Xth International Mini-Symposium ‘‘Selenium containing compounds on the borderline of chemistry, biology, and medicine

25-26 MAJA / 2017
Miejsce:

Wydział Chemii UŁ

Tamka 12

Organizator:

Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej

Kierownik:

prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń

Sekretarz:

dr hab. prof. nadzw. UŁ Jarosław Romański

Tematyka:

Tegoroczne, po raz dziesiąty organizowane, International Mini-Symposium zgromadzi naukowców z wybranych dziedzin nauki o charakterze interdyscyplinarnym w szeroko pojętych naukach przyrodniczych. Inspiracją do zorganizowania sympozjum związanego tematycznie z selenem jest 200-setna rocznica odkrycia tego pierwiastka, przypadająca na rok 2017. Łódzki ośrodek naukowy znany jest w kraju i za granicą z prowadzonych od wielu lat badań w zakresie chemii heteroatomowej, obejmującej także związki selenoorganiczne. Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć zaproszonych gości w zakresie badań nad syntezą organicznych związków selenu oraz ich zastosowaniem w biologii, medycynie i naukach pokrewnych.

Program sympozjum obejmuje prezentacje 9 zaproszonych wykładów, które zostaną przedstawione przez naukowców z uczelni zagranicznych (5) oraz krajowych (4). Gośćmi konferencji będą m. in. pracownicy naukowi UŁ, Instytutu Biologii Medycznej PAN oraz Centrum Badan Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi.

Ponadto, w ramach sympozjum po raz pierwszy włączona jest sesja towarzysząca ‘Workshop for Young Chemists’, w której wezmą udział zaproszeni doktoranci z kraju i z zagranicy.http://www.chemia.uni.lodz.pl/sympozja-konferencje...

Kontakt: romanski@uni.lodz.pl