Zajęcia ogólnouczelniane

Zajęcia ogólnouczelniane w semestrze letnim 2016/2017


Szanowni Studenci

Rejestracja internetowa na zajęcia w semestrze letnim 2016/2017 była prowadzona w terminie od 11 do 23 lutego 2017 r. Proszę pamiętać, że zarejestrowanie się na przedmiot skutkuje koniecznością jego zaliczenia. Jakiekolwiek zmiany mogą być dokonywane do 3 marca br. - NIE PÓŹNIEJ!


WAŻNE !

Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych bezpłatnie tylko wówczas, gdy zajęcia te zostały uwzględnione w ich programach studiów.


Przedmiot realizowany poza programem studiów (paragraf 43 Regulaminu studiów w UŁ ze zmianami obowiązującymi od 1.10.2016 r.) podlega opłacie w wysokości podanej w zarządzeniu nr 81 Rektora z 10 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w UŁ w roku akademickim 2016/2017.

Wysokości tych opłat (mogą być różne, w zależności od wydziału, na którym dany przedmiot jest realizowany) zawarte są w załączniku nr 15 do tego zarządzenia.

Pewnym wyjątkiem jest Akademia Polskiego Filmu. Zajęcia te organizowane są przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, który pobiera opłatę od studentów w każdym przypadku (UŁ opłaty nie pobiera).

Przypominam, że zarejestrowanie się na przedmiot ogólnouczelniany w systemie UsosWeb (dotyczy to także Akademii Polskiego Filmu) powoduje, że przedmiot ten staje się dla studenta obowiązkowy i jego zaliczenie jest wymagane do zaliczenia semestru.

Po zakończonej rejestracji internetowej (nie później niż po 3 marca 2017 r.) uczestnicy zajęć ogólnouczelnianych powinni zgłosić się do koordynatorów tych zajęć na swoich wydziałach (wykaz koordynatorów znajduje się poniżej) w celu dopełnienia formalności.
Koordynator zajęć ogólnouczelnianych w Uniwersytecie Łódzkim:


mgr Barbara Kliszcz
Centrum Obsługi Studenta UŁ
tel. 635-40-80
e-mail: kliszczb@uni.lodz.pl


Rektorat UŁ
ul. Narutowicza 68
Łódź 90-136
pok. 011 (piwnica)

KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI:

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - mgr Joanna Suliga, dziekanat pokój nr 104, tel. 635-45-38, jsuliga@biol.uni.lodz.pl

Wydział Chemii - mgr Magdalena Pietruszka, tel. 635-57-44, lenka@chemia.uni.lodz.pl

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny - mgr Konrad Walkowski, tel. 635-51-32, konrad.walkowski@uni.lodz.pl

Wydział Filologiczny - mgr Iwona Niedźwiecka, 665-52-61, 665-52-53 iwonanie@uni.lodz.pl

Wydział Filozoficzno-Historyczny - mgr Małgorzata Wojdal, tel. 665-56-90 malgorzata.wojdal@uni.lodz.pl

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - mgr Monika Drabik, tel. 635-57-42,mdrabik@wfis.uni.lodz.pl lub dziekanat@wfis.uni.lodz.pl

Wydział Matematyki i Informatyki - Irena Salska, tel. 635-59-31 salska@math.uni.lodz.pl

Wydział Nauk Geograficznych - mgr Angelika Bierut-Mordylak, tel. 665-59-12, angelika@geo.uni.lodz.pl

Wydział Nauk o Wychowaniu - mgr Anna Krygier, tel. 665-57-31, krygier@uni.lodz.pl

Wydział Prawa i Administracji:
Lista przedmiotów – mgr Zuzanna Adamusik, tel. 635-46-36, zadamusik@wpia.uni.lodz.pl
Kodowanie w USOS – mgr Piotr Topolski, tel. 635-47-05, ptopolski@wpia.uni.lodz.pl

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych - mgr Hubert Michlewski, tel. 635-42-70,hubertsm@uni.lodz.pl

Wydział Zarządzania - mgr inż. Anna Darmaszek, tel. 635-62-16, adarmaszek@wzmail.uni.lodz.pl

Akademickie Biuro Karier Zawodowych - mgr Katarzyna Skonieczna, tel. 665-53-39, katarzyna.skonieczna@uni.lodz.pl


W ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze letnim 2016/2017 studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych. Są to:

- wykłady w języku angielskim oraz polskim (organizowane przez Uniwersytet Łódzki)
- Akademia Polskiego Filmu (organizatorami są: Polski Instytut Sztuki Filmowej i Stowarzyszenie Filmowców Polskich)


Opłaty w wysokości 120 zł za semestr (lub 100 zł w przypadku kontynuacji) pobierane są przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, który organizuje kurs - Akademia Polskiego Filmu.

W ciągu czterech semestrów, cotygodniowych zajęć, można uczestniczyć w prawie setce projekcji filmowych, 48 wykładach wybitnych filmoznawców z całej Polski, a także w autorskich spotkaniach z twórcami.

W semestrze letnim 2016/2017 będzie realizowany III semestr Akademii - opis zajęć w tym semestrze: http://www.akademiapolskiegofilmu.pl/pl/akademia-p...

Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe tylko po wykupieniu karnetu w kasie kina Kinematograf.
Ruszyła już sprzedaż karnetów na semestr letni 2016/2017.
Ilość miejsc jest ograniczona.
Można realizować pojedyncze semestry.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:http://www.akademiapolskiegofilmu.pl/pl/akademia-polskiego-filmu/program-lodz

Doktoranci, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych nie biorą udziału w elektronicznej rejestracji.
Powinni oni zgłosić chęć uczestnictwa osobie prowadzącej zajęcia oraz koordynatorowi zajęć ogólnouczelnianych na wydziale, na którym prowadzony jest dany przedmiot.
Odpłatność za Akademię Polskiego Filmu ponoszą taką samą jak studenci.

Przedmiot realizowany poza programem studiów doktoranckich podlega opłacie w wysokości podanej w zarządzeniu nr 81 Rektora z 10 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w UŁ w roku akademickim 2016/2017.
Wysokości tych opłat zawarte są w załączniku nr 14 pkt 4) do tego zarządzenia.Rejestracja na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze letnim 2016/2017 była prowadzona w terminie od 11 do 23 lutego 2017 r. i odbywała się poprzez UsosWeb.

Kod ogólny rejestracji: 00-P-OGOLNUCZ-L16/17

WYKAZ ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017


1. Tytuł zajęć - Sex, Gender and Family in Antiquity and the
Middle Ages

Prowadzący - dr Andrzej Kompa
Język - angielski
Opis przedmiotu - The course aims at discussing gender issues with reference to development and changes in civilisations of the ancient and medieval Middle East and Southern Europe (civilisations and cultures of the Near and Middle East, Syro-Palestine, ancient Greece and Rome, the eastern Roman / Byzantine empire). The classes integrate the methods and findings of both classical and gender studies, and are not restricted to but one paradigm. That enables to emphasize the vast diversity of patterns and changeability of microstructures within societies. Among the most important issues are: the gender roles in the respective cultures, situation of women, a family, its models and its characters, LGBT issues, a notion the third sex/gender.
Miejsce i termin -Instytut Historii, ul. Aleksandra Kamińskiego 27a, sala 203, czwartki godz. 16,00 (I grupa) lub piątki godz. 11.00 - 12.30 (II grupa).
Pierwsze zajęcia -2 marca lub 3 marca 2017 r.
Cykl dydaktyczny - L-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0200-ERAS025
2. Tytuł zajęć - Arcydzieła muzyki klasycznej: Epoka romantyzmu cz. II
Prowadzący - prof. Marek Rosiak
Język - polski
Opis przedmiotu - Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z żelaznym repertuarem muzyki klasycznej tworzonej w epoce romantyzmu przez kompozytorów niebędących Austriakami ani Niemcami (twórczości tych ostatnich poświęcona była I część wykładu - zaliczenie jej nie jest wymagane od uczestników obecnego wykładu). Przedstawione zostaną utwory Berlioza, Bizeta, Francka, Paganiniego, Rossiniego, Albeniza, Granadosa, Griega, Czajkowskiego, Musorgskiego, Rimskiego-Korsakowa i Dworzaka.
Miejsce i termin - Instytut Filozofii, ul. Narutowicza 65, sala 312, poniedziałki godz. 17.15.
Pierwsze zajęcia - 20 lutego 2017 r.
Cykl dydaktyczny - L-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0200-WFH0043. Tytuł zajęć - European Jewry: its history, traditions and art through the ages

ZAJĘCIA NIE ZOSTAŁY URUCHOMIONE

Prowadzący - dr prof. Michael Green
Język - angielski
Opis przedmiotu -The course will deal with different aspects of Jewish life - traditions, clothing, food, art, and the relationship with the Christian neighbours in different European countries.
Miejsce i termin - Katedra Historii Sztuki, ul. Narutowicza 65, sala 208, wtorki, środy, czwartki, piątki, w godz. 16.00 - 17.30.
Zajęcia w terminie: 7 marca 2017 r. do 30 marca 2017 r.
Cykl dydaktyczny - L-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0200-ERAS1274. Tytuł zajęć - History of the 19th Century

ZAJĘCIA NIE ZOSTAŁY URUCHOMIONE

Prowadzący - prof. Michael Green
Język - angielski
Opis przedmiotu - The course will focus on the changes that occurred in the nineteenth century in political and social life. Particular focus will be given to the idea of nationalism and the creation of national identity, to unification processes in Europe, and to industrial development.
Miejsce i termin - Katedra Historii Sztuki, ul. Narutowicza 65, sala 208, wtorki, środy, czwartki, piątki, w godz. 18.00 - 19.30.
Zajęcia w terminie: 7 marca 2017 r. do 30 marca 2017 r.
Cykl dydaktyczny -L-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0200-ERAS128


5. Tytuł zajęć - History of Japanese Culture
Prowadzący - prof. Roman Kodet
Język - angielski
Opis przedmiotu - The goal of the lecture is to provide the students an overview of the Japanese culture and its evolution during history. Japanese literature, art, film etc. and their development in the course of the history will be the main topics of the lectures and will be interpreted in a broader context of the cultural history. The course will also emphasise the question of the foreign influences on the Japanese culture and its impact on the western art and culture.
Topics:
- Overview of Japanese history
- Japanese thinking and society
- Japanese literature
- Japanese cinematography
- Japanese popular artt
- Japanese visual art

Miejsce i termin - Katedra Historii Sztuki, ul. Narutowicza 65, sala 208, poniedziałki,wtorki, środy, czwartki, piątki, w godz. 14.00 - 15.30 i 15.30 - 17.00
Zajęcia w terminie: 19 kwietnia 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r.
Cykl dydaktyczny -L-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0200-ERAS129


6. Tytuł zajęć - The History of United States America
Prowadzący - prof. Roman Kodet
Język - angielski
Opis przedmiotu - The aim of the course is to introduce the fundamental milestones in the history of the United States of America from colonial times till the present in different perspectives (political, economic, cultural, demographic development).
Topics:
- European colonies in North America
- War of Independence
- Expansion to the West
- The problem of slavery, North against South
- U.S. and the First World War
- The world economic crisis of the thirties
- U.S. in World War II
- Movement for Human Rights
- USA and the role of "world policeman"
Miejsce i termin - Katedra Historii Sztuki, ul. Narutowicza 65, sala 208, poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki, w godz. 17.30 - 19.00 i 19.00 - 20.30
Zajęcia w terminie: 19 kwietnia 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r.
Cykl dydaktyczny -L-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0200-ERAS130


7. Tytuł zajęć - European Union and Terrorism
Prowadzący - dr Magdalena Matusiak-Frącczak
Język - angielski
Opis przedmiotu - The course is open to all the University students interested in international security, international relations and the European Union. The aim of the course is to explore the European Union instruments in the field of combating terrorism. The discussion on the legal measures will be enriched with the analysis of the decisions of the Court of Justice of the European Union. The skills gained during the course will enable the students to understand and apply efficiently the EU-law mechanisms. The emphasis will be placed on the obligations resulting from the EU-law instruments, as well as on human rights.
Miejsce i termin -Wydział Prawa i Administracji, ul. Kopcińskiego 8/12, sala 04, środy w godz. 15.45 - 18.00
Pierwsze zajęcia - 1 marca 2017 r. (10 spotkań)
Cykl dydaktyczny - L-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30, godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0500-ERAS78
8. Tytuł zajęć - Kreator kariery
PRZEDMIOT PROWADZONY BEZPŁATNIE DLA WSZYSKICH STUDENTÓW UŁ
Prowadzący - mgr Katarzyna Skonieczna
Język - polski
Opis przedmiotu - Podczas zajęć uczestnicy rozwiną kluczowe kompetencje na rynku pracy, przećwiczą poszczególne etapy procesu rekrutacyjnego oraz zapoznają się ze sposobami zakładania własnej działalności gospodarczej. Zajęcia mają charakter praktyczny.
Poruszane zagadnienia:
- diagnoza kompetencji uczestnika,
- rozwój wybranych umiejętności miękkich,
- rynek pracy w województwie łódzkim,
- plan kariery,
- zdobywanie doświadczenia zawodowego podczas studiów,
- aktywne poszukiwanie pracy,
- personal branding,
- etapy rekrutacji (oferty pracy, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna),
- kompetencje przedsiębiorcze,
- zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Miejsce i termin - Akademickie Biuro Karier Zawodowych UŁ, ul. Lumumby 14, sala nr 5, wtorki w godz. 12.30 - 14.00 (I grupa) lub wtorki w godz. 14.15 - 15.45 (II grupa)
Pierwsze zajęcia - 28 lutego 2017 r.
Cykl dydaktyczny - L-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 2 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0000-KREATOR


9. Tytuł zajęć - "Śpiewam, bo muszę !" Kanon polskiej piosenki z lat PRL układany od nowa
Prowadzący - dr hab. Jerzy Wiśniewski
Język - polski
Opis przedmiotu - Zajęcia będą poświęcone specyfice piosenki jako jednej z form dwudziestowiecznej kultury popularnej i masowej oraz najwybitniejszym polskim autorom, uprawiającym ten rodzaj twórczości w latach 1956–1989. Analiza piosenek, powstałych w czasach PRL (skoncentrowana przede wszystkim na ich tekstach, a dodatkowo na cechach ich muzycznego opracowania i relacjach pomiędzy słowami a muzyką), będzie miała na celu, z jednej strony, wskazanie najwartościowszych („kanonicznych”) utworów tego gatunku, a z drugiej – przeprowadzenie rewizji stereotypowych, obiegowych ocen, obecnych w przekazach medialnych i publicystycznych. Zajęcia będą ilustrowane materiałami audiowizualnymi. Szczegóły programu zostaną podane na zajęciach organizacyjnych. Ocena z przedmiotu: ocena z testu końcowego.
Miejsce i termin- Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala 0.01, wtorki od godz. 17.00 - 18.30.
Pierwsze zajęcia - 21 lutego 2017 r.
Cykl dydaktyczny - L-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP00310. Tytuł zajęć - Wielojęzyczność w ujęciu neurolingwistycznym, psycholingwistycznym, dydaktycznym i kulturowym
Prowadzący - dr hab. Edyta Pałuszyńska
Język - polski
Opis przedmiotu -Tematem jest szeroko rozumiana wielojęzyczność, która jest efektem zarówno przyswajania co najmniej dwu języków przez dziecko w najwcześniejszym okresie rozwoju, jak i nauczania języka jako drugiego/ obcego w późniejszym wieku. Studenci będą mieli okazję przyjrzeć się neurobiologicznym podstawom procesu uczenia się, dowiedzą się, od czego zależy efektywność. Przekonają się, jakie są korzyści z dziecięcej dwujęzyczności i jak stworzyć dziecku środowisko sprzyjające przyswajaniu dwu (lub więcej) jęz. W przystępny i obrazowy sposób zostaną omówione zagrożenia wynikające z bilingwizmu substraktywnego, etapy nabywania j. ojczystego w zestawieniu z mechanizmami uczenia się j. drugiego/ obcego. W opisie tego procesu zostaną przywołane ustalenia glottodydaktyki jako nauki zajmującej się nauczaniem języka jako obcego. Różne aspekty tego nauczania będą analizowane na tle uwarunkowań psychologicznych, społecznych i kulturowych. Ocena końcowa na podstawie obecności i testu końcowego.
Miejsce i termin - Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, aula A 3, środy godz. 17.00 - 18.30
Pierwsze zajęcia - 22 lutego 2017 r.
Cykl dydaktyczny - L-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP01211. Tytuł zajęć - Akademia polskiego filmu

ZAJĘCIA ODPŁATNE W WYSOKOŚCI 120 ZŁ DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW (w ramach programu studiów i jako przedmiot dodatkowy)
Prowadzący - koordynator przedmiotu z UŁ - dr hab. Natasza Korczarowska-Różycka
Język - polski
Opis przedmiotu - szczegółowe informacje na stronie: http://www.akademiapolskiegofilmu.pl/pl/akademia-p...
Miejsce i termin - Kino Kinematograf, plac Zwycięstwa 1, poniedziałki godz. 17.00
Pierwsze zajęcia - 27 lutego 2017 r.
Cykl dydaktyczny - L-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 60 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0000-APF000


12. Tytuł zajęć - Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce od 1918 r. i ich wkład w kulturę polską
Prowadzący - prof. Krystyna Radziszewska
Język - polski
Opis przedmiotu - Przedmiotem wykładu będzie wkład mniejszości w kulturę polską oraz ich status prawny i społeczny w Polsce od chwili powstania niepodległego państwa polskiego w 1918 r. Przedstawione zostaną takie grupy jak: Żydzi; ich język, obrzędy, święta, film, malarstwo, literatura w języku jidysz i hebrajskim w takich ośrodkach jak Warszawa (bracia Singerowie), Kraków (M. Gebirtig), Łódź (M. Ulinower, I. Rabon, M. Broderzon. I. Kacenelson) jak również literatura polsko-żydowska. Omówione zostaną także organy prasowe oraz „Księgi Pamięci”. Kolejna grupa to mniejszość niemiecka i jej teatr, literatura, prasa na przykładzie Łodzi. Przedstawione zostaną także inne grupy: Romowie (n.p. poetka Papusza), Białorusini, Ukraińcy, Karaimi, Tatarzy, Czesi (przykład Zelowa). Przedstawiona zostanie także sytuacja tych mniejszości w czasie II wojny (Holocaust) oraz w PRL oraz stosunek państwa i społeczeństwa polskiego wobec mniejszości narodowych (m.in. stereotypy).

Ocena: 50% obecność na zajęciach, 50% ocena z pracy pisemnej- recenzji wybranej przez siebie publikacji (z literatury podmiotowej lub przedmiotowej).
Miejsce i termin - Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, aula A3, środy w godz. 15.15 - 16.45
Pierwsze zajęcia - 22 lutego 2017 r.
Cykl dydaktyczny - L-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP014
13. Tytuł zajęć - Literatura piękna wobec sacrum: afirmacje i konfrontacje
Prowadzący - dr hab. Alicja Mazan - Mazurkiewicz
Język - polski
Opis przedmiotu -Celem przedmiotu jest przedstawienie różnorodnych wariantów relacji między literaturą piękną a tradycją religijną. Mam na myśli przede wszystkim, choć nie jedynie, kluczową dla kultury europejskiej tradycję chrześcijańską: także judaizm, religię starożytnej Grecji, w mniejszym stopniu religie Dalekiego Wschodu. Przedmiotem interpretacji będą zarówno teksty przynależące prymarnie do sfery sakralnej, a cechujące się literackością, jak również (w zdecydowanej większości) teksty o prymacie funkcji artystycznej, literackiej; zarówno afirmujące sferę religii, jak i wobec niej polemiczne. Zajęcia nie stanowią syntetycznego ujęcia tematu, lecz serię cząstkowych przybliżeń.
Miejsce i termin - Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala 1.11 ??, czwartki w godz. 15.15. - 16.45
Pierwsze zajęcia - 23 lutego 2017 r.
Cykl dydaktyczny - L-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP01514. Tytuł zajęć - Oblicza francuskiej dekadencji. Francja końca XIX wieku
Prowadzący - dr hab. Anita Staroń
Język - polski
Opis przedmiotu -Wykład skierowany jest do osób zainteresowanych literaturą i sztuką francuskiego fin-de-siècle’u. Jego celem jest przybliżenie słuchaczom szczególnej atmosfery końca XIX wieku we Francji, w dużym stopniu znajdującej odbicie nie tylko w twórczości poszczególnych artystów, ale również w ich stylu życia. Ocena końcowa – na podstawie testu
Miejsce i termin - Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala 0.8, poniedziałki w godz. 17.00 - 18.30
Pierwsze zajęcia - 20 lutego 2017 r.
Cykl dydaktyczny - L-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP013


15. Tytuł zajęć - Der deutschsprachige Comic – Geschichte und Ästhetik
Prowadzący - dr Kalina Kopczyńska
Język - niemiecki
Opis przedmiotu - Comics und Graphic Novels gehören heutzutage zu vieldiskutierten Kunstformen – das Interesse lässt sich sowohl auf der Seite der Kultur- und LiteraturwissenschaftlerInnen als auch der PublizistInnen beobachten. Die Verbreitung neuer Comicformen – z.B. der nichtfiktionalen Genres wie Reportage, Biografie und Autobiografie – trägt zu einer allmählichen Veränderung des Profils des Comiclesers und des Status des Comics innerhalb der Kulturlandschaft bei.

Das Seminar setzt sich zum Ziel, die Studierenden mit der Geschichte sowie mit der Eigenart der deutschsprachigen Comics vertraut zu machen. Im Fokus stehen nichtfiktionale Comics – d.h. historische, biografische und autobiografische Comics sowie Comicreportagen. Gelesen und analysiert werden Comics und Graphic Novels solcher AutorInnen wie Barbara Yelin, Mawil, Flix, Sascha Hommer, Simon Schwartz, Ulli Lust, Line Hoven, Reinhard Kleist u.a.

Die gemeinsame Lektüre der Comics wird durch die Auseinandersetzung mit theoretischen sowie publizistischen Texten begleitet. Geplant ist eine Lesung einer deutschsprachigen Comickünstlerin/eines deutschsprachigen Comickünstlers.
Voraussetzung für die Teilnahme am Seminar sind gute Deutschkenntnisse.

Testat mit Note: Schriftliche Hausarbeit (Analyse eines ausgewählten Comics), aktive Teilnahme am Seminar.
Miejsce i termin - Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala 0.11, czwartki w godz. 17.00 - 18.30
Pierwsze zajęcia - 26 lutego 2017 r.
Cykl dydaktyczny - L-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 28 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP016


16. Tytuł zajęć - Prices in hotel industry
Prowadzący - dr Tomasz Napierała
Język - angielski
Opis przedmiotu - Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi strategiami i technikami ustalania cen w hotelarstwie. Podczas zajęć dyskutowane będą również zagadnienia przestrzennej zmienności cen usług hotelowych oraz determinant cen.
Miejsce i termin - Wydział Nauk Geograficznych, ul. Kopcińskiego 31, sala 119, wtorki w godz. 14.00 - 16.00
Pierwsze zajęcia - 21 lutego 2017 r.
Cykl dydaktyczny - 16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 10 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 1400-TR239UD17. Tytuł zajęć - Glony "narzędziem" w ocenie warunków środowiska
Prowadzący - prof. Joanna Żelazna-Wieczorek
Język - polski
Opis przedmiotu - Celem przedmiotu jest przedstawienie cech charakteryzujących glony, które pozwalają na ich stosowanie w ocenie warunków środowiska. W ramach wykładów zostanie przedstawiona wiedza z zakresu nowoczesnej taksonomii glonów, metod współcześnie stosowanych do ich rzetelnej identyfikacji oraz wszechstronne zastosowanie glonów do identyfikacji warunków środowiska wykorzystywane w monitoringu wód, paleoekologii i kryminalistyce.
Miejsce i termin - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Banacha 12/16, aula A, środy w godz. 16.00 - 17.30
Pierwsze zajęcia - 22 lutego 2017 r.
Cykl dydaktyczny - L-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 26 godzin, 2 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0400-WO0002


18. Tytuł zajęć - Wybrane zagadnienia z mikrobiologii. Historia odkryć naukowych generujących postęp
Prowadzący - prof. M. Mikołajczyk-Chmiela, prof. K. Lisowska, prof. B. Sadowska, prof. K. Paraszkiewicz, prof. A. Różalski
Język - polski
Opis przedmiotu - Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z badaniami naukowymi o kluczowym znaczeniu dla postępu w mikrobiologii, epidemiologii, immunologii i genetyce, a także nabycie umiejętności łączenia wiedzy w zakresie tych dyscyplin, w kontekście współczesnych osiągnięć naukowych.
Miejsce i termin - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Banacha 12/16, aula A, poniedziałki w godz. od 17.30 - 19.00
Pierwsze zajęcia - 20 lutego 2017 r.
Cykl dydaktyczny - L-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 13 godzin, 1 punkt ECTS
Kod przedmiotu - 0400-B1M71D


19. Tytuł zajęć - Ewolucja stosowana

ZAJĘCIA NIE ZOSTAŁY URUCHOMIONE

Prowadzący - dr Marek Michalski
Język - polski
Opis przedmiotu - Celem wykładu jest przedstawienie możliwości zastosowania ewolucji w praktyce, między innymi w medycynie, rolnictwie, farmacji.
Miejsce i termin - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Banacha 12/16, aula A, poniedziałki w godz. 17.30 - 19.00
Pierwsze zajęcia - 10 kwietnia 2017 r.
Cykl dydaktyczny - L-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 13 godzin, 1 punkt ECTS
Kod przedmiotu - 0400-WO0001


20. Tytuł zajęć - CSI - zagadki kryminalne a biologia środowiskowa
Prowadzący - prof. Joanna Żelazna-Wieczorek
Język - polski
Opis przedmiotu - W ramach wykładu zostanie przedstawiona możliwości szerokiego zastosowania metod biologii środowiskowej w kryminalistyce, głównie analizy okrzemkowej, mykologii, entomologii, palinologii, dendrochronologii i analizy szczątków roślinnych.
Miejsce i termin - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Pomorska 141/143 (wejście od ul. Matejki), aula D, wtorki w godz. 16.15 - 17.45
Pierwsze zajęcia - 21 lutego 2017 r.
Cykl dydaktyczny - L-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 26 godzin, 4 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0400-WO0005


21. Tytuł zajęć - Ecohydrology and ecological biotechnologies as a key for bioeconomy and adaptation to global changes

WYKŁAD NIE ZOSTAŁ URUCHOMIONY

Prowadzący - prof. Maciej Zalewski
Język - angielski
Opis przedmiotu - W obliczu zmian klimatu, które nasilają efekty suszy i powodzi, a także rozwoju infrastruktury, fundamentalne dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju przez racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych oraz harmonizację użytkowania zasobów ekosystemów z ich potencjałem, jest zrozumienie interakcji pomiędzy dynamiką cyklu hydrologicznego i ekosystemami pod kątem zwiększenia ich potencjału, tzn zasobów wodnych, bioróżnorodności, usług ekosystemowych i zdolność ekosystemu do elastycznego reagowania na stres.
Dla dogłębnego zrozumienia interakcji niezbędna jest integracja wiedzy z różnych dziedzin nauk o środowisku. Podczas wykładów zostaną przedstawione metodologiczne podstawy integracji tej wiedzy począwszy od biologii molekularnej, biotechnologii, ale także uwzględnienie rachunku ekonomicznego i percepcji społecznej (socjologii), oraz przykłady zastosowania takiego integrującego podejścia dla rozwiązywania problemów gospodarki wodnej w Polsce, Afryce, Azji i Ameryce Południowej.
Miejsce i termin - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Banacha 12/16, aula A, wtorki od godz. 18.00 - 19.30
Pierwsze zajęcia - 21 lutego 2017 r.
Cykl dydaktyczny - L-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 26 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0400-WO0003


22. Tytuł zajęć - Investing in the Stock Market. Introduction Course UWAGA - ZMIANA GODZINY I SALI
Prowadzący - dr Tomasz Schabek
Język - angielski
Opis przedmiotu - Celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy o działaniu, mechanizmach oraz inwestowaniu na rynku kapitałowym.
Miejsce i termin - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. POW nr 3/5, sala E 120, czwartki w godz. 13.15 - 14.50, a po 10 kwietnia zajęcia przeniesione do sali F 119
Pierwsze zajęcia - 23 lutego 2017 r.
Cykl dydaktyczny - L-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 4 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0600-JABL007


23. Tytuł zajęć - Ustojcziwoje rozwitije
Prowadzący - dr Danuta Lipińska
Język - rosyjski
Opis przedmiotu - Głównym celem wykładu jest prezentacja koncepcji i głównych strategii zrównoważonego rozwoju na świecie, w Europie, Polsce i w krajach sąsiednich. Celem jest także przekazanie wiedzy, wykształcenie umiejętności i kompetencji, które są niezbędne dla osiągnięcia bezpieczeństwa gospodarczego i środowiskowego opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju. Po zakończeniu kursu student powinien rozumieć związek między gospodarką, społeczeństwem i środowiskiem naturalnym w kontekście zrównoważonego rozwoju, na poziomie konsumenta, przedsiębiorstwa, regionu i kraju.
Miejsce i termin -Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. POW nr 3/5, budynek D, sala D 206, wtorki w godz. 11.30 - 13.05
Pierwsze zajęcia - 21 lutego 2017 r.
Cykl dydaktyczny - L-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 4 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0600-JABL008


24. Tytuł zajęć - Offentliche Debatten in Deutschland II
Prowadzący - prof. Marek Czyżewski
Język - niemiecki
Opis przedmiotu -
Miejsce i termin - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. POW nr 3/5, budynek D, sala D 109, wtorki w godz. 13.15 - 14.50
Pierwsze zajęcia - 21 lutego 2017 r.
Cykl dydaktyczny - L-16/17
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 4 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0600-JABL009