Łódzkie Dni Gerontologii 2018

20-21 WRZEśNIA / 2018
Miejsce:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rewolucji 1905 r. 39, Łódź.

Rewolucji 1905 nr 39

Organizator:

Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ

Kierownik:

dr hab. Agnieszka Rossa, prof. UŁ

Sekretarz:

Anna Majdzińska, Dorota Kałuża-Kopias

Tematyka:

Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ od wielu lat jest organizatorem konferencji poświęconych problematyce przyczyn, przebiegu i konsekwencji starzenia się ludności. W ramach cyklu "Łódzkie Dni Gerontologii" planowana jest kolejna konferencja w Łodzi, w dniach 20-21 września 2018 roku. Celem organizatorów tego jest umożliwienie wymiany poglądów osobom, reprezentującym zarówno różnorodne szczegółowe dyscypliny naukowe, jak i praktykom, zawodowo zajmują się problematyką starzenia się ludności, starości i ludzi starszych. W zamierzeniu organizatorów konferencji dyskusja powinna koncentrować się wokół poniższych szczegółowych zagadnień:

  • proces demograficznego starzenia się ludności, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania terytorialnego oraz dualnego charakteru samego procesu starzenia się (tj. rozrostu populacji osób bardzo starych);
  • starzenie się ludności a bezpieczeństwo demograficzne, gospodarcze i społeczne,
  • stan zdrowia, warunki bytowe i jakość życia seniorów;
  • potrzeby zdrowotne seniorów oraz możliwości przyszłego zaspokajania tych potrzeb;
  • sytuacja ludzi starszych na rynku pracy;
  • zadania polityki społecznej realizowanej na różnych szczeblach wobec ludzi starszych i starości;
  • rola seniorów jako konsumentów - nowego, ważnego segmentu rynku dóbr i usług;
  • opieka formalna i nieformalna nad seniorami;
  • kulturowy kontekst starzenia się indywidualnego i demograficznego;
  • zaawansowane metody statystyczne i ekonometryczne w analizie procesu starzenia się ludności;

Powyższa lista nie powinna być traktowana jako wyczerpująca, lecz raczej jako propozycja tematyki wystąpień na konferencji. W przypadku chęci organizacji specjalnej sesji tematycznej, prosimy o uprzedni kontakt z organizatorami

http://demografia.uni.lodz.pl/dni_gerontologii_2018.html

Kontakt: mail: gerontologia@uni.lodz.pl
tel. 42 635 48 31
fax. 42 635 50 11