Społeczne aspekty rewitalizacji

27 KWIETNIA / 2017
Miejsce:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

ul. POW 3/5

Organizator:

Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Kierownik:

dr hab. Bogusława Urbaniak

Sekretarz:

w trakcie aktualizacji

Tematyka:

Konferencja jest cyklicznym (corocznym) spotkaniem teoretyków i praktyków organizowanym przez Katedrę Pracy i Polityki Społecznej UŁ i Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Jej założeniem, wzorem lat ubiegłych, jest wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy światem nauki i praktyki.


Przyjęta w październiku 2015 roku ustawa o rewitalizacji ma regulować sposób jej prowadzenia w polskich gminach, nadać przedsięwzięciom rewitalizacyjnym zintegrowany, zorientowany na cele społeczne charakter, spowodować wzrost znaczenia partycypacji społecznej w procesach planowania i wdrażania projektów rewitalizacyjnych. Zgodnie z nowym ujęciem, rewitalizacja powinna oznaczać zespół działań ukierunkowanych na pełne przywrócenie do życia zdegradowanego obszaru tak, aby wyraźnie poprawić jakość życia jego mieszkańców. Ważnym celem interwencji jest pomoc w zakresie odzyskania przez słabsze grupy społeczne zdolności do ich reintegracji na rynku pracy oraz aktywizacji i integracji społecznej (również w sferze konsumpcji, kultury i rekreacji).

Celem konferencji jest rozpoznanie problematyki rewitalizacji w jej społecznym wymiarze, oraz podniesienie kompetencji kadr samorządowych w zakresie możliwości wykorzystania metod i narzędzi lokalnej polityki społecznej w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Kontakt: dr Justyna Przywojska 42 635-52-44