Losy Polaków na Wschodzie XIX-XXI w. Spotkanie drugie: Przesiedlenia, przemieszczenia, przyjazdy, powroty i ucieczki

14-15 LISTOPADA / 2019
Miejsce:

Instytut Historii UŁ

ul. Kamińskiego 27a

Organizator:

Instytut Historii UŁ

Kierownik:

prof. dr hab. Jarosław Kita, dr Wojciech Marciniak

Sekretarz:

dr Wojciech Marciniak

Tematyka:

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli różnych dyscyplin – zarówno historyków, jak i naukowców zajmujących się socjologią, politologią, prawem czy historią mówioną. Wydarzenie nawiązuje do rocznicy powołania Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, którego Zarząd Centralny został zlokalizowany w Łodzi. Choć od powstania tej instytucji mija 75 lat, to jej funkcjonowanie, jak również przebieg powrotów Polaków ze Wschodu w różnych epokach historycznych, są polami badawczymi, które wymagają dalszych eksploracji. Celem konferencji jest nie tylko podsumowanie dotychczasowych studiów dotyczących migracji Polaków w Rosji i w ZSRR (zwłaszcza przyjazdów, przesiedleń i repatriacji – od dziewiętnastego stulecia do współczesności), lecz przede wszystkim przedstawienie najnowszych dociekań, w tym prezentacja niewykorzystywanego dotąd materiału źródłowego, nowych faktów, tez i interpretacji. Wśród przykładowych zagadnień, które planujemy podjąć podczas konferencji, są:

  • migracje ludności polskiej na obszarze Imperium Rosyjskiego i Związku Radzieckiego,
  • podróże dziewiętnastowiecznych zesłańców,
  • przebieg deportacji i zsyłki,
  • repatriacja i przyjazdy ze Wschodu – od XIX w., poprzez dwudziestolecie międzywojenne, okres PRL, po III Rzeczpospolitą,
  • przesiedlenia ludności polskiej z ziem wschodnich II Rzeczypospolitej,
  • nielegalne przekroczenia granicy,
  • ucieczki z zesłania, łagrów i z więzień,
  • osadnictwo przybyłych ze Wschodu,
  • działalność Państwowego Urzędu Repatriacyjnego oraz innych instytucji zajmujących się repatriacją i przesiedleniem.

Do udziału w obradach zapraszamy także tych badaczy dziejów Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, których interesują nie tylko wschodnie wątki działalności tej instytucji. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać z użyciem formularza (https://www.facebook.com/events/490218365043790/) do 13.10.2019 r. na adres wojciech.marciniak@uni.lodz.pl. O zakwalifikowaniu tematów wystąpień powiadomimy do 20.10.2019 r. Opłatę konferencyjną (300 zł) prosimy wpłacić na konto 42 1240 3028 1111 0010 9045 6409 do 31 października 2019 r. z dopiskiem: Losy Polaków na Wschodzie. Obejmuje ona koszty: obiadów, serwisów kawowych podczas przerw, materiałów konferencyjnych, uroczystej kolacji oraz wydania recenzowanej i punktowanej publikacji.

Kontakt: wojciech.marciniak@uni.lodz.pl