Praktyki studenckie

Uniwersytet Łódzki organizuje przewidziane w planach studiów i w programach kształcenia studenckie praktyki zawodowe zgodnie z zarządzeniem nr 116 Rektora UŁ z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Łódzkim wraz z późniejszymi zmianami i wraz z załącznikami ( uwzględniono zmiany załączników nr 1, 2 i 3 zgodnie z zarządzeniem nr 121 Rektora UŁ z dnia 1 sierpnia 2016 r.).

Wersja anglojęzyczna załączników: Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4


Określone są także warunki zwalniania studentów Uniwersytetu Łódzkiego z obowiązku odbywania praktyk zawodowych zgodnie z uchwałą nr 608 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjętą w dniu 11 kwietnia 2016 r.Organizacją, dokumentacją oraz zaliczaniem praktyk zajmują się odpowiednio Pełnomocnicy Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych lub Pełnomocnicy Dyrektora Instytutu (dotyczy to Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim) oraz opiekunowie kierunkowi studenckich praktyk zawodowych powołani na Wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego i w Filii UŁ

1) Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

2) Wydział Chemii

3) Wydział Ekonomiczno-Socjologczny

4) Wydział Filologiczny

5) Wydział Filozoficzno-Historyczny

6) Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

7) Wydział Matematyki i Informatyki

8) Wydział Nauk Geograficznych

9) Wydział Nauk o Wychowaniu

10) Wydział Prawa i Administracji

11) Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

12) Wydział Zarządzania

13) Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim

Praktyki studenckie organizowane są zgodnie z Regulaminami praktyk opracowanymi w podstawowych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego dla poszczególnych kierunków studiów.

Podstawą odbywania praktyk przez studenta jest Porozumienie o prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych z jednostkami, w których mogą się one odbywać, podpisane przez kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych UŁ.

Wymiar praktyki jest zróżnicowany w zależności od kierunku i profilu studiów. Termin odbywania praktyk pedagogicznych jest wskazywany w zarządzeniach Rektora UŁ w sprawie podziału roku akademickiego (na dany rok akademicki).

Przebieg studenckich praktyk zawodowych dokumentowany jest w dzienniku praktyk.
W Uniwersytecie Łódzkim koordynacją organizacji praktyk studenckich, współtworzeniem zarządzeń i przepisów oraz monitorowaniem kształcenia nauczycieli zajmuje się: Pełnomocnik Rektora UŁ ds. studenckich praktyk zawodowych i kształcenia nauczycieli. Funkcję tę pełni dr Anna Wypych-Stasiewicz, tel. 635-57-87, e-mail: anna.stasiewicz@chemia.uni.lodz.pl

Z Pełnomocnikiem Rektora współpracuje mgr Barbara Kliszcz, Centrum Obsługi Studenta – Rekrutacja i Tok Studiów, Rektorat UŁ, pok. 011 (piwnica), tel. 635-40-80, e-mail: kliszczb@uni.lodz.pl
Oferty pracy, praktyk i staży w Akademickim Biurze Karier Zawodowych UŁ