10 lutego, 2020 r.

Wybory władz UŁ 2020-2024

Wybory władz UŁ 2020-2024

fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ

Uniwersytet Łódzki ogłosił kalendarz wyborów nowego Rektora, Senatu i Rad Wydziałów Uczelni. Nowy Rektor wybrany zostanie 29 maja, 30 czerwca wyłonione zostaną składy Senatu i Rad. Zanim jednak dojdzie do kluczowych głosowań, przed społecznością UŁ jest kilka wyborczych etapów. Pełny kalendarz wyborczy publikujemy poniżej.


Pierwszy krok do wyłonienia władz UŁ na kadencję 2020-2024 zrobiony został jeszcze w roku 2019. 9 grudnia Senat UŁ przyjął uchwałę w sprawie wyborów komisji wyborczych w Uniwersytecie Łódzkim.


https://baw.uni.lodz.pl/446-lista-dokumentow/d/20695/5/?reporef=%2F446-lista-dokumentow%2F


Zgodnie z rzeczoną uchwałą, kolejnym etapem w wyborach na nowego Rektora UŁ było wyłonienie Uczelnianej Komisji Wyborczej. UKW została wybrana przez Senat UŁ 27 stycznia. Do pierwszych zadań UKW należało przygotowanie kalendarza wyborczego i określenie składu liczbowego i procentowego Kolegium Elektorów UŁ.


Następnie, na posiedzeniach Rad Wydziałów, zostanie ustalony skład Wydziałowych Komisji Wyborczych, które przeprowadzą wybory do Kolegium Elektorów UŁ.


Przedstawiciele poszczególnych grup społeczności akademickiej są wybierani do Kolegium Elektorów na zebraniach wyborczych przez członków tej grupy, którą będą reprezentować. W skład Kolegium Elektorów, zgodnie ze Statutem UŁ, wchodzą: przedstawiciele profesorów, profesorów uczelni oraz osób, które posiadają stopień doktora habilitowanego, przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziałach, przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych w pozostałych jednostkach, przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, przedstawiciele doktorantów i studentów.


Kolejnym etapem wyboru Rektora UŁ będzie zgłaszanie kandydatów. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje Radzie Uczelni (nowy organ wprowadzony przez ustawę z 20.07.2018 r.) oraz co najmniej 10 członkom Senatu UŁ lub co najmniej 30 członkom Kolegium Elektorów. Kandydaci zgłaszani są Radzie Uczelni, która przedstawia ich Senatowi. Ten ma maksymalnie 30 dni na zaopiniowanie kandydatur.


https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/rada-uczelni


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf


Po zaopiniowaniu kandydatów na Rektora UŁ przez Senat UŁ, oficjalnych kandydatów zgłasza Rada Uczelni do UKW. Kandydaci, przed ostatnim głosowaniem, będą się spotykać ze społecznością akademicką – pracownikami, studentami i doktorantami.


Zgodnie z paragrafem 137. Statutu UŁ, głosowanie na Rektora wygląda następująco:


(…) 1) głosowanie jest tajne;

2) każdy elektor ma jeden głos w każdej turze głosowania;

3) kandydatów umieszcza się na karcie wyborczej w kolejności alfabetycznej;

4) członek kolegium elektorów Uniwersytetu głosuje poprzez postawienie na karcie wyborczej znaku „X”, tj. dwóch przecinających się linii w obrębie kratki, z lewej strony nazwiska kandydata;

5) jeżeli zgłoszony został tylko jeden kandydat, wówczas głos oddaje się poprzez postawienie znaku „X”, tj. dwóch przecinających się linii w obrębie kratki, odpowiednio przy słowach „za” albo „przeciw”, znajdujących się obok nazwiska kandydata;

6) głos jest nieważny, jeśli został oddany na karcie innej niż urzędowa lub karta została uszkodzona. Ponadto głos jest nieważny, jeżeli znaku „X” nie postawiono, bądź postawiono go przy nazwiskach dwóch lub więcej kandydatów oraz w przypadku, o którym mowa w pkt. 5, gdy znaku „X” nie postawiono bądź postawiono go w obu kratkach;

7) jeżeli żaden z kandydatów nie zostanie wybrany, przeprowadza się następne głosowanie z wyłączeniem kandydata, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów, jeśli najmniejszą liczbę głosów otrzymał tylko jeden kandydat albo z wyłączeniem kandydatów, którzy uzyskali najmniejszą liczbę głosów, jeśli najmniejszą liczbę głosów otrzymał więcej niż jeden kandydat.


Rektor wybierany jest na 4 lata i kadencję rozpoczyna 1 września, w roku wyborczym. Rektorem może być osoba z tytułem profesora, której okres zatrudnienia na uczelni, w chwili zgłoszenia kandydatury, wynosi co najmniej 10 lat. Dużą zmianą w nowej ustawie jest kryterium wieku – kandydat, w chwili rozpoczęcia kadencji, nie może mieć skończonych 67 lat.


Po wyborze nowego Rektora, zostaną wybrane - Senat UŁ i Rady Wydziałowe.


kafelek_link_wybory_v3 (1)Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość IV Sesja Wyjazdowa Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki
Następna wiadomość Punkt Informacyjny JLU Giessen na UŁ