Współczesne problemy penitencjarystyki

27-28 PAźDZIERNIKA / 2017
Miejsce:

Wydział Prawa i Administracji

Kopcińskiego 8/12

Organizator:

Wydział Prawa i Administracji UŁ

Kierownik:

dr hab. Aldona Nawój - Śleszyński prof. UŁ

Sekretarz:

Aleksandra Leszczyńska

Tematyka:

Temat konferencji "Współczesne problemy penitencjarystki" dotyczy szeroko rozumianej polityki penitencjarnej i problemów z jakimi boryka się współczesne więziennictwo. Celowym zabiegiem jest szerokie ujęcie, z uwagi na chęć poznania zainteresowań młodych ludzi związanych z penitencjarystyką oraz kierunek ich rozważań dot. przedmiotowego tematu. Pod pojęciem "Współczesne problemy penitencjarystki" można rozumieć zarówno problematykę dotyczącą skazanych, podłoża popełnianych przestępstw, aspekty psychologiczne, zagadnienia związane z resocjalizacją, ale także samych zakładów karnych, służby więziennej czy też postępowania wykonawczego oraz podmiotów z nim związanych. Organizator jest otwarty na interpretację prelegenta dotyczącą powyższego tematu, zamiarem było stworzenie możliwości do swobodnych spostrzeżeń, które poprzez szerokie ujęcie tematu, okazać mogą się cennym i świeżym spojrzeniem zarówno dla teoretyków, jak i praktyków.

www.kplodz.pl

Kontakt: Aleksandra Leszczyńska - 724 40 40 42 ; konferencja.penitencjarna.ul@gmail.com