Poniżej umieszczono odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Akademiki

Pamiętaj, że uprawnione służby mogą nałożyć kwarantannę na część lub cały akademik. Wtedy musisz samodzielnie ponieść koszty wyżywienia i opieki zdrowotnej. Pracownicy akademika wesprą Cię w tym trudnym czasie.

Jeśli źle się czujesz i masz objawy zarażenia koronawirusem (suchy kaszel, gorączka, trudności w oddychaniu, utrata smaku lub węchu):

 • zadzwoń do swojego lekarza POZ i postępuj wg jego dalszych zleceń
 • jeśli nie możesz się skontaktować z lekarzem, zgłoś to telefonicznie na recepcję, która skieruje Cię do pokoju czasowej izolacji. Zostań tam do momentu, aż porozmawiasz z lekarzem
 • w przypadku kiedy objawy chorobowe są ostre, należy skontaktować się z nr. alarmowym 112

Kwaterowanie w domach studenckich odbywa się w sposób umożliwiający ograniczenie kontaktu między mieszkańcami. Z tego względu, prosimy przeczytać dokładnie zasady bezpiecznego zakwaterowania: Zakwaterowanie i zasady funkcjonowania DS w roku 2020/2021 Najważniejsze to:

 • miej własną maseczkę, rękawiczki jednorazowe oraz długopis
 • na teren akademika możesz wejść tylko Ty (rodzice lub znajomi – nie)
 • uzgodnij dzień i godzinę przyjazdu z kierownikiem lub recepcją DS

Tak. Ze względu na zagrożenie epidemiczne (COVID-19) w akademikach UŁ obowiązuje ścisły reżim sanitarny, którego zasad należy bezwzględnie przestrzegać. Prosimy przeczytać dokładnie: Zakwaterowanie i zasady funkcjonowania DS w roku 2020/2021

Oto część zasad, których musicie przestrzegać mieszkając w akademiku UŁ. Szczegóły znajdują się w załączniku. Jeśli są one dla Was zbyt restrykcyjne i ograniczające, prosimy pomyśleć o wynajęciu mieszkania/pokoju w mieście i poinformowanie nas o takiej decyzji jak najszybciej.

 • Noszenie maseczki (musisz mieć swoje) jest obowiązkowe za każdym razem, gdy opuszczasz swój pokój i gdy rozmawiasz z pracownikami akademika lub inny lokatorami. Dotyczy to również pomieszczeń ogólnodostępnych (korytarze, kuchnie, pralnie, recepcja). Maseczka musi zakrywać nos i usta.
 • Z windy w danym momencie może korzystać tylko 1 osoba.
 • Do odwołania, z użytku będą wyłączone w akademiku siłownie i sale telewizyjne.
 • Do odwołania, obowiązuje zakaz przyjmowania gości (nawet studentów zakwaterowanych w innych akademikach), organizowania spotkań i zgromadzeń, przebywania na terenie akademika osób niezakwaterowanych.
 • Z kuchni może w danym momencie korzystać tylko 1 osoba.
 • W pomieszczeniach ogólnodostępnych obowiązuje także nakaz dezynfekcji rąk (dozowniki z płynem są umieszczone przy recepcji).
 • Recepcja może przy każdym Twoim wyjściu z akademika spytać Cię o powód opuszczenia akademika i planowaną godzinę powrotu. Pracownicy recepcji mogą też weryfikować dane, które im przekażesz i czy faktycznie wracasz w zadeklarowanym czasie.

Złamanie powyższych zasad spowoduje wydalenie z akademika. Te ograniczenia są wprowadzone dla bezpieczeństwa zarówno Was – studentów –  jak i administracji DS. Jeśli się na nie zgadzacie, prosimy o rozważenie innego miejsca zamieszkania.

 

Obecnie do odwołania wstrzymane jest zakwaterowanie krótkoterminowe na zasadach gościnnych.

Tak, więcej informacji znajduje się w Strefie Studenta

Studenci zagraniczni możliwość ubiegania się o akademik konsultują z Biurem Współpracy Zagranicą.

 

Obecnie ze względu na rozwój epidemii koronawirusa zamiany są wstrzymane. Studenci obecnie mieszkający w DS. UŁ nie mogą przemieszczać się pomiędzy akademikami UŁ.

Trzeba wypełnić wniosek o zwrot nadpłaty/wniosek o zwrot kaucji i przesłać go mailowo do administracji DS. Kwotę można odebrać przelewem na konto bankowe lub w formie autowypłaty (kwotę w formie gotówki student odbiera w określonym terminie w wyznaczonym oddziale bankowym).

Szczegółowe informacje o opłatach z tytułu zakwaterowania w DS znajdują się w załączniku nr 2 do regulaminu przyznawania miejsc w domach studenckich a także na stronie w Strefie Studenta

Opłaty

Nie przewidujemy utrzymania tych zniżek. Wprowadzenie ich było podyktowane rozwojem sytuacji epidemicznej w Polsce, która spowodowała nagłe zamknięcie Uniwersytetu (choć przecież niektóre zajęcia były prowadzone stacjonarnie). Obecnie – przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa – stopniowo przywracamy działalność Uniwersytetu i uważamy, że ewentualne zajęcia zdalne, nie będą różnić się od zajęć stacjonarnych, jeżeli chodzi o zasób przekazywanej wiedzy.

Budynki

Jeżeli jakieś zajęcia odbywają się stacjonarnie, muszą być zorganizowane tak, aby w trakcie ich trwania zachowany był przynajmniej 1.5 m dystans pomiędzy uczestnikami zajęć.  W budynkach UŁ zapewniony jest także dostęp do środków higieny osobistej oraz środków do dezynfekcji rąk oraz obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa maseczką (chirurgiczną lub materiałową).

Najlepszą reakcją jest zwrócenie takiej osobie uwagi, że narusza przepisy obowiązujące w Uniwersytecie i naraża innych na niebezpieczeństwo.

Biblioteki

Zasady korzystania z usług Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego zostały uregulowane w Komunikacie Dyrektora Biblioteki z dnia 30.10.2021 zgodnie z zasadami reżimu obowiązującymi dla tego typu obiektu.

Sesja, zaliczenia, egzaminy, obrony

Jeżeli na terminie poprawkowym student ma wątpliwości, co do zachowania procedur przeprowadzenia egzaminu, zgodnie z Regulaminem Studiów może wnieść do dziekana swojej jednostki wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego.

 

Tak.

Szczegółowe zasady podane są w uchwałach Rady Wydziału konkretnej jednostki. Od niektórych decyzji administracyjnych, przesyłanych studentom pisemnie, obowiązuje termin odwołania podany w dokumencie. Jest on nieprzekraczalny. Odwołanie musi mieć charakter pisemny.

Tak, egzaminy odbędą się. Obejmują one wszystkie treści kształcenia, które umieszczone są na stronie przedmiotu w USOS.

 

Pojawiające się problemy techniczne, np. wynikające z przepustowości łącza internetowego, są w pełni zrozumiałe. Dlatego zawsze warto ustalić z egzaminatorami zasady udziału w egzaminach.

W obecnej sytuacji prawo nie przewiduje takiej możliwości. 

Student musi posiadać konto pocztowe w domenie UŁ oraz aktualne zdjęcie w USOS. Przez cały czas trwania egzaminu musi udostępniać obraz z kamery internetowej i dźwięk z głośnika. Egzaminator może również zażądać udostępnienia pulpitu zdalnego oraz obrazu pomieszczenia, w którym student odbywa egzamin.

Wszystkie zaliczenia i egzaminy będą odbywały się zdalnie. Procedury ujęte są w Zarządzeniu Rektora nr 78. Niezbędnym warunkiem podejścia do egzaminu jest posiadanie aktualnego zdjęcia w USOSie, które pozwoli na identyfikację studenta.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i doktoranckie są ważne. Nie jest wymagane potwierdzanie ich ważności.

O możliwości korzystania z laboratoriów decyduje dziekan wydziału, dlatego z nim należy się w tej sprawie skontaktować.

Stypendia

Informacje o zapomogach dostępne są na stronie Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ.

 

Szczegółowe informacje o sposobie składania wniosków znajdziecie Państwo w Strefie Studenta.

 

Student musi się zalogować na swoje konto w USOSweb, wejść w zakładkę „Dla wszystkich” -> „Wnioski” i wybrać wniosek o stypendium rektora w zależności od kierunku, na którym chce złożyć wniosek.

Następnie student jest prowadzony  przez kolejne ekrany, na końcu rejestruje wniosek, który drukuje, podpisuje i dostarcza do swojego Dziekanatu.  

 

Po zarejestrowaniu wniosku w systemie Usosweb  student musi  wydrukować i dostarczyć wniosek w formie papierowej, własnoręcznie przez siebie podpisany do COSiD-SB, (osobiście – dokument może wrócić  do skrzynki podawczej, za pośrednictwem poczty polskiej).

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:  

− ukończył 26 rok życia; − pozostaje w związku małżeńskim; − ma na utrzymaniu dzieci  − osiągnął pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej; − posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.  Student składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.

 

Wyłącznie na studiach III stopnia.

Przede wszystkim student/doktorant UŁ powinien wejść na stronę cos.uni.lodz.pl i przejść przez generator dokumentów do  stypendium socjalnego- jest to narzędzie które ułatwi skompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów przez osoby ubiegające się o stypendium socjalne. Szczegółowe informacje znajdują się w Strefie Studenta.

Corocznie ukazuje się Komunikat Rektora w sprawie składania wniosków o świadczenia socjalne.

Ubezpieczenia dla studentów spoza Polski

 

W okolicach Kampusu UŁ są dwa miejsca, gdzie możesz uzyskać pomoc medyczną w nagłym przypadku:

Szpital im. N. Barlickiego (Szpitalny Oddział Ratunkowy)

ul. Kopcińskiego 22, Łódź

Tel: +48 42 677 66 00

Pamiętaj, że szpital udziela pomocy tylko w nagłych przypadkach. W mniej poważnych sprawach, zwykłych chorobach należy korzystać z pomocy lekarza w przychodni (placówka medyczna, która nie jest szpitalem).

Całodobowa pomoc medyczna w nagłych przypadkach (Pogotowie  Ratunkowe)  dostępna jest na ul. Sienkiewicza 137/141 (blisko Galerii Łódzkiej). Można skorzystać z ich pomocy w nagłych, zagrażających życiu sytuacjach, lub gdy inna pomoc medyczna nie jest dostępna.

Lekarstwa kupisz w aptece. W otoczeniu akademików, aptekę znajdziesz przy np. przy ul. Tamka 3.

 

 

Są dwie możliwości, które odnoszą się do większości studentów:

 • Masz kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) lub ubezpieczenie w NFZ: idź do przychodni lekarskiej, która ma znak „NFZ” przy wejściu i wypełnij deklarację (dostępna w recepcji). Żeby umówić się na wizytę u lekarza, skontaktuj się z recepcją (możesz spróbować telefonicznie). Z kartą EKUZ lub ubezpieczeniem w NFZ wizyta oraz większość badań zleconych przez lekarza są darmowe. PORADA: szukając adresu najbliższej przychodni lekarskiej, wpisz w google następujące słowa: Łódź, przychodnia, POZ, wizyta u lekarza, NFZ.
 • Masz prywatne ubezpieczenie: najpierw zadzwoń do firmy, w której masz ubezpieczenie i powiedz, że potrzebujesz iść do lekarza. Firma powinna podać Ci adres przychodni lekarskiej, do której możesz się udać. Pamiętaj, że w większości przypadków trzeba zapłacić za wizytę, a koszt zostanie zwrócony przez firmę ubezpieczeniową, ale przeczytaj uważnie umowę ubezpieczenia żeby wiedzieć jakie świadczenia (np. wizyta, badanie etc.) są refundowane.

Sugerujemy – z wyprzedzenie, zanim będziesz potrzebować pomocy medycznej – wybór przychodni lekarskiej i wypełnienie deklaracji o wyborze lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Dlaczego? Otóż obecnie większość konsultacji odbywa się przez telefon. Nawet, jeśli podejrzewasz u siebie objawy COVID-19, potrzebujesz najpierw kontaktu z lekarzem POZ, który ma możliwość skierowania Cię na badania.

Jeśli masz podejrzane objawy COVID-19 (gorączka, kaszel i/lub zaburzenia węchu bądź smaku), skontaktuj się z poradnią medyczną w celu telefonicznej konsultacji z lekarzem pierwszego kontaktu, który wyznaczy, jakie kroki podjąć dalej.

Ogólnopolska infolinia COVID-19 Ministerstwa Zdrowia (zawiera komunikaty w językach angielskim, rosyjskim i ukraińskim): 800 190 590

 

Jeżeli jesteś posiadaczem Karty Polaka, bądź masz oficjalne zaświadczenie z Ambasady RP, potwierdzający Twoje polskie pochodzenie, to masz uprawnienia do ubezpieczenia w NFZ. Szczegóły otrzymałeś e-mailem od BWZ.

   

Jeżeli jesteś studentem z obszaru UE lub EEA, powinieneś mieć wyrobioną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (European Health Insurance Card). Uprawnia ona do takich samych bezpłatnych usług, jakie mają obywatele polscy.

Jeżeli jesteś studentem spoza obszaru UE lub EEA, zakup (o ile nie posiadasz) w swoim kraju polisę ubezpieczenia zdrowotnego ważną na terenie Polski. Zgodnie z regulacjami, obcokrajowcy (z wyjątkiem obywateli UE/EEA, których dotyczy karta EKUZ/EHIC) muszą płacić za usługi medyczne.
Następnie, koszt jest zwracany przez firmę ubezpieczeniową.
 

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla osób spoza UE/EFTA:

Jeśli jesteś studentem spoza UE/EEA, a firma ubezpieczeniowa w Twoim kraju nie obejmuje leczenia za granicą, możesz wyrobić dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ), adres: ul. Targowa 35.

W celu zawarcia dobrowolnej umowy z NFZ i opłacenia comiesięcznych składek zdrowotnych musisz przedstawić:

 •     paszport
 •     aktualne zaświadczenie o statusie studenta z Dziekanatu
 •     zaświadczenie o zameldowaniu; najpierw musisz odebrać z recepcji swojego Akademika zaświadczenie o  zamieszkaniu/umowa najmu mieszkania, a następnie musisz dokonać zameldowania, osobiście w Urzędzie Miasta (UMŁ): ul. Zachodnia 47 (obok przystanku tramwajowego Manufaktura) parter, okienko nr 1.

Miesięczna składka ubezpieczeniowa wynosi 55,80 zł (PLN 55,80). Musisz udać się osobiście do NFZ i zawrzeć umowę w celu opłacenia comiesięcznych składek. Prosimy pamiętać o opłacaniu składek w terminie. Kiedy już uzyskasz ubezpieczenie w NFZ, możesz korzystać z darmowej pomocy medycznej w poradniach i ośrodkach zdrowia mających umowę z NFZ. Przed wizytą u lekarza, przedstaw dowód ubezpieczenia i legitymację studencką.

Sprawy ogólne

Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie rządowej.

Istnieje również możliwość zapisu telefonicznego, zgodnie ze wskazanymi instrukcjami.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności