Studenckie Granty Badawcze

Najczęściej zadawane pytania1. Czy student kończąc dany program studiów może otrzymać grant na projekt badawczy realizowany w ramach kierunku, który kończy, będąc studentem innego programu?

Tak, student ma prawo realizować projekt badawczy w dowolnej jednostce Uniwersytetu Łódzkiego bez względu na swój kierunek studiów. Warunkiem uczestnictwa w programie jest posiadanie statusu studenta.


2. Czy student kończąc I stopień studiów i planując studia na II stopniu może uczestniczyć w projekcie?

Student ma prawo złożyć wniosek w ramach programu Studenckich Grantów Badawczych pod warunkiem posiadania statusu studenta. Wypłata środków finansowych studentom kończącym I stopień studiów w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania zostanie zrealizowana przed obroną pracy licencjackiej/inżynierskiej lub po obronie pracy licencjackiej/inżynierskiej i rozpoczęciu studiów II stopnia. Student może rozpocząć realizację projektu po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu jego wniosku do finansowania.


3. Czy student kończąc II stopień studiów i planując studia na III stopniu może uczestniczyć w projekcie?

Nie, jeśli nie zdąży zrealizować i rozliczyć projektu badawczego do momentu obrony pracy magisterskiej. Program skierowany jest do studentów, doktoranci mają inne możliwości finansowania badań naukowych.


4. Jakie są wytyczne co do rodzaju dotychczasowych aktywności naukowych wpisywanych do wniosku przez studenta i ocenianych przez Komisję?

Najwyżej punktowane są: aktywny udział w konferencji naukowej oraz autorstwo artykułu naukowego. Komisja ds. Studenckich Grantów Badawczych przy ocenie aktywności naukowej bierze pod uwagę działalność studenta, która ma aspekt naukowy.


5. Czy istnieje limit liczby aktywności naukowych wpisywanych do wniosku?

Nie.


6. Czy wcześniejsza działalność naukowa jest niezbędna aby złożyć wniosek o finansowanie i otrzymać Studencki Grant Badawczy?

Nie jest, aktywność naukowa jest jednym z elementów wniosku i jej ocena stanowi jeden z elementów całkowitej oceny wniosku.


7. Jakie są ramy czasowe realizacji projektów?

Najwcześniejsza data okresu realizacji to ok. 15.06.2017 (ok. miesiąc od terminu składania wniosków (prognozowanego na 15.05.2017), najpóźniejsza data okresu realizacji to 15.12.2017.


8. Czy jest możliwość rozliczania wydatków poniesionych przed otrzymaniem środków finansowych w ramach Studenckiego Grantu Badawczego?

Istnieje taka możliwość, jednak tylko w przypadku wydatków dokonanych po terminie składania wniosków. Nie będą zwracane poniesione koszty w przypadku niezakwalifikowania projektu do finansowania w ramach projektu Studenckich Grantów Badawczych (dotyczy I edycji projektu).


9. Czy można w trakcie realizacji projektu zmienić sposób finansowania zadania badawczego?

Po złożeniu wniosku i otrzymaniu zgody Komisji ds. Studenckich Grantów Badawczych jest taka możliwość.


9. Czy można przenieść część środków finansowych z jednej pozycji kosztorysu na inną w trakcie realizacji projektu?

Tak, do +/- 15% można przenosić środki finansowe pomiędzy pozycjami w kosztorysie. W przypadku chęci większych zmian należy złożyć wniosek o zgodę do Komisji ds. Studenckich Grantów Badawczych.


10. Ile maksymalnie wniosków w ramach programu Studenckich Grantów Badawczych może złożyć jeden student?

Student ma prawo złożyć kilka wniosków, każdy na inny projekt badawczy.

11. Czy w przypadku złożenia przez studenta kilku wniosków w ramach programu, w każdym z nich opiekunem naukowym może być ta sama osoba?
Nie ma przeciwwskazań. Do każdego wniosku należy dołączyć opinię opiekuna naukowego oraz zgodę opiekuna naukowego podpisaną przez kierownika jednostki, w której opiekun jest zatrudniony.


12. Czy w przypadku obcokrajowców wniosek może być złożony w języku angielskim?

Tak.


13. Jak należy udokumentować wydatki środków przyznanych w ramach Studenckiego Grantu Badawczego?

Należy zbierać imienne faktury/rachunki na swoje dane osobowe.


14. Czy środki przyznane w ramach Studenckiego Grantu Badawczego mogą być wydane na podróż samochodem w celu prowadzenia badań/zbierania materiałów do badań?

Tak, dokumentem potwierdzającym podróż jest rachunek za paliwo w przypadku, gdy podróż innym środkiem transportu nie jest możliwa lub znacznie utrudniona ze względów komunikacyjnych lub czasowych.


15. Czy w przypadku wyjazdu na konferencję naukową można uwzględnić w kosztorysie wydatki na opłatę konferencyjną, wydruk plakatu, noclegi i przejazdy?

Tak.


16. Czy w przypadku rachunku/faktury za poczyniony wydatek w ramach realizacji Studenckiego Grantu Badawczego w innym języku niż polski wymagane jest notarialne tłumaczenie dokumentu?

Nie jest wymagane tłumaczenie dokumentów. Jednakże Komisja ds. Studenckich Grantów Badawczych może wezwać studenta do przedstawienia tłumaczenia przedstawionego dokumentu.


17. Co należy zrobić w przypadku utraty statusu studenta w trakcie realizacji projektu?

Należy skontaktować się z Komisją ds. Studenckich Grantów Badawczych poprzez Koordynatora Projektu i przedstawić swoją sytuację. Komisja może zobowiązać studenta do zwrotu przyznanych środków.


18. Czy jest możliwe finansowanie tylko części wydatku z środków przyznanych w ramach Studenckiego Grantu Badawczego?
Tak.