Współczesna literatura anglojęzyczna w Polsce

12-13 MAJA / 2017
Miejsce:

Wydział Filologiczny UŁ

Pomorska 171/173

Organizator:

Zakład Literatury i Kultury Brytyjskiej UŁ

Kierownik:

prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz

Sekretarz:

dr Joanna Dyła-Urbańska, dr Monika Kocot

Tematyka:

W ramach

konferencji chcielibyśmy wspólnie zastanowić się, jak, w świetle zmian

politycznych, społecznych i kulturowych, jakie zaszły przez ostatnie lata w

Polsce Europie i na świecie, przedstawia się dziś obecność współczesnej

literatury anglojęzycznej – brytyjskiej, amerykańskiej, postkolonialnej w

naszym kraju.

  • Czy dziś, gdy Polacy stanowią największą grupę obcokrajowców w Wielkiej Brytanii, możemy mówić o wzmożonym zainteresowaniu brytyjskością i wzroście popularności literatury z Wysp Brytyjskich w Polsce? Czy „lista obecności” współczesnych pisarzy angielskich, szkockich i irlandzkich wzbogaciła się o nowe nazwiska?
  • Jak kulturowa i gospodarcza hegemonia Stanów Zjednoczonych wpływa na funkcjonowanie mediów i rynku wydawniczego w Polsce?
  • Czy i jak literatura postkolonialna z byłych kolonii brytyjskich – Indii, krajów afrykańskich, Karaibów czy Australii i Nowej Zelandii – jest obecna w Polsce?

Głównymi zagadnieniami konferencji będą:

  • przekład literacki: współczesna anglojęzyczna proza, poezja i dramat
w tłumaczeniu na język polski; analiza przekładu, w tym analiza porównawcza, krytyka przekładu, problematyka przekładu międzykulturowego, nieprzekładalność (np. elementów kultury brytyjskiej, amerykańskiej czy postkolonialnej dla czytelnika polskiego), przekład hybrydycznej angielszczyzny nowych literatur postkolonialnych
  • krytyka literacka: recepcja współczesnej literatury anglojęzycznej w Polsce, recenzowanie i obecność literatury anglojęzycznej w polskich mediach
  • promocja literatury anglojęzycznej w Polsce: znaczenie mediów
w promocji literatury, rynek wydawniczy, współpraca instytucji i uczelni
  • obecność literatury anglojęzycznej w Polsce: spektakle teatralne, festiwale, wystawy, wieczory autorskie, wykłady, itp

W ramach konferencji planujemy zorganizowanie warsztatów tłumaczeniowych i spotkań z uznanymi tłumaczami literatury – Barbarą Kopeć-Umiastowską, Jerzym Jarniewiczem, Krzysztofem Majerem i Maciejem Świerkockim. Nasza konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Do udziału zapraszamy literaturoznawców i kulturoznawców – anglistów, amerykanistów, polonistów, badaczy literatury postkolonialnej – oraz wszystkich zainteresowanych kwestią obecności, recepcji i krytyki współczesnej literatury anglojęzycznej w Polsce. Językami konferencji będą język polski i angielski.

Link do konferencji - englitconf.uni.lodz.pl

Kontakt: litanglo2017@gmail.com