XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski nt. "Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej"

04-08 WRZEśNIA / 2017
Godzina rozpoczęcia:

09:00

Miejsce:

Wawrzkowizna

Wawrzykowizna

Organizator:

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego - Katedra Geomorfologii i Paleogeografii oraz Pracownia Geologii Instytucje wspierające: Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy, Komitet Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk.

Kierownik:

dr hab. Juliusz Twardy prof. nadzw. UŁ

Sekretarz:

dr Lucyna Wachecka-Kotkowska

Tematyka:

Zgodnie z przewodnim tematem konferencji szczegółową prezentacją będą objęte złożone w rowie Kleszczowa plejstoceńskie osady różnego wieku i różnej genezy, które mają kluczowe znaczenie dla stratygrafii plejstocenu Polski Środkowej. Kolejnym, ważnym problemem poruszonym podczas sesji terenowych konferencji będzie warciańska strefa marginalna, opierająca się o północno-zachodnie stoki Pasma Przedborsko-Małogoskiego, przekształcona w warunkach klimatu peryglacjalnego.

Ponadto poruszony będzie wątek paleogeograficzny dotyczący doliny Luciąży na Równinie Piotrkowskiej, która była badana przy okazji interesujących rekonstrukcji archeologicznych. Przedstawiona zostanie także historia formowania i wypełniania wybranych zbiorników jeziorno-torfowiskowych znajdujących się na obszarze Kotliny Szczercowskiej.

Wyniki badań będą prezentować pracownicy Katedry Geomorfologii i Paleogeografii Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Pracowni Geologii WNG UŁ, a także pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska i Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Państwowego Instytutu Geologicznego -Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie i Oddziału Geologii Morza w Gdańsku.

Kontakt: Tel.: 42 665 59 60 /64
E-mail: lucyna.wachecka@geo.uni.lodz.pl, stratygrafia2017@geo.uni.lodz.pl