International Seminar– Precarious Work. Current reality and perspectives

23-24 MARCA / 2017
Miejsce:

Wydział Prawa i Administracji UŁ

ul. Kopcińskiego 8/12

Organizator:

Katedra Prawa Pracy, Katedra Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej, WPiA UŁ

Kierownik:

prof. dr hab. Zbigniew Góral; dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. UŁ

Sekretarz:

dr Izabela Florczak, dr Marta Otto, dr Marcin Mielczarek, dr Anna Piszczek

Tematyka:

Precarious work is currently one of the core concerns of contemporary labour law research. The need to examine closely the notion of precariousness in employment relationships emerged in the context of increasingly commonplace practice of using new forms of employment which deprive working people the whole spectrum of rights associated with standard full-time permanent employment relationship. Needless to say, such a shift in the nature of employment relationship has engendered labour market fragmentation and social polarisation, as the persons working in conditions perceived as precarious are not fully equal participants of business transactions/economic trade.

In light of the above considerations, addressing the issue of precarious employment from a comparative perspective that would also include legislative and labour market policy strategies of preventive character appears as particularly necessary/advisable. Such an approach should not only allow to identify the reasons, main characteristics and current dynamics of precarious work but also offers invaluable insight into the potential methods of addressing this phenomenon.

Praca prekaryjna jest obecnie jednym z głównych kierunków badań z zakresu prawa pracy. Konieczność dokładnego zbadania zjawiska zatrudnienia prekaryjnego wynika z powszechnego stosowania w praktyce nowych form zatrudnienia, które pozbawiają ludzi pracujących całego spektrum praw związanych z zatrudnieniem typowym. Taka zmiana charakteru zatrudnienia wywołała pogorszenie pozycji społecznej osób pracujących w warunkach postrzeganych jako prekaryjne. Osoby takie nie są w pełni równymi partnerami na rynku pracy.

W świetle powyższego omówienie problematyki prekaryjności zatrudnienia z perspektywy prawnoporównawczej, która wskazywałaby także strategie prawne o charakterze zapobiegawczym, jawi się jako szczególnie wskazane. Takie podejście powinno nie tylko pozwolić na zidentyfikowanie przyczyn, głównych cechy i obecnej dynamiki rozwoju zjawiska pracy prekaryjnej. Daje ono również nieocenioną możliwość wskazania potencjalnych metod zapobieganiu temu zjawisku.

: https://www.wpia.uni.lodz.pl/aktualnosci/konferencje-seminaria-wyklady/international-seminarprecarious-work-current-reality-and-perspectives.html

Kontakt: precarious-work@wpia.uni.lodz.pl