Studia doktoranckie: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Powrót


Studia doktoranckie na stronie internetowej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska


 • Stacjonarne studia doktoranckie biochemiczno-biofizyczne
Kierownik: prof. dr hab. M. Soszyński
Kontakt: (48 42) 635 45 10 miroslaw.soszynski@biol.uni.lodz.pl


 • Stacjonarne studia doktoranckie genetyki molekularnej, cytogenetyki i biofizyki medycznej
Kierownik: dr hab. Anita Krokosz, prof. nadzw. UŁ
Kontakt: (48 42) 635 44 57 anita.krokosz@biol.uni.lodz.pl • Stacjonarne studia doktoranckie mikrobiologii, biotechnologii i biologii eksperymentalnej
Kierownik: dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska, prof. nadzw. UŁ
Kontakt: (48 42) 635 44 19 elzbieta.kuzniak@biol.uni.lodz.pl


 • Stacjonarne studia doktoranckie ekologii i ochrony środowiska
Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Przybylski
Kontakt: (48 42) 635 44 33 miroslaw.przybylski@biol.uni.lodz.pl


 • InterDOC-STARt Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
Kierownik: dr hab. Agnieszka Marczak, prof. nadzw. UŁ
Kontakt:

(48 42) 635 44 79 agnieszka.marczak@biol.uni.lodz.pl
Opis studiów

STACJONARNE STUDIA BIOCHEMICZNO-BIOFIZYCZNE

Proces kształcenia na Studiach Doktoranckich Biochemiczno-Biofizycznych w założeniach ma prowadzić do przygotowania wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej posiadającej zaawansowaną wiedzę oraz wyspecjalizowane umiejętności zarówno dydaktyczne jak i w zakresie biologii molekularnej, cytogenetyki i biofizyki medycznej. Stacjonarne Studia Biochemiczno – Biofizyczne UŁ odbywają się w ramach działalności naukowej dwóch Instytutów: Instytutu Biochemii UŁ oraz Instytutu Biofizyki UŁ. Potencjalni opiekunowie naukowi/Promotorzy zatrudnieni są w pięciu Katedrach: Katedra Biochemii Ogólnej, Katedra Cytobiochemii, Katedra Biofizyki Molekularnej, Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska oraz Katedra Biofizyki Medycznej. Powyższe Katedry mieszą się w nowo oddanym Pawilonie Biologii Molekularnej przy ul. Pomorskiej 141/143. Dysponują nowoczesnymi pracowniami specjalistycznymi, m.in. Pracownią Cytometrii Przepływowej, Pracownią obrazowania mikroskopowego wyposażoną w kilka mikroskopów konfokalnych, nowoczesne Pracownie Kultur Tkankowych, specjalistyczne pracownie biochemiczne i biologii molekularnej wyposażone w nowoczesny sprzęt typu wszelkie spektrofotometry, spektrofluorymetry, liczniki płytek, Real-time PCR, Fluoroscan. Instytuty dysponują unikatową aparaturą, m.in. spektrometrem rezonansu paramagnetycznego EPR, zestawem do badań widm dichroizmu kołowego CD, kalorymetr skaningowy.


Spośród kary naukowej doktoranci mogą liczyć na opiekuństwo/promotorstwo licznej kadry samodzielnych pracowników naukowych – ok. 15 osób.


Problematyka prac doktorskich dotyczy między innymi ekspresji genów/białek w nowotworach hormonozależnych i jelita grubego, zaburzenia transdukcji sygnału z udziałem receptorów hormonów steroidowych i czynników wzrostu oraz ich efektorów cytoplazmatycznych; zaburzenia limfoproliferacyjne (białaczki limfatyczne i B-komórkowe); apoptoza komórek białaczkowych indukowana lekami, glikozylacja białek komórkowych, glikoproteiny nowotworów tarczycy; biofizyka transportu przez błony: zmiany struktury błony plazmatycznej erytrocytów spowodowane czynnikami fizycznymi i chemicznymi; wpływ toksycznych pestycydów na strukturę i biologiczne funkcje hemoglobin człowieka oraz wybranych zwierząt; molekularne aspekty starzenia się; stres oksydacyjny i antyoksydacyjne mechanizmy obronne; badania struktur komórkowych w stanach patologicznych oraz poddanych działaniu czynników generujących toksyczne formy tlenu; działanie wybranych aktywatorów i inhibitorów hemostazy na metabolizm i funkcje płytek krwi: znaczenie wolnych rodników w procesie aktywacji płytek; działanie reaktywnych form azotu na układ hemostazy; wpływ hipertermii na komórki jądrzaste i bezjądrzaste. W badaniach wykorzystywane są również najnowsze osiągnięcia w zakresie stosowania nanotechnologii – fulereny, nanorurki węglowe, dendrymery i inne.


W ramach odbywania studiów doktoranckich studenci mają możliwość wyjazdów zagranicznych zarówno w ramach programów wymiany doktorantów jak również do laboratoriów, z którymi współpracują wyszczególnione powyżej Katedry. Daje im to możliwość poszerzenia swoich horyzontów naukowych, nawiązania kontaktów naukowych, zaznajomienia się z badaniami wykonywanymi w innych, często wiodących ośrodkach naukowo-badawczych gdzie mają możliwość wykonania części swojego doktoratu.


STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE GENETYKI MOLEKULARNEJ, CYTOGENETYKI I BIOFIZYKI MEDYCZNEJ

Celem kształcenia na Studiach Doktoranckich Genetyki Molekularnej, Cytogenetyki i Biofizyki Medycznej jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej wyposażonej w wiedzę na zaawansowanym poziomie oraz wyspecjalizowane umiejętności w zakresie genetyki molekularnej, cytogenetyki i biofizyki medycznej.


Prace doktorskie wykonywane są pod opieką samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych w siedmiu jednostkach Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska (Katedrze Genetyki Molekularnej, Katedrze Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin, Katedrze Biofizyki Molekularnej, Katedrze Biofizyki Ogólnej, Katedrze Termobiologii, Katedrze Biofizyki Skażeń Środowiska, Zakładzie Genetyki Drobnoustrojów). Kadra naukowo-dydaktyczna sprawująca opiekę nad prowadzonymi pracami doktorskimi i prowadząca zajęcia z doktorantami dostosowana jest do profilu kształcenia doktorantów reprezentujących różne specjalności i kierunki. Studenci mają także możliwość uczestniczenia w wykładach prowadzonych w Łódzkim Towarzystwie Naukowym (ŁTN) przez wybitnych naukowców, reprezentujących różne dziedziny naukowe, ze wszystkich Łódzkich Szkół Wyższych.


Badania naukowe prowadzone w ramach Studiów Doktoranckich Genetyki Molekularnej, Cytogenetyki i Biofizyki Medycznej można zaliczyć do priorytetowych kierunków badawczych. Mają one zarówno aspekt poznawczy jak i aplikacyjny. Dotyczą między innymi kluczowych zagadnień w zakresie zdrowia, w tym patogenezy nowotworów, zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) czy choroby Alzheimera. Celem badań jest opracowanie nowych strategii do walki z nowotworami (m. in. określenie molekularnych wyznaczników efektywnej terapii przeciwnowotworowej, ocena znaczenia procesów naprawy DNA dla prognozowania i terapii nowotworów, a także charakterystyka mechanizmów działania nowych analogów leków przeciwnowotworowych, koniugatów leków z białkami czy dendrymerami), wirusem HIV, zakażeniami grzybiczymi, gruźlicą i innymi chorobami cywilizacyjnymi. W badaniach wykorzystywane są najnowsze osiągnięcia w zakresie nanotechnologii (np. dendrymery, fulereny, koniugaty białkowe). Prace badawcze prowadzone w ramach studiów dotyczą także inżynierii genetycznej roślin, a w szczególności wykorzystania roślin do produkcji rekombinowanych białek. Te innowacyjne badania przyczynią się do rozwoju regionu Łódzkiego, dostarczając opracowań nowych technologii, metod badawczych do wdrożenia i stosowania w diagnostyce medycznej, rolnictwie i warzywnictwie. Doktoranci w ramach studiów mają możliwość wyjazdów na zagraniczne staże do wiodących światowych uczelni. Daje im to sposobność poznania innych form kształcenia, wykonania pracy doktorskiej, rozwoju naukowego oraz nawiązywania kontaktów naukowych w celu dalszej współpracy.


STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE MIKROBIOLOGII, BIOTECHNOLOGII I BIOLOGII EKSPERYMENTALNEJ

Studenci – doktoranci przygotowują prace doktorskie w Instytucie Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii, Instytucie Biologii Eksperymentalnej i Katedrze Neurobiologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytucie Biologii Medycznej PAN w Łodzi, z zakresu następujących dyscyplin biologicznych:


 • mikrobiologii,
 • immunologii,
 • biotechnologii roślin i mikroorganizmów,
 • cytofizjologii,
 • fizjologii i biochemii roślin,
 • neurobiologii i neurofizjologii.

Studenci poszerzają ponadto swoją wiedzę z zakresu ekonomii albo filozofii, doskonalą swoje umiejętności językowe (język angielski), dydaktyczne (metodyka nauczania biologii w szkole wyższej) oraz umiejętność posługiwania się zaawansowanymi metodami statystycznymi w badaniach eksperymentalnych.


Studenci – doktoranci przygotowują rozprawy doktorskie, których podstawą jest praca doświadczalna w specjalistycznych laboratoriach UŁ i pozauczelnianych. Duża liczba zajęć praktycznych pozwala na poznanie oraz opanowanie wielu nowoczesnych i cennych metod mikrobiologicznych, molekularnych, cytologicznych, immunologicznych, biochemicznych, fizjologicznych i innych, typowych dla biologii eksperymentalnej. Studenci-doktoranci prowadzą swoje badania naukowe i uczestniczą w zajęciach dydaktycznych, korzystając z licznych nowych lub zmodernizowanych laboratoriów Wydziału, sal wykładowych i seminaryjnych, wyposażonych w nowoczesną aparaturę i umożliwiających swobodny dostęp do różnych źródeł literaturowych. Studenci mogą korzystać także z wyjazdów na zagraniczne uczelnie, co pozwala im nie tylko przeprowadzić własne badania, ale także zapoznać się z innymi modelami i metodami kształcenia oraz zwiększyć umiejętności językowe.


Absolwent może znaleźć zatrudnienie w szkołach wyższych, Polskiej Akademii Nauk, instytutach resortowych, placówkach naukowo-badawczych i usługowych związanych z ochroną zdrowia i środowiska, nadzorem epidemiologicznym, kontrolą żywności, rolnictwem i ogrodnictwem oraz laboratoriach przemysłowych (przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny i oparty na biotechnologii). Może także podjąć pracę jako ekspert w instytucjach rządowych i europejskich lub administracji lokalnej.


STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Celem kształcenia na Studiach Doktoranckich Ekologii i Ochrony Środowiska jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej wyposażonej w wiedzę na zaawansowanym poziomie oraz wyspecjalizowane umiejętności w zakresie: biologii, ekologii lub ochrony środowiska.


Prace doktorskie wykonywane są pod opieką samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych w dziewięciu jednostkach Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska (Katedrze Antropologii, Katedrze Geobotaniki i Ekologii Roślin, Katedrze Algologii i Mikologii, Katedrze Ochrony Przyrody, Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców, Katedrze Ekologii Stosowanej, Katedrze Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej, Zakładzie Dydaktyki Biologii i Badania Różnorodności Biologicznej). Kadra naukowo-dydaktyczna sprawująca opiekę nad prowadzonymi pracami doktorskimi i prowadząca zajęcia z doktorantami dostosowana jest do profilu kształcenia doktorantów reprezentujących różne specjalności i kierunki. Studenci mają także możliwość uczestniczenia w wykładach prowadzonych w Łódzkim Towarzystwie Naukowym (ŁTN) przez wybitnych naukowców, reprezentujących różne dziedziny naukowe, ze wszystkich Łódzkich Szkół Wyższych.


Badania naukowe prowadzone w ramach Studiów Doktoranckich Ekologii i Ochrony Środowiska można zaliczyć do ważnych kierunków badawczych i mają one zarówno aspekt poznawczy jak i aplikacyjny. Dotyczą między innymi zagadnień w zakresie: antropologii: historycznej, ontogenetycznej, klinicznej i odontologii; teorii i metod konserwatorskiej ochrony przyrody, ochrony środowiska i oceny ryzyka środowiskowego, taksonomii i chorologii roślin, grzybów, taksonomii zwierząt, ekologii populacji roślin, grzybów i zwierząt, genetyki populacyjnej, procesów synatropizacji roślinności i fauny, monitoringu populacji ginących i zagrożonych, poznania procesu inwazji biologicznych w środowisku wodnym i lądowym, ekohydrologii, biotechnologii ekosystemowych zwłaszcza związanych z regulacją dynamiki wody w krajobrazie i cykli biogeochemicznych, bioindykacji w ocenie jakości wody w systemach rzek, monitoringu procesu eutrofizacji wód, zastosowania bioremediacji do rekultywacji ekosystemów wodnych i lądowych.


Te badania mają zarówno charakter badań podstawowych jak i stosowanych o znacznej innowacyjności i przyczyniają się do rozwoju regionu Łódzkiego, dostarczając opracowań nowych technologii, metod badawczych do wdrożenia i stosowania w ochronie przyrody, w monitoringu gatunków zagrożonych, w ocenie jakości wód i regulacji dynamiki wód w krajobrazie.


Zgodnie z założeniami strategii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ program kształcenia na Stacjonarnym Studium Doktoranckim Ekologii i Ochrony Środowiska jest realizowany w licznych nowo zmodernizowanych salach wykładowych i laboratoriach, wyposażonych w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą umożliwiającą badania budowy morfologicznej, anatomicznej z wykorzystaniem bogatych kolekcji organizmów. Realizowane są także badania genetyczne i z zakresu fizjologii organizmów, przy zapewnionym swobodnym dostępie do elektronicznych baz danych literaturowych i do księgozbioru jednej z największych w Polsce bibliotek akademickich, a także biblioteki tematycznej z zakresu ochrony środowiska.


Doktoranci w ramach studiów mają możliwość wyjazdów na zagraniczne staże do wiodących światowych uczelni. Daje im to sposobność poznania różnych form kształcenia, wykonania pracy doktorskiej we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi, rozwoju naukowego oraz nawiązywania szerokich kontaktów naukowych.


InterDOC-STARt INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE NA WYDZIALE BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA


W roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu „InterDOC-STARt – Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale BiOŚ UŁ” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.2 Studia doktoranckie. Umowa nr POWR.03.02.00-00-I033/16-00 rozpoczynają działalność Studia Doktoranckie „InterDOC-STARt – Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ”.


Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://interdoc-start.biol.uni.lodz.pl


Prezentacja o kierunku