"Miasto postindustrialne i jego dziedzictwo w XXI w. Ochrona - konserwacja - rewitalizacja";"2017-10-12 10:00:00";"2017-10-13 15:50:00";"Centralne Muzeum Włókiennictwa, Piotrkowska 282 Łódź";"Łódź to miasto, w którym zagadnienie rewitalizacji postindustrialnej tkanki miejskiej jest silnie obecne zarówno w polityce władz miejskich, jak i w życiu codziennym mieszkańców, co czyni je odpowiednim miejscem do dyskusji. Konferencja, zorganizowana przez Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi we współpracy z Grupą Roboczą Polskich i niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów, Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Katedrą Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego oraz łódzkim Oddziałem Stowarzyszenia Historyków Sztuki, ma na celu przedstawienie aktualnych problemów, rozwiązań, doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących ochrony i gospodarowania postindustrialnym dziedzictwem.Będzie to jubileuszowa, 25. edycja, ważnego wydarzenia naukowego, organizowanego rokrocznie na przemian w Polsce i Niemczech, niezwykle istotnego dla utrzymania efektywnej współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi obu krajów. Odbędzie się w mieście kojarzonym niegdyś niemal wyłącznie z wytwórczością włókienniczą, obecnie zachowaną w szczątkowej formie, które boryka się z problemem nowego zagospodarowania materialnego dziedzictwa pozostawionego przez wielki przemysł.Podczas konferencji zostaną – wychodząc od okoliczności historycznych odnoszących się do urbanistyki, architektury i sztuki, przedyskutowane aktualne problemy i wstępne propozycje rozwiązań dotyczące ochrony i zachowania dziedzictwa postindustrialnego oraz poruszone kwestie trwałego jej użytkowania. Dyskusje będą prowadzone wokół kilku bloków tematycznych, między innymi dotyczących wyzwań wielkich okręgów przemysłowych, miasta przemysłowego jako kulturowego dziedzictwa czy wyzwań wobec zachowania i rewitalizacji dziedzictwa postindustrialnego.Wśród zaproszonych uczestników znajdą się przedstawiciele ważnych ośrodków naukowych z Niemiec i Polski. Poza referatami dotyczącymi terenów polskich (Wielkopolska, Śląsk, Pomorze, Okręg Łódzki), kilka referatów i komunikatów dotyczyć ma działań rewitalizacyjnych w postindustrialnych ośrodkach na terenie współczesnych Niemiec, a wybrane przez radę naukową pojedyncze wystąpienia dotyczące zmagań się z analogicznymi problemami we Włoszech, Szwajcarii i Estonii będą stanowiły dla tego kontekstu cenny materiał porównawczy. Projekt dofinansowany ze środków Pełnomocnika Rządu Federalnego Niemiec ds. Kultury i Mediów, środków Miasta Łodzi oraz ze środków budżetu państwa. Sponsorem konferencji jest również firma Real Development – realizator inwestycji Awangarda Łagiewniki Park.Program -> 1_program_konferencji"