Zajęcia ogólnouczelniane

Zajęcia ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2017/2018Szanowni Studenci

Rejestracja internetowa na zajęcia w semestrze zimowym 2017/2018 była prowadzona w terminie od 27 września do 8 października 2017 r.

Proszę pamiętać, że zarejestrowanie się na przedmiot skutkuje koniecznością jego zaliczenia.

Jakiekolwiek zmiany mogą być dokonywane do 16 października br. - NIE PÓŹNIEJ!


WAŻNE !

Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych bezpłatnie tylko wówczas, gdy zajęcia te zostały uwzględnione w ich programach studiów.


Przedmiot realizowany poza programem studiów (paragraf 43 Regulaminu studiów w UŁ ze zmianami obowiązującymi od 1.10.2017 r.) podlega opłacie w wysokości podanej w zarządzeniu nr 99 Rektora z 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w UŁ w roku akademickim 2017/2018 - w takim przypadku należy w dziekanacie macierzystego wydziału złożyć Podanie studenta .

Wysokości tych opłat (mogą być różne, w zależności od wydziału, na którym dany przedmiot jest realizowany) zawarte są w załączniku nr 15 do tego zarządzenia.

Pewnym wyjątkiem jest Akademia Polskiego Filmu. Zajęcia te organizowane są przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, który pobiera opłatę od studentów w każdym przypadku (UŁ opłaty nie pobiera).

Przypominam, że zarejestrowanie się na przedmiot ogólnouczelniany w systemie UsosWeb (dotyczy to także Akademii Polskiego Filmu) powoduje, że przedmiot ten staje się dla studenta obowiązkowy i jego zaliczenie jest wymagane do zaliczenia semestru.

Po zakończonej rejestracji internetowej (ale nie później niż 16 października 2017 r.) uczestnicy zajęć ogólnouczelnianych powinni zgłosić się do koordynatorów tych zajęć na swoich wydziałach (wykaz koordynatorów znajduje się poniżej) w celu dopełnienia formalności.
Koordynator zajęć ogólnouczelnianych w Uniwersytecie Łódzkim:


mgr Barbara Kliszcz
Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ - Rekrutacja i Tok Studiów
tel. 635-40-80
e-mail: kliszczb@uni.lodz.pl

adres:
Rektorat UŁ
ul. Uniwersytecka 3
Łódź 90-137
I piętro, pokój 111

KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI:

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - mgr Joanna Suliga, dziekanat pokój nr 104, tel. 635-45-38, jsuliga@biol.uni.lodz.pl

Wydział Chemii - mgr Magdalena Pietruszka, tel. 635-57-44, lenka@chemia.uni.lodz.pl

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny - mgr Konrad Walkowski, tel. 635-51-32, konrad.walkowski@uni.lodz.pl

Wydział Filologiczny - mgr Iwona Niedźwiecka, 665-52-61, 665-52-53 iwonanie@uni.lodz.pl

Wydział Filozoficzno-Historyczny - mgr Małgorzata Wojdal, tel. 665-56-90 malgorzata.wojdal@uni.lodz.pl

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - mgr Monika Drabik, tel. 635-57-42,mdrabik@wfis.uni.lodz.pl lub dziekanat@wfis.uni.lodz.pl

Wydział Matematyki i Informatyki - Irena Salska, tel. 635-59-31 salska@math.uni.lodz.pl

Wydział Nauk Geograficznych - mgr Angelika Bierut-Mordylak, tel. 665-59-12, angelika@geo.uni.lodz.pl

Wydział Nauk o Wychowaniu - mgr Anna Krygier, tel. 665-57-31, krygier@uni.lodz.pl

Wydział Prawa i Administracji:
Lista przedmiotów – mgr Zuzanna Adamusik, tel. 635-46-36, zadamusik@wpia.uni.lodz.pl
Kodowanie w USOS – mgr Piotr Topolski, tel. 635-47-05, ptopolski@wpia.uni.lodz.pl

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych - mgr Hubert Michlewski, tel. 635-42-70,hubertsm@uni.lodz.pl

Wydział Zarządzania - mgr inż. Anna Darmaszek, tel. 635-62-16, adarmaszek@wzmail.uni.lodz.pl

Akademickie Biuro Karier Zawodowych - mgr Katarzyna Skonieczna, tel. 665-53-39, katarzyna.skonieczna@uni.lodz.pl


W ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze zimowym 2017/2018 studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych. Są to:

- wykłady w języku angielskim oraz polskim (organizowane przez Uniwersytet Łódzki)
- Akademia Polskiego Filmu (organizatorami są: Polski Instytut Sztuki Filmowej i Stowarzyszenie Filmowców Polskich)


Opłaty w wysokości 120 zł za semestr (lub 100 zł w przypadku kontynuacji) pobierane są przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, który organizuje kurs - Akademia Polskiego Filmu.

W ciągu czterech semestrów, cotygodniowych zajęć, można uczestniczyć w prawie setce projekcji filmowych, 48 wykładach wybitnych filmoznawców z całej Polski, a także w autorskich spotkaniach z twórcami.

W semestrze zimowym 2017/2018 będzie realizowany IV semestr Akademii - opis zajęć w tym semestrze: http://www.akademiapolskiegofilmu.pl/pl/akademia-p...

Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe tylko po wykupieniu karnetu w kasie kina Kinematograf.
Ilość miejsc jest ograniczona.
Można realizować pojedyncze semestry.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:http://www.akademiapolskiegofilmu.pl/pl/akademia-polskiego-filmu/program-lodz

Doktoranci, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych nie biorą udziału w elektronicznej rejestracji.
Powinni oni zgłosić chęć uczestnictwa osobie prowadzącej zajęcia oraz koordynatorowi zajęć ogólnouczelnianych na wydziale, na którym prowadzony jest dany przedmiot.
Odpłatność za Akademię Polskiego Filmu ponoszą taką samą jak studenci.

Przedmiot realizowany poza programem studiów doktoranckich podlega opłacie w wysokości podanej w zarządzeniu nr 99 Rektora z 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w UŁ w roku akademickim 2017/2018.
Wysokości tych opłat zawarte są w załączniku nr 14 pkt 4) do tego zarządzenia.Rejestracja na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze zimowym była prowadzona w terminie od 27 września do 8 października 2017 r. poprzez UsosWeb.

Kod ogólny rejestracji: 00-P-OGOLNUCZ-Z17/18

WYKAZ ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM 2017/2018
1. Tytuł zajęć - Sex, Gender and Family in Antiquity and the Middle Ages
Prowadzący - dr Andrzej Kompa
Język - angielski
Opis przedmiotu - The course aims at discussing gender issues with reference to development and changes in civilisations of the ancient and medieval Middle East and Southern Europe (civilisations and cultures of the Near and Middle East, Syro-Palestine, ancient Greece and Rome, the eastern Roman / Byzantine empire). The classes integrate the methods and findings of both classical and gender studies, and are not restricted to but one paradigm. That enables to emphasize the vast diversity of patterns and changeability of microstructures within societies. Among the most important issues are: the gender roles in the respective cultures, situation of women, a family, its models and its characters, LGBT issues, a notion the third sex/gender.
Miejsce i termin -Instytut Historii, ul. Aleksandra Kamińskiego 27a, sala 203, czwartki godz. 16,00
Pierwsze zajęcia - 19 października 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0200-ERAS025
2. Tytuł zajęć - Arcydzieła muzyki klasycznej: Epoka romantyzmu cz. III: Fryderyk Chopin
Prowadzący - prof. Marek Rosiak
Język - polski
Opis przedmiotu - Przedmiotem wykładu będzie przedstawienie najważniejszych kompozycji Chopina na tle zarysu jego biografii.
Miejsce i termin - Instytut Filozofii, ul. Narutowicza 65, sala 312, poniedziałki godz. 17.15.
Pierwsze zajęcia - 9 października 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0200-WFH0073. Tytuł zajęć - Historia Syrii (starożytność - średniowiecze - wybrane elementy dziejów najnowszych)
Prowadzący - dr Paweł Filipczak
Język - polski
Opis przedmiotu - Pełny kurs historii starożytnej i średniowiecznej Syrii (od powstania pierwszych państw po początek wieku XVI n.e.), z uwzględnieniem geografii historycznej, aspektów politycznych, społecznych, gospodarczych i religijnych, umożliwia studentom kompetentne poznanie dziejów jednego z najważniejszych regionów Bliskiego Wschodu. Chronologiczny zakres kursu poszerzony jest o moduł obejmujące wybrane, najważniejsze wydarzenia, postaci i zjawiska z dziejów nowożytnych i najnowszych. W sensie geograficznym Syria rozumiana jest tu szeroko, obejmując kilka współczesnych państw, głównie: Syrię, Liban, Izrael, Jordanię i Autonomię Palestyńską. Kurs obejmuje także panel poświęcony najważniejszym zabytkom starożytnym i średniowiecznym leżącym przede wszystkim na obszarze (współczesnej) Syrii i Libanu.
Miejsce i termin - Katedra Historii, ul. Aleksandra Kamińskiego 27a, sala 203 lub 204, poniedziałki godz. 18.00
Pierwsze zajęcia - 9 października 2017 r.
Cykl dydaktyczny -Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0200-WFH006
4. Tytuł zajęć - Skrzyżowanie światów. Półwysep Bałkański w epoce średniowiecznej
Prowadzący - dr Kirił Marinow
Język - polski
Opis przedmiotu - Celem zajęć jest przybliżenie studentom różnorodnych aspektów dziejów Bałkanów i ich mieszkańców w średniowieczu. Poznanie wybranych fragmentów z historii Cesarstwa Bizantyńskiego, rodzących się i rozwijających się wówczas państw słowiańskich i wreszcie ekspansji Turków Osmańskich na to terytorium. Prześledzenie wzajemnych interakcji pomiędzy tymi kontrahentami politycznymi. Zapoznanie się z przykładowymi tekstami bizantyńskimi, słowiańskimi i tureckimi (w przekładzie polskim) i doświadczenie bezpośredniej pracy z nimi (interpretacja). Poruszone zostaną zagadnienia z zakresu geografii historycznej, historii militarnej, relacji dyplomatycznych, kwestii religijnych oraz kulturalnych (sztuka, architektura, literatura). Zajęcia będą bogato ilustrowane audiowizualnie.
Miejsce i termin - Katedra Historii, ul. Aleksandra Kamińskiego 27a, sala 203, wtorki godz. 17.30
Pierwsze zajęcia - 10 października 2017 r.
Cykl dydaktyczny -Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0200-WFH005


5. Tytuł zajęć - Czas demonów. Noc w kulturze średniowiecznej Europy Zachodniej
Prowadzący - dr Kirił Marinow
Język - polski
Opis przedmiotu - Celem zajęć jest dogłębne i wieloaspektowe przedstawienie fenomenu postrzegania nocy i towarzyszących jej realnych oraz wyobrażonych elementów oraz wydarzeń przez ludzi epoki średniowiecznej. Chodzi zatem o eksplorację i przybliżenie mentalności mieszkańców Europy Zachodniej oraz zrozumienie ich sposobu postrzegania i odczuwania otaczającej ich rzeczywistości, a zatem również uświadomionych oraz nieświadomych motorów ich postępowania. Temat ma również pozwolić słuchaczom na wniknięcie i poznanie różnorodnych aspektów kultury europejskiej z perspektywy epoki, która miała niebagatelne znaczenie dla kształtowania się współczesnych przekonań na temat nocy, czy to w sztuce i literaturze, czy też w kulturze masowej. Zjawisko nocy będzie przedstawione we wszystkich swoich wymiarach – antonim dnia i światłości, mieszkańcy nocy, miejsca związane z nocą, cisza i głosy nocy, człowiek a noc, wizualizacje literackie i malarskie nocy – tak jak je rozumiał i przeżywał człowiek tamtych wieków, zarówno należący do elit, jak również do ogółu społeczeństwa. Podejmowana problematyka przedstawiona zostanie na bazie różnorodnych źródeł średniowiecznych, a wykład będzie bogato ilustrowany multimedialnie.
Miejsce i termin - Katedra Historii, ul. Aleksandra Kamińskiego 27a, sala 203, wtorki godz. 16.00
Pierwsze zajęcia - 10 października 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0200-WFH009


6. Tytuł zajęć - Swoi czy Obcy ? Wyznania religijne w Polsce XX wieku
Prowadzący - dr Małgorzata Łapa
Język - polski
Opis przedmiotu - Tradycje Rzeczypospolitej jako państwa różnorodnego pod względem narodowościowym, wyznaniowym, kulturowym przetrwały niemal do połowy
XX wieku. Położyły im kres działania nazistów w czasie drugiej wojny światowej. Przedmiotem wykładu będzie odpowiedź na pytanie w jaki sposób funkcjonowały w Polsce XX wieku grupy wyznaniowe. Czy wielowyznaniowość ziem polskich prowadziła do konfliktów, czy też była podłożem dla rozwoju tolerancji i współpracy? Jaką politykę wobec grup wyznaniowych prowadziło państwo, poczynając od Rosji przełomu wieków XIX i XX, przez Drugą Rzeczypospolitą, Polskę Ludową, a na Rzeczypospolitej przełomu XX i XXI wieku kończąc. Jaki stosunek do owej wielowyznaniowości miało społeczeństwo polskie. I na koniec, czy współcześnie można mówić o Polsce jako o monolicie wyznaniowym?, czy też nadal jest ona wielowyznaniowa?
Miejsce i termin - Katedra Historii, ul. Aleksandra Kamińskiego 27a, sala 12, poniedziałki godz. 16.00
Pierwsze zajęcia - 9 października 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0200-WFH008


7. Tytuł zajęć - Od nienawiści do fascynacji. Niełatwa koegzystencja pogan, żydów, chrześcijan i muzułmanów w średniowieczu.
Prowadzący - prof. Teresa Wolińska
Język - polski
Opis przedmiotu - Celem zajęć jest przybliżenie słuchaczom skomplikowanych stosunków między wyznawcami różnych religii (pogaństwa, chrześcijaństwa, islamu i judaizmu) w średniowieczu, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Bliskiego Wschodu i basenu Morza Śródziemnego.W omawianej epoce koegzystowały na nim zarówno wielkie religie monoteistyczne, jak i wyznawcy tradycyjnych, pogańskich religii. Mapa religijna Półwyspu Arabskiego przed Mahometem była bardzo zróżnicowana. Oprócz pogan zamieszkiwały go nie tylko wspólnoty chrześcijańskie, złożone z uciekających przed prześladowaniami w cesarstwie, ale także całe plemiona wyznające tę religię,chociaż nie zawsze w ortodoksyjnej wersji. Na południu, w tzw. Arabii Szczęśliwej, przez krótki czas dominował judaizm. Równocześnie tereny te były, podobnie jak współcześnie, ważne ze względów strategicznych dla wszystkich sił politycznych w regionie. Stąd rywalizacja Bizancjum najpierw z Persją, a następnie z państwami muzułmańskimi (kalifatem sasanidzkim i abbasydzkim, Turkami, egipskimi Fatymidami). Na ich wzajemne relacje istotny wpływ miały stosunki wyznaniowe, tym bardziej, że na obszarach pozostających od VII w, pod panowaniem muzułmańskim pozostały znaczne mniejszości chrześcijańskie. Od VII w. chrześcijanom przyszło stawić czoła islamowi. Trzeba jednak pamiętać, że żadna z tych wielkich religii monoteistycznych nie była jednolita, zatem chrześcijanie różnych obrządków mieli do czynienia z szyitami, sunnitami i innymi odłamami islamu. Można tez wskazać cały szereg innych problemów. Dla przykładu islam w Afryce znacząco różnił się (nie w dogmatach, lecz w praktyce) od tego w Hiszpanii, szczególnie pod rządami Umajjadów. Możliwości porozumienia się z Arabami w Ziemi Św. były inne, niż z Turkami Seldżuckimi, którzy ich wyparli. Okresem, w którym doszło do zderzenia wyznawców islamu i chrześcijaństwa były czasy krucjat. Mimo toczonych walk przedstawiciele obu religii mieli też sposobność poznania obyczajów i wierzeń swoich przeciwników. Równocześnie chrześcijanie z Zachodu mogli spotkać wyznawców różnych nurtów chrześcijaństwa wschodniego. Nie zawsze były to spotkania pokojowe.Te i inne zagadnienia będą przedmiotem rozważań w toku zajęć.
Miejsce i termin - Instytut Historii, ul. Aleksandra Kamińskiego 27a, sala 203, środy, godz. 16.00,
Pierwsze zajęcia - 4 października 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30, godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0500-WFH010
8. Tytuł zajęć - Kreator kariery
PRZEDMIOT PROWADZONY BEZPŁATNIE DLA WSZYSKICH STUDENTÓW UŁ
Prowadzący - mgr Katarzyna Skonieczna
Język - polski
Opis przedmiotu - Podczas zajęć uczestnicy rozwiną kluczowe kompetencje na rynku pracy, przećwiczą poszczególne etapy procesu rekrutacyjnego oraz zapoznają się ze sposobami zakładania własnej działalności gospodarczej. Zajęcia mają charakter praktyczny.
Poruszane zagadnienia:
- diagnoza kompetencji uczestnika,
- rozwój wybranych umiejętności miękkich,
- rynek pracy w województwie łódzkim,
- plan kariery,
- zdobywanie doświadczenia zawodowego podczas studiów,
- aktywne poszukiwanie pracy,
- personal branding,
- etapy rekrutacji (oferty pracy, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna),
- kompetencje przedsiębiorcze,
- zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Miejsce i termin - Akademickie Biuro Karier Zawodowych UŁ, ul. Lumumby 14, wtorki w godz. 14.00 - 15.30
Pierwsze zajęcia - 17 października 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 2 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0000-KREATOR


9. Tytuł zajęć - Wybrane aspekty chemii leków, farmacji i agrochemii
Prowadzący - prof. Jarosław Lewkowski
Język - polski
Opis przedmiotu - Historie największych oszustw naukowych świata medyczno-farmaceutycznego, takich jak tworzenie nowych, nieistniejących de facto jednostek chorobowych uzasadniających wprowadzenie nowej grupy leków. Jednym słowem, spróbuję przekonać słuchaczy, że podstawowa wiedza dotycząca medycyny, farmacji i toksykologii jest niezmiernie istotna dla bezpiecznego funkcjonowania we współczesnym świecie.

Wykład ten adresowany jest w zasadzie do wszystkich, a jego zakres, w dużej mierze uzależniony będzie od dziedziny studiów słuchaczy. Jeżeli znaczna większość uczestników stanowić będą ludzie z wykształceniem przyrodniczym i ścisłym (czyli, jeśli istnieje szansa, że ich znajomość chemii wykracza poza znajomość wzoru kwasu solnego), wówczas wprowadzone będą rzeczywiste elementy chemii leków. Jeśli zaś większość stanowić będą specjaliści w dziedzinie szeroko pojętych nauk humanistycznych, wówczas rozważania „chemiczne” zejdą na plan dalszy.

Nie oznacza to, że mniejszość, dysponująca wykształceniem, na przykład humanistycznym, nie znajdzie czegoś ciekawego dla siebie. Bowiem podczas tej serii wykładów, postaram się, aby słuchacze uzyskali „wiedzę praktyczną”. Owa wiedza praktyczna, dotyczyć będzie efektów ubocznych leków popularnych i dostępnych w wolnej sprzedaży, bądź też nagminnie przepisywanych przez lekarzy. Do tej wiedzy, zaliczam też historie największych oszustw świata medyczno-farmaceutycznego, takich jak tworzenie nowych, nieistniejących de facto jednostek chorobowych uzasadniających wprowadzenie nowej grupy leków. Jednym słowem, spróbuję przekonać słuchaczy, że podstawowa wiedza dotycząca medycyny, farmacji i toksykologii jest równie istotna dla bezpiecznego funkcjonowania, jak podstawowa znajomość prawa. Że nie tylko: ignorantia iuris nocet, ale również „ignorantia medicina nocet”...

Zapraszam więc studentów wszelkich kierunków i specjalności, wykład będzie miał charakter interaktywny, a jeśli pojawią się na nim adepci nauk prawniczych, będzie okazja przedyskutować problem w aspekcie istniejącego prawa farmaceutycznego (regulacji REACH).

Jeśli ktokolwiek miałby ochotę dowiedzieć się, w jaki sposób bronić się przed zakusami przemysłu medyczno-farmaceutyczno-spożywczego, aby eksperymentować na naszych, jeszcze póki co, zdrowych organizmach, to służę w tej materii pomocą zapraszając na niniejszy cykl wykładów.

Miejsce i termin- Wydział Chemii, ul. Tamka 12, sala 1-020, wtorki godz. 10.30 - 12.00
Pierwsze zajęcia - 10 października 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 28 godzin, 2 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 1600-OZWACH10. Tytuł zajęć - Tourism and urban revitalisation
Prowadzący - prof. Sylwia Kaczmarek
Język - angielski
Opis przedmiotu -The aim of the subject is to examine the process of development the new form of urban tourism which is closely connected with the process of urban regeneration done on degraded areas in different countries and to achieve the knowledge and practical skills of preparing, implementing, monitoring and evaluating that process in contemporary cities.
Miejsce i termin - Wydział Nauk Geograficznych, ul. Kopcińskiego 31, sala 125, poniedziałki godz. 14.00 - 16.00
Pierwsze zajęcia - 9 października 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 15 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 1400-EM4111. Tytuł zajęć - Akademia polskiego filmu

ZAJĘCIA ODPŁATNE W WYSOKOŚCI 120 ZŁ DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW (w ramach programu studiów i jako przedmiot dodatkowy)
Prowadzący - koordynator przedmiotu z UŁ - dr hab. Natasza Korczarowska-Różycka
Język - polski
Opis przedmiotu - szczegółowe informacje na stronie: http://www.akademiapolskiegofilmu.pl/pl/akademia-p...
Miejsce i termin - Kino Kinematograf, plac Zwycięstwa 1, poniedziałki godz. 17.00
Pierwsze zajęcia - 9 października 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 60 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0000-APF000


12. Tytuł zajęć - Aging of cells and organisms. Why do we age; can the process of aging be prevented or modified ?
Prowadzący - prof. Grzegorz Bartosz
Język - angielski
Opis przedmiotu - Zapoznanie studentów z podstawami biologicznymi procesu starzenia się. Nabycie umiejętności krytycznej oceny informacji dotyczących tego procesu i możliwości jego modyfikacji.
Miejsce i termin - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Banacha 1/3, sala B9, wtorki godz. 16.30 - 18.15
Pierwsze zajęcia - 10 października 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 26 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0400-BAM32D
13. Tytuł zajęć - Sustainable development - the challenge of 21st century
Prowadzący - dr Natalia Ratajczyk
Język - angielski
Opis przedmiotu - Celem kursu jest:
- zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zrównoważonego rozwoju,
- omówienie różnych sektorów gospodarki: energetyki, transportu, rolnictwa i analiza ich wpływu na środowisko,
- kształtowanie umiejętności oceny kwestii związanych z problemem nadmiernej konsumpcji, świadomości ekologicznej,
- nabycie umiejętności praktycznych metod ograniczania negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze,
- wykształcenie postawy odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.
Miejsce i termin - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Banacha 1/3, sala B11, środy godz. 16.15 - 17.45
Pierwsze zajęcia - 8 listopada 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 13 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0400-BAM27D14. Tytuł zajęć - From an idea to Successful Business Venture
Prowadzący - dr hab. Agnieszka Kurczewska
Język - angielski
Opis przedmiotu -
Miejsce i termin - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5, sala D-206, wtorki godz. 11.30
Pierwsze zajęcia - 3 października 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 4 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0600-JABL10


15. Tytuł zajęć - Grundlagen der Europaischen Integration
Prowadzący - dr hab. Krzysztof Lewandowski
Język - niemiecki
Opis przedmiotu - Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowym słownictwem w języku niemieckim związanym z Unią Europejską i obszarami polityki realizowanymi przez te organizację.
Miejsce i termin - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5,, sala D-204, wtorki godz. 11.30
Pierwsze zajęcia - 3 października 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 4 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0600-JABL11


16. Tytuł zajęć - Zielonaja ekonomika
Prowadzący - dr Danuta Lipińska
Język - rosyjski
Opis przedmiotu - Głównym celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy na temat zielonej gospodarki jako nowej ścieżki rozwoju społeczno-gospodarczego, realizującej efektywnie cele zrównoważonego rozwoju w skali globalnej.
Miejsce i termin - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5,, sala D-306, wtorki godz. 11.30
Pierwsze zajęcia - 3 października 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 4 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0600-JABL1217. Tytuł zajęć - History of Computer Science
Prowadzący - dr Rafał Zduńczyk
Język - angielski
Opis przedmiotu - Zaznajomienie studenta z historią powstawania pierwszych maszyn liczących, idei matematycznych i wynalazków technicznych wykorzystywanych w informatyce oraz historii rozwoju podstawowych gałęzi informatyki.
Miejsce i termin - Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Banacha, sala A225, środy godz. 10.15 - 12.00
Pierwsze zajęcia - 4 października 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 28 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 1100-HC0ENG18. Tytuł zajęć - Muzyczne formy teatralne i filmowe - opera, operetka, balet, musical
Prowadzący - prof. Antoni Wierzbiński
Język - polski
Opis przedmiotu - Celem zajęć jest przedstawienie roli i związków muzyki z takimi formami teatralnymi, w których stanowi ona integralną część teatru i filmu. Zajęcia składają się z: części wykładowej na temat epoki, kompozytora, formy, oraz z prezentacji dzieł scenicznych najwybitniejszych kompozytorów, reżyserów, z omówieniem ich roli na tle epoki.
Miejsce i termin - Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, aula A3, poniedziałki godz. 15.15 - 16.45
Pierwsze zajęcia - 2 października 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP010


19. Tytuł zajęć - Recepcja mitów antycznych w polskim teatrze współczesnym
Prowadzący - dr Małgorzata Budzowska
Język - polski
Opis przedmiotu - Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów ze zjawiskiem recepcji mitów z obszaru starożytnej Grecji i Rzymu w polskim teatrze współczesnym. Studenci zostaną zapoznani z teorią recepcji antyku (Classical Reception Studies) oraz z jej przykładami z wybranych dzieł scenicznych współczesnych polskich reżyserów tak, aby byli w stanie rozpoznawać mechanizmy recepcji, nazywać je i poddawać analizie komparatystycznej.
Miejsce i termin - Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala: - 33, czwartki godz. 17.00 - 18.30
Pierwsze zajęcia - 5 października 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP019


20. Tytuł zajęć - SF and fantasy - literature, cinema, culture
Prowadzący - dr Natalia Lemann
Język - angielski
Opis przedmiotu - After the course the student:
-Has basic knowledge of SF and fantasy literature, cinema, and culture
-knows academic terminology in the area of SF and fantasy literature
-presents and characterizes selected basic currents, trends, and genres of SF and fantasy
-knows the most important SF& fantasy novels and movies
-uses the known communication structures appearing in the popular culture, artistic creativity, public and media communication about SF and fantasy
-knows the basic rules of operating in the field of SF& fantasy fandom and conventions
Miejsce i termin - Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala 2.03, czwartki, godz. 15.15 - 16.45
Pierwsze zajęcia - 12 października 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP017


21. Tytuł zajęć - Między klasyką a antypedagogiką. Współczesna literatura i książka dziecięca
Prowadzący - dr hab. Alicja Mazan-Mazurkiewicz
Język - polski
Opis przedmiotu - Literatura i książka dziecięca w aspekcie literackim, psychologicznym, społecznym. Przemiany formuły literatury i książki dziecięcej pod koniec XX i na początku XXI wieku. Gatunki i tematy (m.in. problematyka egzystencjalna i ontologiczna, tematy tabu, modele rodziny w literaturze dla dzieci, poezja jako ukazanie mocy kreacyjnej języka, dziecięca powieść kryminalna). Strategie odświeżania klasyki. Książka dziecięca w kontekście wyzwań współczesności: edukacja emocjonalna, obywatelska, ekologiczna, propedeutyka filozofii itd. Najistotniejsze tendencje (np. antypedagogika, autotematyzm, gra językowa, intertekstualność, dwuadresowość, książka dziecięca jako dzieło integralne, multimedialność, książka autorska).
Miejsce i termin -Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala: -23, wtorki, godz. 15.15 - 16.45
Pierwsze zajęcia - 3 października 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP018


22. Tytuł zajęć - Collective memory in Poland
Prowadzący - dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska
Język - angielski
Opis przedmiotu - The course aims at presenting the core issues of collective memory in Poland, especially after the political turn of 1989. How does the Polish society commemorate the Polish pre-war multicultural history, the hardships of the Second World War as well as the communist period? Special attention will be paid to the urban memory, i.e. sites of memory in urban space. In order to have a closer look at this, will take four study trips to various places in Łódź during the course.
After finishing the course the students should have:
- basic information about the history of Poland and Łódź in the 20th century
- analytical skills concerning interpreting „the past in the present”.

Common course for the Faculty s regular students and students of the ERASMUS program.
Miejsce i termin -Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala 1.50, piątki co dwa tygodnie, godz. 10.00 - 13.15
Pierwsze zajęcia - 13 października 2017 r.
Cykl dydaktyczny - Z-17/18
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP020