W kręgu staropolskiej moralistyki i moralistów

28-30 WRZEśNIA / 2020
Miejsce:

Spała, Stacja Terenowo-Przyrodnicza UŁ

Wojciechowskiego 14

Organizator:

Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych

Kierownik:

dr hab. prof. UŁ Michał Kuran

Sekretarz:

mgr Aleksandra Goszczyńska

Tematyka:

Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego przy udziale Koła Naukowego Literatury i Kultury Staropolskiej zaprasza na interdyscyplinarną konferencję naukową „W kręgu staropolskiej moralistyki i moralistów”, która kontynuuje cykliczne „Spotkania z Meluzyną” (Pobierowo 2017, Wisła 2018, Pobierowo 2019), organizowane pod patronatem czasopisma „Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura”. Konferencja odbędzie się w Terenowej Stacji Przyrodniczej Uniwersytetu Łódzkiego w Spale (woj. łódzkie) w dniach 28-30 września 2020 roku.

W skład komitetu organizacyjnego wchodzą członkowie redakcji pisma: dr hab. Maria Barłowska (Uniwersytet Śląski) — dr Ewa Cybulska-Bohuszewicz (Instytut Badań Literackich. Pracownia Słownika Polszczyzny XVI w. — dr hab. Dariusz Dybek (Uniwersytet Wrocławski) — dr hab. Michał Kuran prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki) — dr hab. Witold Wojtowicz prof. IBL PAN (Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie).

Kolejną naszą konferencję poświęcamy następującym kręgom tematycznym:

  • moralistyka religijna i świecka
  • traktaty pedagogiczne i ich odziaływanie
  • kreowanie wzorców osobowych
  • przekłady pism moralistycznych
  • działalność wychowawcza zakonów
  • moralistyka w staropolskim teatrze
  • formy literackie i ich związek z moralistyką (satyra, epos, kazanie, żywot, komedia, traktat, dialog i in.)
  • sylwetki twórcze staropolskich moralistów
  • problematyka edycji utworów o charakterze moralistycznym

Organizatorzy nie wyznaczają sztywnych barier chronologicznych, choć interesuje nas przede wszystkim szeroko pojęta literatura do końca XVIII wieku. Materiał do rozważań mogą stanowić teksty literatury „wysokiej”, jak i „popularnej” czy wręcz związanej z folklorem. Interdyscyplinarność wyraża także zainteresowanie „pogranicznymi” formami literackimi czy paraliterackimi (w naszym dzisiejszym rozumieniu). Czekamy na twórcze i odkrywcze propozycje, podejmujące tematykę konferencji.

Zapraszamy zwłaszcza doktorantów, a także „młodych” naukowców tuż po uzyskaniu stopnia doktorskiego. Konferencja ta jest przede wszystkim dla nich. Mile widziane są również propozycje złożone przez studentów, zainteresowanych dawną kulturą i literaturą, uczestników kół naukowych - przyszłych „staropolan”. Wraz z badaczami średniego pokolenia tworzymy w „Spotkaniach z Meluzyną” miejsce do poszukiwań, prób i wzajemnie inspirujących dyskusji.

Na zgłoszenia tematów (nadsyłanych pocztą lub drogą e-mailową z potwierdzeniem odbioru) wraz ze streszczeniem oczekujemy do 31 maja 2020 roku. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo dokonywania selekcji wśród nadesłanych propozycji. Zgłoszenia należy dostarczyć drogą mailową na adres: literatura.dawna@uni.lodz.pl


Kontakt: literatura.dawna@uni.lodz.pl​