Vestigia - Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Humanistów

11-13 CZERWCA / 2018
Miejsce:

Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

ul. Lindleya 3/5

Organizator:

Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego

Kierownik:

prof. UŁ dr hab. Anna Kowalska-Pietrzak (Instytut Historii UŁ)

Sekretarz:

mgr Alina Barczyk (Katedra Historii Sztuki UŁ)

Tematyka:

Pierwsza edycja Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Humanistów „Vestigia” poświęcona będzie zagadnieniu zdrady. Powyższe pojęcie intryguje i nierzadko budzi emocje. Wokół wielu wydarzeń i postaw kojarzonych ze zdradą oraz licznych jej aspektów trwają niekończące się dyskusje. Niektóre niewierności postrzegane są jako jednoznacznie negatywne, dla innych szuka się usprawiedliwienia. Ale czym właściwie jest zdrada? Czy termin ten bywa nadużywany? Czy nie obejmujemy nim innych bardziej szczegółowych terminów? Kiedy można więc go stosować z pełną odpowiedzialnością, a kiedy jest krzywdzący? Wieloaspektowy wymiar tytułowego zjawiska i możliwości dyskusji, jakie ono stwarza, pozwalają na zainteresowanie nim badaczy obszarów nauk humanistycznych i społecznych. Prosimy o zgłaszanie referatów zarówno analizujących pojedyncze przypadki, jak i syntetyzujących różne wątki zjawiska. Dla podkreślenia interdyscyplinarności konferencji zachęcamy badaczy różnych dyscyplin do podejmowania analizy wybranego wątku z punktu widzenia różnych nauk. Jeden przypadek (np. zdrada konkretnego ośrodka/człowieka) jako materiał do pracy nad zagadnieniem zarówno dla historyka literatury (motyw wykorzystywany w dziełach literackich), jak i archeologa (badania nad pozostałościami materialnymi), historyka sztuki (dzieła obrazujące temat zdrady, dzieje twórców i mecenasów), filmoznawcy (motyw obecny w obrazach filmowych) i innych badaczy. Analiza lub synteza łączyć może wówczas różne punkty widzenia, tworząc wielowarstwowy obraz tego samego motywu.

Zachęcamy również do zgłaszania referatów, które kończyć będą się tezą do dyskusji. Temat zdrady jest bowiem w wielu aspektach wyjątkowo kontrowersyjny i pobudzający do stawiania szeregu pytań, na które często nie ma prostej odpowiedzi. Celem konferencji jest zarówno uwypuklenie znaczenia pojęcia zdrady w badaniach humanistycznych, jak i zwrócenie uwagi na wyniszczające aspekty tzw. dyskursu zdrady.


http://vestigia.uni.lodz.pl/

Kontakt: vestigia@uni.lodz.pl