Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds. Studenckich

03-05 KWIETNIA / 2017
Miejsce:

Wydział Prawa i Administracji UŁ

ul. Kopcińskiego 8/12

Organizator:

Zakład Sądownictwa Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Kierownik:

prof. dr hab. Jan Paweł Tarno

Sekretarz:

mgr Jacek Pakuła (jacekpakula@fpm.edu.pl)

Tematyka:

Ramowy program konferencji koncentruje się wokół prawnych aspektów wydawania decyzji w sprawach studenckich. Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego od lat stanowi wyzwanie dla organów uczelni. Potwierdza to bogate orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych. Autonomia szkolnictwa wyższego pozwala w pewnym stopniu samodzielnie kształtować zasady, niemniej reguły postępowania administracyjnego obejmują decyzje w przedmiocie urlopu, egzaminu komisyjnego, czy skreślenia z listy studentów. Odrębny panel poświęcony jest pomocy materialnej, często przyznawanej przez komisji stypendialne. Wskazać w tym miejscu należy jednak na istotną rolę prodziekana, gdy idzie o nadzór nad działalnością komisji. Dopełnieniem są zagadnienia takie jak odpowiedzialność dyscyplinarna studentów, informacja publiczna i ochrona danych osobowych. Dynamiczne zmiany na rynku pracy uzasadniają zaś włączenie do programu konferencji również problematyki współpracy z pracodawcami. Nie sposób ww. zagadnień prezentować bez uwzględnienia specyfiki pracy prodziekana ds. studenckich. Chodzi tu również o stworzenie forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Z tych względów konferencja adresowana jest przede wszystkim do osób pełniących funkcję prodziekana po raz pierwszy.

Rejestracja trwa do wyczerpania limitu miejsc, nie dłużej niż do dnia 15 marca 2017 r. Do dnia 28 lutego br. obowiązuje tzw. wczesna rejestracja (obniżona opłata).

http://fpm.edu.pl/pl/prodziekani

Kontakt: pracownia@fpm.edu.pl