V Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej "Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego"

22-23 CZERWCA / 2017
Organizator:

Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego • Komisja Geografii Politycznej i Historycznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego • Komisja Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego

Kierownik:

dr Tomasz Figlus

Sekretarz:

dr Łukasz Musiaka, mgr Anna Araszkiewicz

Tematyka:

Cele konferencji:

Problematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

  • koncepcje teoretyczne w zakresie studiów geograficzno-historycznych nad krajobrazem kulturowym i ich recepcja w badaniach empirycznych (w tym ujęcia modelowe, typologie i próby regionalizacji)
  • aspekty metodyczne wykorzystania bazy źródłowej, w tym materiałów kartograficznych w rekonstrukcji krajobrazu kulturowego
  • zastosowanie tradycyjnych i nowoczesnych narzędzi badawczych w geografii historycznej (w tym HGIS)
  • problematyka przemian krajobrazu kulturowego w różnych skalach czasowych i przestrzennych
  • studia nad procesem rozwoju struktur przestrzennych osadnictwa, w tym problematyka kształtowania sieci osadniczej oraz genezy i przemian morfologicznych wsi i miast
  • badania wielokulturowości w ujęciu geograficzno-historycznym (w tym rola mniejszości narodowych i religijnych w kształtowaniu krajobrazu kulturowego)

http://geopol.geo.uni.lodz.pl/

Kontakt: dr Tomasz Figlus: tomasz.figlus@gmail.com
mgr Anna Araszkiewicz: geopol@geo.uni.lodz.pl