Studia doktoranckie: Wydział Zarządzania

Powrót


Studia doktoranckie na stronie internetowej Wydziału Zarządzania.


  • Stacjonarne oraz niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauk o zarządzaniu


Kierownik: Dr hab. Ilona Świątek-Barylska
Kontakt: (42) 635 62 80, swiatek328@gmail.comOpis studiów

STACJONARNE ORAZ NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIU


Studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania UŁ są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (czteroletnim).


Celem studiów jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów posiadających zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie zarządzania, wsparte wiedzą z obszaru finansów przedsiębiorstw i rachunkowości. Doktoranci są przygotowywani do prowadzenia badań naukowych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu oraz do pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem szkół wyższych. Program studiów doktoranckich na naszym Wydziale uwzględnia aktualne tendencje rozwojowe w praktyce biznesu i nauce, stwarzając doktorantom również szanse poszerzania wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji menedżerskich na różnych szczeblach zarządzania w różnych podmiotach gospodarczych i instytucjach. Ukończenie studiów doktoranckich w zakresie nauk o zarządzaniu stanowi dla każdego ich uczestnika inwestycję edukacyjną, która potęguje szanse kształtowania indywidualnej ścieżki rozwoju zarówno w sferze nauki, jak i praktyki zarządzania.


Program kształcenia obejmuje przedmioty z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów, metodyki pracy naukowej, form i metod prowadzenia zajęć, a także przedmioty kształcenia ogólnego oraz specjalizacyjne. Doktoranci mogą również realizować wykłady do wyboru zgodnie z ich zainteresowaniami oraz potrzebą zdobycia lub pogłębienia wiedzy specjalistycznej. Zajęcia są prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych z Wydziału Zarządzania i innych wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego.


Wydział Zarządzania zapewnia możliwość wyboru seminarium doktorskiego spośród szerokiej oferty seminaryjnej, co umożliwia uczestnikom studiów doktoranckich realizację tematów badawczych z zakresu zarządzania, finansów przedsiębiorstw i rachunkowości w zależności od ich zainteresowań naukowo-badawczych. Opiekunowie naukowi, promotorzy i inni pracownicy związani z procesem kształcenia na studiach doktoranckich wspierają doktorantów w pozyskaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminów doktorskich, przygotowania i obrony pracy doktorskiej.


Nasi doktoranci mają możliwość udziału w grupowych pracach badawczych realizowanych w poszczególnych Katedrach, a także uczestnictwa w konferencjach i seminariach naukowych organizowanych zarówno przez Wydział Zarządzania, jaki i inne jednostki naukowe w kraju i zagranicą. Corocznie we wrześniu jest organizowana na naszym Wydziale konferencja naukowa, na której doktoranci przedstawiają wyniki swoich badań naukowych.


Wydział Zarządzania ma bardzo dobrą lokalizację, mieści się w nowoczesnym budynku z doskonale wyposażonymi salami i aulami dającymi możliwość studiowania w komfortowych warunkach. Posiadamy bibliotekę wydziałową, w której są zgromadzone zbiory zarówno literatury polskiej, jak i zagranicznej z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów. W najbliższym sąsiedztwie naszego Wydziału znajduje się Biblioteka Uniwersytecka z bogatym księgozbiorem, a także zapewniająca elektroniczny dostęp „online” do krajowych i zagranicznych czasopism naukowych i książek.


Oferujemy wszystkim studiującym bezpłatny dostępu do Internetu na terenie Wydziału. Bezpośrednio przy budynku Wydziału Zarządzania znajduje się bezpłatny parking.


Odbywanie i ukończenie studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania UŁ stanowi nie tylko intelektualne wyzwanie, ale niepowtarzalną szansę na zdobycie wartości dodanej w życiu zawodowym!