Negacja w języku, tekście, dyskursie

16-17 MAJA / 2017
Miejsce:

Wydział Filologiczny UŁ

Pomorska 171/173

Organizator:

Katedra Współczesnego Języka Polskiego

Kierownik:

dr hab. prof. UŁ Barbara Kudra, dr hab. prof. UŁ Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz

Sekretarz:

dr Bartłomiej Cieśla, dr Anna Sokół-Klein

Tematyka:

Przedmiotem refleksji podczas planowanej konferencji naukowej chcemy uczynić zjawiska językowe związane z negacją. Proponujemy zarówno ujęcie systemowe: syntaktyczne i semantyczne, jak i komunikacyjne: pragmatyczne, tekstowe, dyskursowe. Negację traktujemy szeroko: jako składnik semantycznej struktury zdania, mający niekiedy wpływ na jego budowę formalną, za pomocą którego mówiący odrzuca wydany uprzednio lub domyślny sąd, ale także chcielibyśmy przyjrzeć się negacji rozumianej jako negowanie, odrzucenie tego, co było lub jest uznane za rzeczywiste, słuszne, właściwe, wartościowe, sprawiedliwe.

A więc pozostając przy opisie negacji mającej wymiar składniowo-semantyczny, otwieramy jednocześnie pole do badań nad negacją w wymiarze dyskursowo-społecznym,

a także filozoficznym, retorycznym i kulturowym.


Kontakt: negacja2017kwjp@gmail.com