VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA GEOGRAFII HISTORYCZNEJ PRZESTRZENNY WYMIAR BADAŃ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

14-15 LISTOPADA / 2019
Miejsce:

Wydział Nauk Geograficznych UŁ

ul. Narutowicza 88

Organizator:

Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych WNG UŁ, Komisja Geografii Politycznej i Historycznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Komisja Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego

Kierownik:

Prof. dr hab. Marek Sobczyński, dr Łukasz Musiaka

Sekretarz:

dr Tomasz Figlus, dr Magdalena Deptuła, mgr Anna Araszkiewicz, mgr Anna Kruś

Tematyka:

Celem VI Ogólnopolskiej Konferencji Geografii Historycznej jest wielopłaszczyznowa refleksja nad rolą i znaczeniem geografii historycznej w badaniach nad dziedzictwem kulturowym. Uczestnicy konferencji podejmą próbę odpowiedzi na istotne pytania dotyczące ewolucji podejścia badawczego do dziedzictwa kulturowego w efekcie zmieniającej się roli dziedzictwa w społeczeństwie i gospodarce. Planowana dyskusja dotyczyć będzie także wpływu rosnącej interdyscyplinarności w badaniach dziedzictwa (heritage studies), w kontekście szans i zagrożeń dla roli geografii historycznej jako dyscypliny badawczej.

http://geopol.geo.uni.lodz.pl/

Kontakt: http://geopol.geo.uni.lodz.pl/

www.nid.pl
(42) 645 45 90