PROFIL PRACOWNIKA: Kamil Kruszyński

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Statystyki Ekonomicznej i Społecznej.

Prowadzę zajęcia z kompetencji managerskich, komunikacji, negocjacji i rozwiązywania konfliktów, statystyki i jej zastosowań, metod statystycznych w ewaluacji projektów finansowanych ze środków EFS, technik informatycznych, zarządzania projektami.

BIOGRAM

Początki mojej zawodowej współpracy z Uniwersytetem Łódzkim związane są z przygotowaniem i realizacją międzynarodowego projektu badawczego PROFIT koordynowanego przez UŁ i realizowanego w ramach 6 programu ramowego finansowanego bezpośrednio przez Komisję Europejską (Contract N°: CIT2-CT-2004-506245) w ośmiu krajach UE. Po zakończeniu projektu współpracowałem z Bankiem Zachodnim WBK SA, ING Bankiem SA oraz Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA. W 2007 roku ukończyłem dwuletnie studia organizowane przez Robert Smith School of Business (University of Maryland, USA) oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego uzyskując dyplom Executive Master of Business Administration. Od 2008 roku ponownie jestem zatrudniony na Uniwersytecie Łódzkim w Katedrze Statystyki Ekonomicznej i Społecznej początkowo jako asystent, a następnie od 2015 r. jako adiunkt. Tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskałem w 2014 r. broniąc pracy pt. Warunki życia ludności a wykorzystanie środków unijnych do realizacji aktywnej polityki społecznej (na przykładzie gmin województwa łódzkiego). Dodatkowo ukończyłem studia podyplomowe z zakresu zarządzania ośrodkami pomocy społecznej (Ośrodek Kształcenia Służb Społecznych przy UŁ) oraz zarządzania nieruchomościami (Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie).

Systematycznie poszerzam swoją wiedzę i podnoszę umiejętności prowadzenia szkoleń, warsztatów oraz e-learningu. Podczas Treningu dla Trenerów (Human Factor) nauczyłem się jaka jest rola i jakie stoją przed trenerem zadania, podniosłem swoje umiejętności komunikacyjne, poznałem metodykę pracy z grupą oraz sposoby przygotowywania i wykorzystywania interaktywnych metod szkoleniowych. Wiedzę tą poszerzyłem o proces grupowy, kończąc Szkołę Trenerów KRT Justyny Jałocha w 2009 r. W 2010 roku ukończyłem zaawansowane szkolenie trenerskie - Szkołę Trenerów Biznesu w Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys. Pracuję metodami aktywnymi, w oparciu o proces grupowy, pedagogikę zabawy oraz andragogikę. Jestem absolwentem akredytowanego przez International Coach Federation na poziomie Accredited Coach Training Program (ACTP) programu The Art and Science of Coaching zorganizowanego przez Erickson College International oraz Wszechnicę UJ. Dodatkowo ukończyłem kursy Transforming CommunicationTM oraz CoachWise Coaching Essentials™ (Coaching Center). W latach 2010 – 2012 byłem członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu.

Jestem certyfikowanym kierownikiem projektu. Po ukończeniu cyklu szkoleń organizowanych przez Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk oraz Stowarzyszenie Project Management Polska zdałem egzamin i uzyskałem certyfikat Project Management Practitioner a następnie ukończyłem certyfikowany kurs APMG International z PRINCE2®). Posiadam doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania projektami (w oparciu o metodyki PMI, PRINCE2, PCM oraz wytyczne IPMA). Jestem autorem warsztatów z zakresu zarządzania projektami: badawczymi, społecznymi, w pracy socjalnej, polityce społecznej na Uniwersytecie Łódzkim, współautorem „Studium Zarządzania Projektami – metodyka Project Management” oraz przewodnika po zarządzaniu projektami w ramach projektu Virtual University of Public Administration realizowanego przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Łodzi. Prowadziłem ewaluację szkoleń realizowanych w ramach projektów systemowych Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Angażuję się w realizację zajęć na studiach podyplomowych i managerskich min. dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej (WPiA UŁ), na Studium Wspierania Relacji Międzyludzkich – Life Coaching (Ek-Soc UŁ), w ramach Akademii Kompetencji (WYG International), na Studium menedżerskim Zarządzanie projektami (PAM Center), Profesjonalne kadry sektora B+R (Ek-Soc UŁ), Certyfikowany Kierownik Projektów (PAM Center), MBA i mini MBA (Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi), studiów miniMBA (PAM Center).

ZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z jakością życia, rozwoju kompetencji kierowniczych, aplikacji metod statystycznych w badaniach społecznych i ekonomicznych, zarządzania projektami.

OSIĄGNIĘCIA

Dwukrotna nominacja dla najlepszego wykładowcę Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ w 2018 i 2019 r.

Udział w projektach badawczych:

  • Projekt Profit - Policy Responses Overcoming Factors in the Intergenerational Transmission of Inequalities, Sixth Framework Programme of the EU, thematic priority 7 - 'Citizens and Governance in a Knowledge-Based Society', 8 European countries. Contract N°: CIT2-CT-2004-506245 (2004-2007)
  • Projekt „Wzmocnić szanse i osłabić transmisję biedy wśród mieszkańców miast województwa łódzkiego - WZLOT” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  • Samorządy lokalne wobec problemów społecznych i sposobów ich przezwyciężania po akcesji Polski do Unii Europejskiej (na przykładzie województwa łódzkiego) (2010-2013)

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-53-78

Dyżury

czwartek: 10:00-11:30