Łódzkie Dni Gerontologii 2021

10-11 CZERWCA / 2021
Organizator:

Katedra Demografii UŁ

Kierownik:

dr hab. Agnieszka Rossa, prof. UŁ

Sekretarz:

dr Anna Majdzińska

Tematyka:

Celem spotkania jest umożliwienie wymiany poglądów osobom reprezentującym zarówno różnorodne szczegółowe dyscypliny naukowe, jak i praktykom, zawodowo zajmującym się problematyką starzenia się ludności, starości i ludzi starszych.

Problematyka konferencji nawiązuje do następujących zagadnień:

  • stan zdrowia, warunki bytowe i jakość życia seniorów, w tym także wpływ pandemii COVID-19 na ich sytuację życiową i zdrowotną;
  • proces starzenia się ludności, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania terytorialnego oraz dualnego charakteru tego procesu (tj. rozrostu populacji osób bardzo starych);
  • starzenie się ludności a bezpieczeństwo demograficzne, gospodarcze i społeczne,
  • potrzeby zdrowotne seniorów oraz możliwości przyszłego zaspokajania tych potrzeb;
  • sytuacja ludzi starszych na rynku pracy;
  • zadania polityki społecznej wobec ludzi starszych i starości;
  • rola seniorów-konsumentów tworzących istotny segment rynku dóbr i usług;
  • opieka formalna i nieformalna nad seniorami;
  • kulturowy kontekst starzenia się indywidualnego i demograficznego;
  • zawansowane metody statystyczne i ekonometryczne w analizie procesu starzenia się ludności;

Powyższy wykaz nie powinien być traktowany jako wyczerpujący i zamknięty, ale jako lista zagadnień mieszczących się w obszarze tematycznym konferencji.

http://demografia.uni.lodz.pl/dni_gerontologii_2021.html

Kontakt: gerontologia@uni.lodz.pl