Studia doktoranckie: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Powrót


4-letnie stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o PolityceKierownik: dr hab. Andrzej Dubicki, prof. nadzw. UŁ

Kontakt: (42) 6354265, e-mail sdnopwsmip@uni.lodz.pl
Opis studiów


Prowadzone przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ Studia Doktoranckie Nauk o Polityce wpisują się w obszar kształcenia nauk społecznych. Są skierowane do absolwentów studiów drugiego stopnia, studiów jednolitych magisterskich oraz osób nagrodzonych Diamentowym Grantem (absolwentów studiów pierwszego stopnia i tych, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich), którzy chcą zdobyć wiedzę na zaawansowanym poziomie w zakresie nauk o polityce i dyscyplin pokrewnych, metodologii nauk społecznych, pracy naukowej i dydaktycznej. Studia doktoranckie nauk o polityce kształtują postawy przygotowujące absolwentów do pracy nauczyciela akademickiego, a także do działalności społeczno-politycznej i gospodarczej w środowisku krajowym i międzynarodowym.Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów mają przygotować absolwenta do samodzielnego prowadzenia badań naukowych, wykształcenia umiejętności pisania rozpraw naukowych, swobodnego poruszania się w międzynarodowym środowisku naukowym. Absolwent studiów jest przygotowany do prowadzenia pracy dydaktycznej, podczas której potrafi łączyć zdobytą wiedzę naukową z wykorzystaniem najnowszych metod przekazu. Powinno to służyć zwiększeniu intelektualnego potencjału absolwenta i przyczynić się w przyszłości do podejmowania przez niego nowych wyzwań zawodowych.Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń konwersatoryjnych, lektoratów językowych oraz warsztatów specjalistycznych, seminariów doktoranckich. Ważną rolę edukacyjną pełnią zajęcia z metodyki szkoły wyższej, które odbywane są w trakcie procesu kształcenia i stanowią przygotowanie doktorantów do pracy dydaktycznej na uczelniach wyższych. Zajęcia te skorelowane są z praktyką pedagogiczną prowadzoną w sposób samodzielny przez doktoranta bądź współprowadzonych w wymiarze godzin przewidzianych w regulaminie studiów UŁ. Także inne zajęcia, m.in. z retoryki, przygotowania i redakcji tekstów, zawierają komponent praktyczny umożliwiający doktorantowi podjęcie odpowiednich zadań zawodowych.Słuchacze studiów doktoranckich na WSMiP UŁ korzystają, oczywiście, z wszelkich dostępnych na Wydziale bibliotek oraz mediów.