"I KONGRES NAUCZYCIELI FIZYKI";"2018-09-14 00:00:00";"2018-09-16 00:00:00";"Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej , Pomorska 149/153 Łódź";"Celem Kongresu jest integracja środowiska naukowego oraz środowiska nauczycieli fizyki dla wymiany doświadczeń i podejmowania działań zmierzających do podnoszenia jakości i uzyskiwania wysokiej skuteczności nauczania fizyki na wszystkich poziomach edukacji, inicjowanie i pogłębienie współpracy środowiska nauczycieli fizyki oraz środowisk naukowych, instytucji i podmiotów, które mają lub mogą mieć, bezpośredni lub pośredni wpływ na osiąganie tego celu. Uczestnictwo w Kongresie umożliwi m.in. uzyskanie informacji od przedstawicieli MEN, MNiSzW i CKE o wprowadzanych i planowanych zmianach w edukacji (w tym m.in. kształcenia, doskonalenia i awansu zawodowego nauczycieli fizyki).Sesje plenarne i dyskusje panelowe będą dotyczyć najważniejszych praktycznych zagadnień decydujących o możliwości osiągania oczekiwanych efektów nauczania fizyki. Umożliwią przeanalizowanie wyzwań, jakie stają przed nauczycielami fizyki wobec dokonujących się przemian. Warsztaty i dyskusje w zespołach tematycznych będą prowadzone przez znanych fizyków, dydaktyków fizyki, psychologów i pedagogów ze wszystkich ośrodków akademickich kształcących nauczycieli fizyki oraz przez doświadczonych nauczycieli praktyków, w tym także mistrzów Science on Stage oraz członków Klubu Prezenterów Fizyki. Zajęcia te pozwolą na poznawanie, dyskutowanie i współtworzenie praktycznych rozwiązań, możliwych i koniecznych do wprowadzania do nauczania i uczenia się fizyki przez uczniów. Od starych, ale sprawdzonych i twórczo zmodyfikowanych, rozwiązań do rozwiązań wykorzystujących najnowsze osiągnięcia technologiczne (w tym także powszechnie dostępne smartfony).Obradom I Kongresu Nauczycieli Fizyki towarzyszyć będzie XXIII Jesienna Szkoła „Problemy Dydaktyki Fizyki”, będąca kontynuacją jesiennych szkół organizowanych przez Zakład Nauczania Fizyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej oraz Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Tegoroczne spotkanie dydaktyków fizyki z ośrodków naukowych w Polsce poświęcone będzie standardom kształcenia i systemowi doskonalenia nauczycieli fizyki oraz prezentacji badań prowadzonych w dydaktyce fizyki."