14 stycznia, 2021 r.

Wynalazek studenta UŁ pomoże w walce z koronawirusem [ENG VER.]

Wynalazek studenta UŁ pomoże w walce z koronawirusem [ENG VER.]

fot. UŁ (faza testów)

Deepjyoti Nath, student informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ pochodzący z Indii, pracuje nad skonstruowaniem wydajnego robota do automatycznej dezynfekcji szpitali. Pierwszy prototyp Robo-UV dostał pierwszą nagrodę podczas „Forum Wizja Rozwoju” w Gdyni. Ma zapewnić efektywną pomoc służbie zdrowia podczas pandemii. My, jak zwykle, wspieramy pomysły zdolnych studentów, a różnorodność UniLodz okazuje się po raz kolejny ogromnym atutem.


Jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa, brak efektywnych metod dezynfekcji stanowił ogromną trudność w funkcjonowaniu szpitali.


- Robo-UV to zaprojektowany przez City Robotics, robot do odkażania powierzchni. Używa promieniowania ultrafioletowego (UV-C) i może być stosowany do dezynfekcji szpitali na szeroką skalę. Promieniowanie szkodzi człowiekowi, ale robot jest na nie odporny. Co najważniejsze, ta metoda zapewnia niezwykle skuteczne eliminowanie szkodliwych drobnoustrojów - mówi Deepjyoti Nath, współzałożyciel spółki City Robotics.


Mikrobiolodzy z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego uzyskali wstępne wyniki badań nad skutecznością Robo-UV względem patogenów człowieka. Badania wykonane pod koniec listopada w laboratorium Katedry Immunologii i Biologii Infekcyjnej przyniosły bardzo obiecujące wyniki. Robo-UV był przetestowany w zakresie działania bakteriobójczego względem gronkowca złocistego (S. aureus). Drobnoustrój ten może kolonizować naszą skórę, błony śluzowe nosogardzieli ale w szczególnych przypadkach wywoływać trudno leczące się zakażenia ran, patologiczne zmiany nekrotyczne i zapalne, zakażenia bakteryjne związane z biomateriałami czy zakażenia szpitalne.


W badaniach wstępnych mikrobiolodzy wykazali, że bezpośrednia ekspozycja S.aureus na promieniowanie Robo-UV doprowadziła do całkowitego wysterylizowania (zabicia wszystkich drobnoustrojów) już po 3 minutach. Należy zaznaczyć, że do tego eksperymentu wykorzystano jedynie 35% wydajności promieniowania UV (t.j. 2 z 6 lamp UV w prototypie). Wykorzystując pełną wydajność spodziewa się zdecydowanie lepszych rezultatów w zakresie jeszcze większego skrócenia czasu niezbędnego do zabicia mikrobów.


131046619_392692575166738_3206500717750932927_n

Robo-UV (fot. City Robotics, Deepjyoti Nath)


Funkcjonowanie prototypu Robo-UV przerosło oczekiwania i zachęciło twórców Robo-UV do rozszerzenia współpracy z mikrobiologami Wydziału BiOŚ UŁ.


- Naszą współpracę zainicjował Pan Adam Kaźmierczak – dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego. Nasz zespół chętnie podejmuje się współpracy z innymi badaczami. Szczególnie inspiruje nas współpraca interdyscyplinarna, a współpraca z informatykami to dla nas debiut. Konfrontowanie pomysłów, terminologii czy samej perspektywy osób z różnych dziedzin nauki otwiera nas na nowe pomysły i wyjście poza standardowe procedury. Mamy nadzieję, że współpraca z Deepjyoti, w zakresie jego wynalazku będzie się rozwijała dalej – komentuje dr Karolina Rudnicka z Katedry Immunologii i Biologii Infekcyjnej WBiOŚ UŁ.


Zgodnie z raportami Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) z 2018 r., ok. 90 000 osób w UE umiera każdego roku na skutek tzw. zakażeń szpitalnych, a Unia Europejska, stawiając czoła temu problemowi, wydaje rocznie ok. 5,5 miliarda euro na walkę z lekoopornymi patogenami człowieka.


- Zapobieganie infekcjom nabywanym w szpitalach jest w tym czasie szczególnie istotne, gdyż pacjenci hospitalizowani z powodu zakażeni wirusem SARS-CoV-2 są bardziej podatni na równoczesne zakażenia innymi mikroorganizmami znajdującymi się w środowisku szpitalnym. Jak pokazuje badanie przeprowadzone na pacjentach z ostrym przebiegu choroby COVID-19 u 40,7% z nich rozwinęły się infekcje towarzyszące nabyte w placówkach szpitalnych. Moim marzeniem jest, aby robot był używany do walki z groźnym wirusem oraz pomocy w ratowaniu ludzkiego życia w tych niepewnych czasach – dodaje Deepjyoti Nath.


Robo-uv walczy z koronawirusem – wynalazek studenta UŁUniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Tekst: Deepjyoti Nath, dr Karolina Rudnicka

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

An invention of a UniLodz student will support the fight with coronavirus


Deepjyoti Nath from India, a student of Applied Computer Science at the Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Lodz, has been working on designing an efficient robot for automatic sterilization of hospitals. The first Robo-UV prototype has been awarded the first prize at the "Development Vision Forum" in Gdynia. It is to provide effective assistance to the health service during the pandemic. We, as always, support ideas of our talented students, and once again, the diversity of UniLodz turns out to be a great asset.


It was already before the outbreak of the coronavirus pandemic that the lack of efficient disinfection methods constituted a huge difficulty in the functioning of hospitals.


- Robo-UV is a robot to disinfect surfaces, which has been designed by City Robotics. It makes use of ultra-violet radiation (UV-C) and it can be used to disinfect hospitals on a large scale. Radiation is harmful to humans, but the robot is immune to it. Most importantly, this method ensures extremely effective elimination of harmful microorganisms - Deepjyoti Nath, co-founder of City Robotics.


Microbiologists from the Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Lodz, have obtained preliminary results of research on the effectiveness of Robo-UV against human pathogens. The research carried out at the end of November in the laboratory of the Department of Immunology and Infectious Biology had very promising results. Robo-UV has been tested for bactericidal activity against staphylococcus aureus. This microorganism can colonize our skin, nasopharyngeal mucosa, but in special cases it causes difficult-to-heal wound infections, pathological necrotic and inflammatory changes, bacterial infections associated with biomaterials or hospital infections.


In preliminary studies, the microbiologists showed that direct exposure of S. aureus to Robo-UV radiation led to complete sterilization (killing all microbes) just after 3 minutes. It should be noted that only 35% of UV radiation efficiency was used for this experiment (i.e. 2 of 6 UV lamps in the prototype). Using its full UV efficiency, means much better results in terms of further reduction of time necessary to kill microbes.


Functioning of the Robo-UV prototype exceeded expectations and encouraged its creators to expand their cooperation with microbiologists from the Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Lodz.


- Our cooperation was initiated by Adam Kaźmierczak - director of the Technology Transfer Center University of Lodz. Our team is eager to cooperate with other researchers. We are particularly inspired by interdisciplinary cooperation, and cooperation with IT specialists is our debut. Confronting ideas, terminology or the very perspective of people from various fields of science opens us to new ideas and going beyond standard procedures. We hope that cooperation with Deepjyoti in the field of his invention will continue to develop - comments Dr. Karolina Rudnicka from the Department of Immunology and Infectious Biology, Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Lodz.


According to the 2018 reports by the European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) of 2018, around 90000 people in the EU die each year as a result of the so-called “hospital-acquired infections”, and the European Union to face this problem, spends around EUR 5.5 billion per year on the fight against drug-resistant human pathogens.


- Prevention of hospital-acquired infections is now of particular importance as patients hospitalized due to SARS-CoV-2 virus infection are more prone to simultaneous infections with other microorganisms present in the hospital environment. As a study conducted on critically ill COVID-19 patients shows 40.7% of them developed co-infections acquired in hospitals. My dream is that the robot will be used in a fight against a dangerous virus and help save human lives in these uncertain times - Deepjyoti Nath adds.University of Lodz is one of the biggest Polish universities. Our mission is to educate top-level researchers and specialists in many fields of humanities, social sciences, natural sciences, exact sciences and even health sciences. UniLodz cooperates with business, not only at the staff level by providing qualified employees, but also at scientific level by offering its know-how to businesses of different sectors of economy. University of Lodz is an academic institution open to the world – the number of international students is still growing and Polish students, thanks to exchange programmes, they get to know Europe, Asia and travel to countries over the ocean. The University is a part of Lodz, it works for and with the residents of Lodz by getting involved in many socio-cultural projects.


See our scientific projects at: https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Text: Deepjyoti Nath, dr Karolina Rudnicka

Edit: Promotion Center UL


Poprzednia wiadomość Nagrodzone rozprawy doktorskie na EkSoc UŁ
Następna wiadomość Wielka przygoda z przyrodą – Noc Biologów 2021 na UniLodz