Prorektor ds. ekonomicznych UŁ


Dr hab. Grzegorz Urbanek, prof. nadzw. UŁurbanek3

Prof. Grzegorz Urbanek urodził się w 1964 r. w Łodzi. Jest absolwentem kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka na Uniwersytecie Łódzkim. Studia ukończył w 1988 roku. W roku 1999 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, a w roku 2008 stopień doktora habilitowanego. Od 2008 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa UŁ. Jest kierownikiem Zakładu Wyceny i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa. Od 2012 do 2016 roku pełnił funkcję Prodziekana ds. finansowych i rozwoju Wydziału Zarządzania UŁ. Jego główne zainteresowania naukowe to: zarządzanie wartością i wycena wartości przedsiębiorstwa oraz wycena aktywów niematerialnych i własności intelektualnej.