Turystyka w przyrodzie

16-17 LISTOPADA / 2018
Organizator:

Instytut Geografii Miast i Turyzmu Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

Kierownik:

dr hab. Bogdan Włodarczyk prof. UŁ

Sekretarz:

mgr inż. Mariola Milewska

Tematyka:

Czwarta konferencja naukowo-dydaktyczna dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych będzie dotyczyła tematu przewodniego tegorocznej edycji VI Olimpiady Wiedzy o Turystyce, tj. turystyki w przyrodzie. Celem organizatorów jest przybliżenie uczestnikom zasobów i walorów przyrodniczych w turystyce. Pragniemy zachęcić do pogłębiania wiedzy dotyczącej osobliwości przyrody ożywionej i nieożywionej oraz możliwości ich poznania dzięki turystyce, a także udziału turystyki w jej ochronie. Zwrócimy uwagę na zagadnienia: ochrony przyrody w kontekście rozwoju turystyki, zmieniających się relacji pomiędzy turystyką a środowiskiem przyrodniczym, percepcji przyrody, estetyki krajobrazu, chłonności środowiska naturalnego, zagospodarowania oraz wykorzystania zasobów naturalnych w celu odnowy i poprawy sił psychofizycznych człowieka.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w spotkaniu.

Koszt wpisowego na konferencję wynosi 170 zł/osobę. Obejmuje ono udział w konferencji, nocleg w Łodzi, wyżywienie, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa.

Zgłoszenie należy przesłać do dn. 7.11.2018 r. drogą pocztową lub skan zgłoszenia emailem na adres owotur@gmail.com lub mariola.milewska@geo.uni.lodz.pl

Kontakt: tel: 42 635 45 50 email mariola.milewska@geo.uni.lodz.pl lub owotur@gmail.com