26 maja, 2017 r.

Nieruchomości UŁ na sprzedaż

Nieruchomości UŁ na sprzedaż

fot. UŁ

Uniwersytet Łódzki ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości.


1. Łódź, ul. Gdańska 75, zabudowana działka o pow. 661 m2

2. Łódź, ul. Gdańska 107, zabudowana działka o pow. 4 089 m2

3. Łódź, ul. Sienkiewicza nr 21, zabudowana działka o pow. 1 634 m2

4. Łódź, ul. Wólczańska nr 90, zabudowana działka o pow. 634 m2

5. Łódź, ul. Tramwajowa nr 7/9, działka z zabudowaniami o pow. 11 394 m2


I. Informacje dot. składania oferty:

Oferta winna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Ofertę należy złożyć w języku polskim w zamkniętej kopercie (w sposób uniemożliwiający zapoznania się z jej treścią) z dopiskiem "Konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości" z odpowiednim adresem nieruchomości, której dotyczy oraz adresem zwrotnym Oferenta. Kopertę należy zaadresować na: Uniwersytet Łódzki, Centrum Zarządzania Majątkiem, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.

Termin składania ofert: 28 czerwca 2017r. do godz. 11:00 (w przypadku ofert przesłanych pocztą, decyduje data wpływu do UŁ).

Miejsce składania ofert: Uniwersytet Łódzki w Łodzi, ul. Narutowicza nr 68, pok. 9 lub 10 (parter).

Przystępując do konkursu i składając ofertę, Oferent akceptuje warunki udziału w konkursie i stan techniczny nieruchomości.


II. Pozostałe informacje

Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem konkursu ofert na sprzedaż nieruchomości, w którym znajdują się szczegółowe informacje nt. konkursu (dostępny w Centrum Zarządzania Majątkiem UŁ lub na stronie internetowej Uczelni).


Wpłatę wadium w wymaganej wysokości (odpowiednio dla danej nieruchomości), należy dokonać na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. II O/Łódź nr rachunku: 86 1240 3028 1111 0000 2822 2488 najpóźniej do 27 czerwca 2017 r. (decyduje data wpływu na konto UŁ).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 czerwca 2017 r.

Oferenci nie są uprawnieni do udziału w czynnościach przeprowadzanych w ramach oceny ofert, a w szczególności do udziału w posiedzeniu, na którym dokonywany będzie wybór najkorzystniejszych ofert nabycia nieruchomości.


Zawarcie umów notarialnych nastąpi po wyrażeniu zgody na dokonanie transakcji przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do przepisów ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym i ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.


Wygrywający konkurs ofert zobowiązany jest do zapłaty zaoferowanej ceny najpóźniej na dzień przed podpisaniem aktu notarialnego umowy przenoszącej własność, chyba że strony ustalą inaczej w projekcie aktu notarialnego. Wszelkie koszty związane z zawarciem umów notarialnych ponosi kupujący.

Uniwersytet Łódzki zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Kontakt w sprawie oferty i wizji lokalnej:

tel. (42) 635 43 07

e-mail: czm@uni.lodz.pl


Poprzednia wiadomość Profesor UŁ nową wiceprzewodniczącą KPN
Następna wiadomość Narodowy Kongres Nauki w Łodzi Akademickiej