PROFIL PRACOWNIKA: Anna Kubczak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy:

 

Obowiązki dydaktyczne:

a) prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;

b) terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;

c) udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;

d) przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;

e) opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;

f) prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;

g) opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;

h) przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze 2 godzin tygodniowo;

i) podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;

j) dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;

k) wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych.

 

Obowiązki naukowe:

a) prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;

b) pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;

c) rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników;

d) aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w uczelni;

e) udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia);

f) doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego;

g) inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki naukowe.

 

Obowiązki organizacyjne:

a) praca w organach kolegialnych uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;

b) praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia;

c) organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych uczelni i uczestnictwo w nich;

d) organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;

e) pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych w tym: roli opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów;

f) inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych;

g) inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.

BIOGRAM

Socjolog, adiunkt w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania (Ek-Soc UŁ), moderator design thinking, trener nauki.

Zajmuje się jakościowymi badaniami zjawisk społecznych w organizacjach (w tym praktyk zarządzania, kultury organizacyjnej, procedur ZZL, komunikowania, czy relacji pracowniczych) oraz wykorzystaniem badań jakościowych w metodyce design thinking i service design. Realizuje także badania dotyczące interakcji człowieka z przedmiotami (material objects), takimi jak komputery, urządzenia dotykowe czy ubiór.

 

Wykładała na podyplomowych studiach Socjologii Stosowanej w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi oraz Public Relations (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ).

Uczestniczyła w projektach wspierania edukacji przedsiębiorczości społecznej z wykorzystaniem narzędzi online (m.in. coach w Social Entrepreneurship MOOC II Copenhagen Business School, Coursera) i warsztatów design thinking (m.in. Lodz Service Jam 2016).

Ukończyła liczne szkolenia, w tym Interdyscyplinarną Szkołę Innowacji Politechniki Łódzkiej, Program Szkoleniowy BRing Nauki społeczne dla Gospodarki (EFS), Podyplomowe Studia „Zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników badań” (Ek-Soc UŁ).

 

Była członkiem redakcji czasopism naukowych - Przeglądu Socjologii Jakościowej (2005-2018) oraz Qualitative Sociology Review (Editorial Assistant, od 2005).

 

W latach 2005-2007 sekretarz Podyplomowych Studiów "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw" (EFS "Rozwój konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez kształcenie ustawiczne w formie studiów podyplomowych" 2005-2007, SPORZL 2.3a), oraz sekretarz Podyplomowego Studium Socjologii Stosowanej w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi (2002-2011) na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

ZAINTERESOWANIA

socjologia organizacji i zarządzania, symboliczny interakcjonizm, jakościowe metody badań, etnografia, zarządzanie zasobami ludzkimi, społeczne aspekty Internetu, interakcje człowiek-komputer (HCI) i UX, społeczne aspekty ubioru, design thinking i service design, badania potrzeb użytkowników

KONTAKT I DYŻURY