XXX Konwersatorium Wiedzy o Mieście DEPOPULACJA A NOWY PARADYGMAT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW

20-22 KWIETNIA / 2017
Miejsce:

Wydział Nauk Geograficznych UŁ

ul. Narutowicza 88

Organizator:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ prof.nadzw. dr hab.- Piotr Szukalski , Wydział Nauk Geograficznych UŁ- prof.nadzw. Anita Wolaniuk , Wydział Zarządzania UŁ- prof.dr hab. Tadeusz Markowski.

Kierownik:

dr hab.prof. nadzw. UŁ Anita Wolaniuk

Sekretarz:

mgr Paweł Goliński

Tematyka:

Celem konferencji, kontynuującej i rozszerzającej dorobek łódzkiego Konwersatorium Wiedzy o Mieście, jest zaprezentowanie badań i dyskusja nad jednym z najpoważniejszych problemów rozwojowych Polski – wyludnianiem się miast i regionów. Jest to interdyscyplinarny problem naukowy i praktyczny, łączący różne zespoły badaczy, ekspertów i praktyków samorządowych. Dotyczy on historii, współczesności, a przede wszystkim przyszłości kraju. Według obserwowanych trendów oraz opracowywanych prognoz demograficznych w ciągu najbliższych dekad potencjał ludnościowy kraju najprawdo­podobniej poważnie się zmniejszy. Liczba ludności Polski może zmniejszyć się o kilka milionów przy równoczesnych znaczących zmianach strukturalnych: spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym oraz wzroście liczby osób w starszym wieku. Jest to spowodowane zarówno spadkiem dzietności i umieralności, prowadzącym do ujemnego salda ruchu naturalnego, jak też emigracją. Zmiany te nie nastąpiły nagle, w wielu regionach wpisują się w procesy przemian reprodukcji ludności obserwowane wcześniej.Oczekujemy, że w trakcie konferencji zaprezentowane zostaną różnorodne podejścia badawcze i aplikacyjne do problemów identyfikacji i wyjaśniania procesów depopulacji, jak też szukania sposobów na łagodzenie skutków tego procesu oraz znajdowaniem nowych szans rozwojowych dla wyludniających się miast i regionów.

Wybór Łodzi i regionu łódzkiego na miejsce konferencji ma charakter symboliczny z uwagi na problemy depopulacyjne, jak też na tradycję organizowanego corocznie Konwersatorium Wiedzy o Mieście, które w roku 2017 będzie obchodzić 30-lecie. Obrady pierwszego dnia rozpoczną się na Uniwersytecie Łódzkim i będą dedykowane pamięci Profesora Stanisława Liszewskiego (1940-2016).

Kontakt: Anita Wolaniuk, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, tel. 42 635 45 58; 605 59 22 89