XVI Międzynarodowa „Łódzka” Konferencja z Geografii Politycznej

12-14 WRZEśNIA / 2018
Organizator:

Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych UŁ

Kierownik:

prof. zw. dr hab. Marek Sobczyński

Sekretarz:

dr hab. Andrzej Rykała, prof. nadzw. UŁ

Tematyka:

Łódzka” Konferencja z Geografii Politycznej:

Rola państwa w erze globalizacji

(The role of the state in the era of globalization)

W nawiązaniu do tegorocznego tytułu Organizatorom w szczególności zależy na przedyskutowaniu następującej problematyki:

  • rola historycznych obszarów rdzeniowych we współczesnej strukturze przestrzennej państw,
  • procesy integracyjne i dezintegracyjne w erze globalizacji,
  • zmienność roli granic państwowych i pograniczy w erze globalizacji,
  • główne tendencje we współczesnej polityce państw wobec mniejszości,
  • zmiany terytorialnych i osadniczych struktur przestrzennych w erze globalizacji,
  • rola dziedzictwa historycznego i kulturowego w kształtowaniu ideologii państwowej,
  • sto lat odrodzonej państwowości polskiej – bilans dokonań,
  • zmiany politycznej mapy świata na przełomie XX i XXI w.

http://geopol.geo.uni.lodz.pl/

Kontakt: geopol@geo.uni.lodz.pl tel. (42) 635 45 90