PROFIL PRACOWNIKA: Krystyna Piątkowska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracuję w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ od 1982 r., obecnie Pracowni Antropologii Praktycznej. Jestem etnologiem i antropologiem kultury. Opublikowałam wiele tekstów naukowych i popularyzujących wiedzę o kulturze i dyscyplinie antropologicznej, w tym scenariusze filmowe. Zajmuje się sztuką, ikonosferą - światem obrazów współczesnej kultury oraz wiedzą o płci w kulturze. Fundamentalny element mojej profesji stanowi antropologia wizualna - teoria sztuki, analiza i interpretacja obrazów za pomocą wszystkich metod proponowanych w humanistyce, a także kreacja tekstów wizualnych. Aktualnie prowadzę zajęcia z filmu, fotografii oraz wszelkich kontekstów sztuk plastycznych i estetyk systemów kulturowych, a także historii ciała w kulturze europejskiej.
W realizowanych ostatnio badaniach skupiałam uwagę na wykluczeniu społecznym, świecie kobiet i łódzkiej rewitalizacji.

OSIĄGNIĘCIA

Publikacje książkowe:

 • 1.- Kultura a ikonosfera: etnologiczne studium wybranych przykładów ze wsi współczesnej, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, Łódź 1994, ss. 150. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu badań z przygotowanym przez siebie zespołem, interpretacji wyników i napisaniu całości tekstu. Mój udział procentowy szacuję na 100%.
 • 2.- Dariusza Milińskiego wpinanie księżyca, Wyd. Piotr Dopierała GALERIE MIEJSKIE, Łódź, 2000, ss. 24. Zrealizowałam całość projektu badawczego oraz kreację w postaci wystawy sztuki. Mój udział procentowy szacuję na 100%.
 • 3.- Estetyczne i etyczne aspekty współczesnej antropologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ss. 288. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przeprowadzeniu badań, zrealizowaniu kwerend i weryfikacji bibliograficznych, napisaniu tekstów, merytorycznym sformatowaniu zawartości książki, zrealizowaniu dokumentacji fotograficznej. W książce przywołuję fragment tekstu raportu napisanego z K. Piątkowskim, opublikowanego w dziele na zamówienie NCK pt. Kanon i rozproszenie, Raport o stanie kultury wsi i małych miasteczek. Część, którą opublikowałam w książce, dotyczącą analizy współczesnej rzeczywistości kulturowej,napisałam sama. K. Piątkowski, współautor, opracował wstęp i kwestie teoretyczne. Mój udział procentowy w napisaniu tego fragmentu książki szacuję na 100%.

Artykuły naukowe:

 • 4.- Cechy zewnętrzne postaci diabła w wierzeniach i epice ludowej- próba określenia kanonu, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, Seria Etnograficzna 1982, t.23, Łódź 1984, s.5-38. Badania, analiza tekst są moim dziełem. Mój udział procentowy szacuję na 100%.
 • 5.- (z K. Piątkowskim), Antropologiczne pojęcie stylu a sztuka ludowa, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, 1982, t.24, Łódź 1984, s. 67-80. Mój udział procentowy szacuję na 50%.
 • 6.- Kontrowersje na temat sztuki ludowej. Problemy teoretyczne a praktyka, Wydawnictwo Muzeum Etnograficznego w Toruniu, Toruń 1984. Badania, analizy i kreacja tekstu są moim dziełem. Mój udział procentowy szacuję na 100%.
 • 7.-(z K. Piątkowskim), Sztukmistrz z Wersalu, czyli o sztuce w kulturze. Inspiracje Levi-Straussowskie, „Lud”, t. 71, 1987, s. 81-96. Mój udział procentowy szacuję na 50%.
 • 8.- Cultural principles of art: suggestin to look from the point of view of research in rural environment, [w:] „Etnological Contacts 1”, Edward Kardelj University, Ljubljana 1988, s. 153-161. Wszystkie powinności autorskie zrealizowałam sama. Mój udział procentowy szacuję na 100%.
 • 9.- Cultural Connotations of the Concept of Art. Communicue of Research Conducted In the Rural Milieu, [w:] Poland AT the 12th International Congress of the Anthropological and Ethnological Science, Ossolineum, Wrocław, 1988. Wszystkie powinności autorskie zrealizowałam sama. Mój udział procentowy szacuję na 100%.
 • 10.- Niektóre problemy teoretyczne w badaniach sztuki ludowej, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, 1988, t.27, s.109-125. Badania, analizy i kreacja tekstu są moim dziełem. Mój udział procentowy szacuję na 100%.
 • 11.- Prace badawcze Katedry Etnografii Uniwersytetu Łódzkiego, „Ethnologia Polona”, 1986, t.12, PAN, Warszawa 1988. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zgromadzeniu danych, przeprowadzeniu wywiadów, zinterpretowaniu materiału i napisaniu tekstu. Mój udział procentowy szacuję na 100%.
 • 12.- Research in the Chair of Ethnography of the Łódź University, „Ethnologia Polona”, 1986,t. 12, s. 225 – 233, PAN, Warszawa 1988. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zgromadzeniu danych, przeprowadzeniu wywiadów, zinterpretowaniu materiału i napisaniu tekstu. Mójudział procentowy szacuję na 100%
 • 13.- Folk Culture- the Culture of Folk Type, [w:] „Ethnological Contacts 2”, The Conference: „The Methods and Research Problems of the City and Village Anthropology”, Łódź-Zakościele 6-7th June 1989, Łódź 1989, s.62- 69. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zgromadzeniu danych, przeprowadzeniu wywiadów, zinterpretowaniu materiału i napisaniu tekstu. Mójudział procentowy szacuję na 100%.
 • 14.- Some Remarks about the Methods of Folk Art. Research, [w:] Badania Kultury, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Ethnologica 4, 1989, s. 109-122. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zgromadzeniu danych, przeprowadzeniu wywiadów, zinterpretowaniu materiału i napisaniu tekstu. Mójudział procentowy szacuję na 100%.
 • 15.- Antropologiczna koncepcja sztuki ludowej, [w] Metodologiczne problemy badań nad kulturą i tradycją, red. T. Karwicka, Wyd. UMK, Toruń, 1990, s. 95-107. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zgromadzeniu danych,przeprowadzeniu wywiadów, zinterpretowaniu materiału i napisaniu tekstu. Mójudział procentowy szacuję na 100%.
 • 16.- (z K. Piątkowskim), Kategorie kultury a ikonosfera. Studium przykładów ze wsi współczesnej, [w:] „Rocznik Muzealny” t.4, Włocławek 1991. Mój udział procentowy szacuję na 50%.
 • 17.- Kultura ludowa- kultura typu ludowego. Dyskusja wokół pojęcia „kultura ludowa”. Odpowiedź na ankietę, „Lud”, 1991, t. 74, s. 202-205. Mój udział procentowy szacuję na 100%.
 • 18.- Landscape and the category of space in folk-type culture.(An outline of the problem), [w:] „Ethnological Contacts 3”, Edward Kardelj University, Ljubljana 1991, s. 59-65. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zgromadzeniu danych,przeprowadzeniu wywiadów, zinterpretowaniu materiału i napisaniu tekstu. Mójudział procentowy szacuję na 100%.
 • 19.- On the essence of folk-art, „Acta Universtatis Lodziensis” Folia Ethnologica 6, 1992, s. 97-105. Mój udział procentowy szacuję na 100%.
 • 20.- (z K. Piątkowskim), Czy słońce rodzi się 13 grudnia? – czyli rzecz o pewnej „polemice”, „Polska Sztuka Ludowa”, 1993, nr1, s. 77-79. Mój udział procentowy szacuję na 50%.
 • 21.- Kulturowe reguły sztuki – spojrzenie na podstawie badań w środowisku wiejskim, [w:] Pożegnanie paradygmatu? Etnologia wobec współczesności. Studia poświęcone pamięci Profesora Józefa Burszty, red. J. Burszta, J. Damrosz, Wyd. Instytut Kultury, Warszawa 1994, s.181-191. Wszystkie powinności autorskie zrealizowałam sama. Mój udział procentowy szacuję na 100%.
 • 22.- Kultura a ikonosfera: post scriptum, [w:] Sztuka – nie sztuka, red. M. Fiderkiewicz, Mysłowice 1996, s. 9-21. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przeprowadzeniu badań i kwerendzie po literaturze. Mój udział procentowy szacuję na 100%.
 • 23.- (z E. Nowina- Sroczyńską), Kultura w sytuacji tranformacji systemu, „Zeszyty Muzealne”, t.7, Włodawa, 1997, s.45-54. Mój wkład polegał na stworzeniu koncepcji teoretyczno- metodologicznej, wyborze literatury, napisaniu całości tekstu. Mój udział procentowy szacuję na 50%.
 • 24.- Changes In ethnology syllabus – an introduction, Etnološka SticišČa1997, nr 5-7, Ljubljana, s. 144-149. Mój udział procentowy szacuję na 100%.
 • 25.- (z E. Nowina- Sroczyńską) Kultura w sytuacji transformacji systemu: studium nad ikonosferą, [w:] Wszystek krąg ziemski: antropologia, historia, literatura: praca ofiarowana prof. C. Hernasowi, red. P. Kowalski, Wrocław 1998, s. 473-492. Mój wkład polegał na stworzeniu koncepcji teoretyczno- metodologicznej, wyborze literatury, napisaniu całości tekstu. Mój udział procentowy szacuję na 50%.
 • 26.- Culture In the period of system transformation. A study of Włodawa inconosphere, [w:] Ethnology at the Time of Transformation. Poland AT the 14th Congress of the International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, red. K. Kaniowska, D. Markowska, Łódź 1998, s. 99-106. Mój udział procentowy szacuję na 100%.
 • 27.- Culture Design System Transformation: Studies of Iconosphere, [w:] „Ethnological Contacts 9”, Cultural Processes and Transormations In Transition of the Central and Eastern European Post-Communist Countries, red. R. Mursic i B. Brumen, Ljubljana 1999, s. 37-46. Mój udział procentowy szacuję na 100%.
 • 28.- Czy artysta może być makaronem? - czyli Zbigniewa Koszałkowskiego jaźń podwójna, „Tygiel Kultury”, t. 5, Łódź 2000. Przeprowadziłam wywiad i przeanalizowałam twórczość Z. Koszałkowskiego. Mój udział procentowy szacuję na 100%.
 • 29.- Telefon, szynka i początek maja, albo o martwej naturze na biesiadnym stole, [w:] Smak biesiady. Antropologiczne szkice o kulturze szlacheckiej i współczesnej, red. J. Eichsteadt, Ożarów 2000, s. 151-160. Samodzielnie zrealizowałam wszystkie prace niezbędne podczas kreacji tekstu. Mój udział procentowy szacuję na 100%.
 • 30.- Kilka uwag o polityce i nauce w kontekście edukacji w czasach popkultury, [w:] Edukacja w czasach popkultury, red. W. Burszta, A. De Tchorzewski, Wyd. Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2002, s. 45-60. Mój udział procentowy szacuję na 100%.
 • 31.- Heteroglossia o kreacji mody, [w:] Kanoniczność i apokryficzność w kulturze, red. J. Eichstaedt, K. Piątkowski, Colloquia Ethnologica, t.1, Ożarów 2003, s. 185-194. Wszystkie powinności autorskie zrealizowałam sama. Mój udział procentowy szacuję na 100%.
 • 32.- Być obecnym- o celebracji tożsamości, [w:] „Kronika Miasta Łodzi” 2006, z.1, Łódź 2006, s. 92-97. Mój udział procentowy szacuję na 100%.
 • 33.- Jeff Koons robi sztukę, czyli amerykański kicz– sałatka z kwiatków misiów i pop – ikon erotyką podprawiana, [w:] Kicz w kulturze, red. M. Fiderkiewicz, Wyd. Muzeum Śląskie, Katowice 2006, s.53-69. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przeanalizowaniu całości twórczości Jeffa Koonsa, zgromadzeniu danych w postaci wystąpień krytyków amerykańskich. Mój udział procentowy szacuję na 100%.
 • 34.- Muzeum i tożsamość, „Nasze Pomorze” Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie, nr 9, 2007, s.23-37. Mój udział procentowy szacuję na 100%.
 • 35.- Ryzyko artysty. Między parodią demiurga a dramatem PR. „Nasze Pomorze” Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie, nr 10, 2008str. 49-61. Wszystkie prace pomocne przy napisaniu tekstu zrealizowałam sama. Mój udział procentowy szacuję na 100%.
 • 36.- Wstęp, [w:] Świat na opak. Ludowe zapusty wczoraj i dziś na przykładzie wybranych regionów w Polsce, red. K. Piątkowska, Wyd. Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej i Kujawskiej we Włocławku, Włocławek 2009, s. 7-10. Mój udział procentowy szacuję na 100%.
 • 37.- O przypadkach fetowania artystów i skutkach fet artystów – impresje antropologiczne, [w:] Biała Aura, Łódź Kaliska, Łódź 2010, s.39-45, http:/issuu.com/bialaaura/docs/lodzkaliska. Mój udział procentowy szacuję na 100%.
 • 38.- Estetyka PRL- teksty wizualne i znaki w propagandzie, "Polska Sztuka Ludowa. Konteksty", 2011,nr 1, s. 75-81. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zgromadzeniu tekstów wizualnych pochodzących z okresu 1946-1989, dokonaniu analizy i zrealizowaniu antropologicznej opowieści. Mój udział procentowy szacuję na 100%.
 • 39.- (z K. Piątkowskim) "Teraz w kolekcji jest wszystko...". Gust i upodobania estetyczne mieszkańców polskich wsi i małych miast. [w :] Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Kanon i rozproszenie, red. I. Bukraba – Rylska, W.J. Burszta, Warszawa 2011, s. 273 - 315. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na uczestnictwie w charakterze eksperta i koordynatora badań terenowych w ogólnopolskim projekcie badawczym realizowanym z grantu Narodowego Centrum Kultury. Prowadziłam grupę badawczą pracującą na „ścianie wschodniej”. Jestem autorką tych fragmentów tekstu, które stanowią opis analizy i interpretację konkretnej rzeczywistości kulturowej na podstawie materiału zebranego z całej Polski. Nadałam tej narracji autorską stylistykę, m.in. przez stworzenie terminologii adekwatnej do całości kontekstu, na co zwracał uwagę recenzent raportu o stanie kultury wsi i małych miasteczek- prof. Marek Krajewski. Moją propozycją była m.in. kultura „przesuwania się”. Mój udział procentowy szacuję na 60%.
 • 40.- W zasięgu wzroku, słuchu lub węchu. O pewnych faktach społeczno – kulturowych z europejskiej historii, antropologicznych konstatacjach oraz impresjach kultury lokalnej dużego, polskiego miasta, czyli o kodach niezsynchronizowanych, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2012, t. 17, s. 89-118. Mój udział procentowy szacuję na 100%.
 • 41.- O potrzebie antropologii w społecznej praxis. Kilka uwag na gorąco po realizacji projektu badawczego, „Zeszyty Wiejskie”, z. XIX, Łódź 2014, s. 157-172. Odpowiadam za cały projekt badawczy i jego realizację. Mój udział procentowy szacuję na 100%.
 • 42.- Od Bronisława Piłsudskiego do przestrzeni Urzędu Pracy. Meandry refleksji antropologa, „Etnografia Nowa” 2014, nr 6, s. 85-113. Odpowiadam za cały projekt badawczy i jego realizację. Mój udział procentowy szacuję na 100%.
 • 43.- From Bronisław Piłsudski to the space of Employment Office. The turns and courses of anthropological thought, „Etnografia Nowa” 2014, nr 6, s. 85-113. Mój udział procentowy szacuję na 100%.
 • 44.- Małe miasta wobec płynności egzystencji – w poszukiwaniu wyjątkowości, [w:] Małe miasta w czasach płynnej nowoczesności, red. E. Nowina Sroczyńska, T. Simiński, Wydawnictwo Jasne, Bytów 2014. Samodzielnie zrealizowałam wszystkie powinności autorskie. Mój udział procentowy szacuję na 100%.
 • 45.- O prywatnych terytoriach w estetykach miejskich codzienności. Esej z konkretnym przykładem, [w:] Przestrzenie i ludzie. Konteksty antropologiczne, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2015, s. 63-79. Odpowiadam za cały projekt badawczy i jego realizację. Mój udział procentowy szacuję na 100%.
 • 46.- O etycznych aspektach w badaniu „trudnych problemów”, „Zeszyty Wiejskie”, z. XXII, Łódź 2016, s.299-307. Mój udział procentowy szacuję na 100%.
 • 47.- (z K. Piątkowskim), Współczesne gry z tradycją – między apologią a manipulacją, [w:] Nowe czytanie tradycji. Z inspiracji rokiem Kolbergowskim, Wyd. IEiAK UŁ, Łódź 2016, s. 42-52. Mój udział procentowy szacuję na 50%.
 • 48.- Łódzka codzienność. Impresje z przeszłości miasta, Wydawnictwo Muzeum Miasta Łodzi, Łódź 2017 (w druku), ss. 32. Odpowiadam za całość- badania, również archiwalne oraz narrację i dokumentację fotograficzną. Mój udział procentowy szacuję na 100%.

Redakcje:

 • 1.-Redakcja, opracowanie i wstęp, L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku i wybrane eseje, Łódź 2002, ss. 387, (z K. Piątkowskim). Mój udział procentowy szacuję na 50%.
 • 2.- Redakcja naukowa tomu: Świat na opak. Ludowe zapusty wczoraj i dziś, na przykładzie wybranych regionów w Polsce, Wyd. Ziemi Dobrzyńskiej i Kujawskiej we Włocławku, Włocławek 2009. Mój udział procentowy szacuję na 100%.

Recenzje

- Recenzje w piśmie „Demos” 1980-1983 z książek:

 • a.L.Stomma, Słońce rodzi się 13 grudnia;
 • b.I.Tłoczek, Polskie budownictwo drewniane;
 • c.I.Tłoczek, Polskie snycerstwo;
 • d.R.Reinfuss, Ludowe kowalstwo artystyczne;
 • e.I.K.Kubiakowie, Chleb w tradycji ludowej;
 • f.A.Błachowski, Nie tylko chlebem. Portrety twórców ludowych;

- Recenzja, [w:] Zbigniew Koszałkowski. Od Calderona do Shakespeare’a – retrospektywna wystawa plakatu teatralnego, wyd. Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, Łódź 1999, s. 5. Mój udział procentowy szacuję na 100%.

 • Kultura a ikonosfera: etnologiczne studium wybranych przykładów ze wsi współczesnej, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t.33, Łódź 1994,
 • Estetyczne i etyczne aspekty współczesnej antropologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ss.288
 • (z E. Nowina- Sroczyńską) Kultura w sytuacji transformacji systemu: studium nad ikonosferą, [w:] Wszystek krąg ziemski: antropologia, historia, literatura: praca ofiarowana prof. C. Hernasowi, red. P. Kowalski, Wrocław 1998, s. 473-492
 • Culture In the period of system transformation. A study of Włodawa inconosphere, [w:] Ethnology at the Time of Transformation. Poland AT the 14th Congress of the International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, red. K. Kaniowska, D. Markowska, Łódź 1998, s. 99-106
 • (z K. Piątkowskim) "Teraz w kolekcji jest wszystko...". Gust i upodobania estetyczne mieszkańców polskich wsi i małych miast. [w :] Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Kanon i rozproszenie, red. I. Bukraba – Rylska, W.J. Burszta, Warszawa 2011, s. 273 – 315
 • W zasięgu wzroku, słuchu lub węchu. O pewnych faktach społeczno – kulturowych z europejskiej historii, antropologicznych konstatacjach oraz impresjach kultury lokalnej dużego, polskiego miasta, czyli o kodach niezsynchronizowanych, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2012, t. 17, s. 89-118.\
 • O prywatnych terytoriach w estetykach miejskich codzienności. Esej z konkretnym przykładem, [w:] Przestrzenie i ludzie. Konteksty antropologiczne, red. E.G. Karpińska, A. Krupa- Ławrynowicz, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2015, s. 63-79
 • Łódzka codzienność. Impresje z przeszłości miasta = Everyday life in Łódź. Impressions from the city's past [w:] Na wspólnym podwórku. Łódzki tygiel kultur i wyznań;In a commoncourtyard. Łódź, the melting pot of cultures and religions, Muzeum Miasta Łodzi, 2017, s. 75- 114

Inne:

 • Niewidzialne miasto, red. M.Krajewski, Wydawnictwo Bęc Zmiana, Warszawa 2012
 • Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Kanon i rozproszenie, red. I. Bukraba- Rylska, W.Burszta, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011
 • Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, red. M. Bogunia- Borowska, P.Sztompka, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012
 • S.Pink, Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach, tł. M.Skiba, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009
 • M.Auge, Nie- miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, tł. R. Chymkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010
 • Z.Bauman, Kultura w płynnej nowoczesności, Polski Instytut Audiowizualny, Warszawa 2011
 • W.Burszta, M.Duchowski, B.Fatyga, A.Hupa, P.Majewski, J.Nowiński, M.Pęczak, E.Sekuła, T.Szlendak, Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011

Osiągnięcia związane z działalnością naukową

 • Od 1 października 1999 r. do 30 września 2005 r. - przez dwie kadencje byłam z wyboru członkiem Senatu Uniwersytetu Łódzkiego, a od 2001 r. do 2014 r. – członkiem Senatu Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania. Przez dwie kadencje pełniłam funkcję w gremium Rady Wydziału Filozoficzno – Historycznego. Od początku wdrożenia systemu ECTS, byłam koordynator kierunkowym ECTS i programu SOCRATES w Katedrze Etnologii, a potem Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, a także pracowałam w Komisji Wydziałowej ds. Ujednolicenia Zasad Systemu ECTS w Uniwersytecie Łódzkim. W czasie pełnienia funkcji koordynatora programu SOCRATES – ERASMUS, do różnych uczelni europejskich wyjechało ponad 70 studentów etnologii. Przyjechali studenci z Hiszpanii, Brazylii, Bułgarii.
 • W latach 80 XX w. pełniłam funkcję sekretarza Łódzkiego Oddziału PTL, a następnie koordynatora praktyk terenowych w KE UŁ i koordynatora wymiany wydawnictw naukowych w KE UŁ.
 • W listopadzie 2002 r. zostałam delegatem Uniwersytetu Łódzkiego na wybory do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (obecnie Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
 • Z funkcji koordynatora kierunkowego ECTS i SOKRATESA/ERAZMUSA zrezygnowałam kilka lat temu, koncentrując się nakoordynowaniu pracy i sprawowaniu opieki nad Studenckim Kołem Naukowym, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z wybitnie zdolnymi studentami. W 2005 r. zostałam powołana przez dziekana na funkcję pełnomocnika do spraw promocji i reklamy Wydziału Filozoficzno – Historycznego, a następnie koordynatora zespołu wydziałowego, składającego się z reprezentantów wszystkich kierunków Fil - Hist., co spuentowałam listem do Rektora z propozycjami działań reklamowych i cyklicznych imprez wzmacniających markę Uczelni. Zrezygnowałam w 2007 r. z powodu braku możliwości finansowych i merytorycznych prowadzenia jakichkolwiek działań.

 

 • Zajmując się dydaktyką, przyczyniłam się do wypromowania dwóch prac doktorskich (zał. 4, p.1), przy czym jedna z nich została nagrodzona II nagrodą Europejskiego Centrum Solidarności w 2010 r., wypromowałam ponad 30 magistrów w UŁ i WSSiP oraz 51 prac

KONTAKT I DYŻURY