 51 65, piotr_krajewski@uni.lodz.pl


  • 3-letnie niestacjonarne studia doktoranckie ekonomii

Kierownik: dr hab. Piotr Krajewski, prof. U艁, pok贸j B 301
Kontakt: (48 42) 635 51 65 piotr_krajewski@uni.lodz.pl


  • 4-letnie stacjonarne studia doktoranckie socjologii
Kierownik: prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj
Kontakt: (48 42) 635 55 31 dduraj@uni.lodz.pl
Opis studi贸w

STUDIA DOKTORANCKIE EKONOMII

Studia Doktoranckie Ekonomii przeznaczone s膮 dla szczeg贸lnie uzdolnionych absolwent贸w studi贸w magisterskich, posiadaj膮cych dorobek projektowy lub naukowo badawczy, zainteresowanych problematyk膮 ekonomiczn膮, pragn膮cych pog艂臋bi膰 sw膮 wiedz臋 w tej dziedzinie.


Studia utworzone zosta艂y z my艣l膮 o kszta艂ceniu wysokiej klasy specjalist贸w o najwy偶szych umiej臋tno艣ciach analitycznych i zdolno艣ci my艣lenia strategicznego, dla potrzeb szk贸艂 wy偶szych, instytut贸w naukowo-badawczych, administracji rz膮dowej i samorz膮dowej, organizacji mi臋dzynarodowych oraz podmiot贸w gospodarczych.


Studia doktoranckie na kierunku EKONOMIA prowadz膮 do zdobycia wiedzy ekonomicznej na poziomie zaawansowanym, umiej臋tno艣ci zwi膮zanych z metodyk膮 i metodologi膮 prowadzenia bada艅 naukowych w tej dyscyplinie oraz kompetencji spo艂ecznych odnosz膮cych si臋 do dzia艂alno艣ci naukowo-badawczej i spo艂ecznej roli uczonego. Rozwijaj膮 kwalifikacje wykorzystywane tak w dzia艂alno艣ci dydaktycznej i naukowo badawczej, jak i w organizacjach gospodarczych. Absolwenci studi贸w posiadaj膮 bowiem umiej臋tno艣ci pozwalaj膮ce na samodzielne prowadzenie bada艅 naukowych, udzia艂 w projektach badawczych, przygotowywania publikacji naukowych, ale tak偶e do podejmowania i rozwi膮zywania konkretnych zada艅 praktycznych maj膮cych miejsce w procesach gospodarowania.


Efektem kszta艂cenia doktoranta b臋dzie przygotowanie i obrona pracy doktorskiej oraz uzyskanie stopnia naukowego doktora w obszarze nauk spo艂ecznych, w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia.


STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE SOCJOLOGII

Studia te przeznaczone s膮 dla kandydat贸w, kt贸rzy chc膮 zdoby膰 wiedz臋 na zaawansowanym poziomie w zakresie socjologii i dyscyplin pokrewnych, metodologii bada艅 spo艂ecznych oraz pracy naukowej i dydaktycznej, jak r贸wnie偶 pog艂臋bia膰 wiedz臋 o charakterze szczeg贸艂owym, odpowiadaj膮c膮 obszarowi prowadzonych bada艅 i analiz.


W ramach kierunku SOCJOLOGIA kszta艂ceni b臋d膮 specjali艣ci, kt贸rych kompetencje obejmowa膰 b臋d膮 zaawansowan膮 wiedz臋 z zakresu metodologii i metodyki prowadzonych bada艅 spo艂ecznych, wsp贸艂czesnych teorii socjologicznych, subdyscyplin szczeg贸艂owych oraz dyscyplin pokrewnych (ekonomia, filozofia, psychologia).


Absolwent posiada odpowiednie przygotowanie do prowadzenia samodzielnych bada艅 naukowych oraz prowadzenia zaj臋膰 dydaktycznych na poziomie szko艂y wy偶szej. Jest przygotowany do pe艂nienia funkcji eksperckich w obszarze r贸偶nych dziedzin 偶ycia spo艂eczno-politycznego, funkcjonowania instytucji oraz do kompetentnej interpretacji proces贸w spo艂ecznych zachodz膮cych we wsp贸艂czesnym 艣wiecie.


Efektem kszta艂cenia doktoranta b臋dzie przygotowanie i obrona pracy doktorskiej oraz uzyskanie stopnia doktora w obszarze nauk spo艂ecznych, w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie socjologia.