Wyrazy solidarności i wsparcia do ukraińskich uczonych, studentów oraz uczniów – komunikat Rady Uczelni UŁ

W realiach rosyjskiej agresji na Ukrainę Rada Uniwersytetu Łódzkiego kieruje wyrazy solidarności i wsparcia do ukraińskich uczonych, studentów oraz uczniów związanych z Uczelnią.

Sytuacja po ataku i naruszeniu przez Rosję prawa międzynarodowego, rodzi zrozumiałe obawy Państwa o przyszłość własną, najbliższych, Ojczyzny. Nie tracimy nadziei, że wspólne działania sojuszników na rzecz poszanowania suwerenności Ukrainy i jej nieograniczonego prawa do stanowienia o własnej przyszłości przyniosą spodziewane rezultaty. Wierzymy, że w tych trudnych warunkach Społeczność Uniwersytetu Łódzkiego złoży dowody troski o Państwa dobro i da świadectwo przyjaźni, jaką szczycą się nasze narody. Ufamy zarazem, że w Uczelni, której siłą jest umiędzynarodowienie, przynależność do naszej Wspólnoty będzie niezmiennie źródłem satysfakcji dla wszystkich. Wszystkich nas bowiem łączą uniwersalne wartości: szacunek dla godności i wolności osób oraz grup. Ponadnarodowa więź i jedność zbudowana wokół nich stanowi gwarancję naszego powodzenia i bezpieczeństwa. 

Rada Uczelni Uniwersytetu Łódzkiego 

 

Вирази солідарності та підтримки українським науковцям, студентам та учням – повідомлення Університетської ради Лодзького університету

У реаліях російської агресії проти України Рада університету висловлює свою солідарність і підтримку українським науковцям, студентам та учням, які причетні до Лодзького Університету.

Ситуація після нападу та порушення Росією міжнародного права викликає у вас зрозумілі побоювання  за своє майбутнє, майбутнє своїх рідних та батьківщини. Ми не втрачаємо надії, що спільні зусилля союзників щодо поваги суверенітету України та її необмеженого права вирішувати власне майбутнє призведуть до очікуваних результатів. Ми віримо, що в цих складних умовах спільнота Лодзького Університету продемонструє свою турботу про ваш добробут і стане свідченням дружби, якою пишаються наші народи. Водночас ми віримо, що в університеті, силою якого є полікультурність, членство в нашій спільноті завжди буде джерелом задоволення для кожного. Усіх нас об’єднують загальнолюдські цінності: повага до гідності та свободи окремих людей та груп. Міжнародні зв’язки і єдність, побудована навколо них, є запорукою нашого успіху та безпеки.

Університетська Рада Лодзького Університету