PROFIL PRACOWNIKA: Magdalena Krysiak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, na kierunku prawo, ukończyła w 2021 roku, z wynikiem bardzo dobrym.

Od października 2021 roku doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego z zakresu nauk prawnych. Przyjęta z najwyższym wynikiem w postępowaniu rekrutacyjnym.

W przygotowaniu dysertacja doktorska poświęcona prawnokarnej ochronie godności jednostki na gruncie polskiego prawa karnego w świetle zobowiązań międzynarodowych państwa.

Od stycznia 2022 roku aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

W trakcie studiów reprezentant Uniwersytetu Łódzkiego w konkursach międzynarodowych - The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, organizowanym przez International Law Students Association ILSA (2020, Waszyngton D.C., USA) oraz The Nuremberg Moot Court Competition, organizowanym przez International Nuremberg Principles Academy (2021, Norymberga, Niemcy).

W trakcie studiów doktoranckich wykonawca w projektach realizowanych w ramach grantów badawczych - krótkoterminowych misji naukowych (STSM) - przez COST Association - Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology).

Prowadzone badania poświęcone były/ są:

1) granicom praw człowieka w Internecie w świetle krajowych i międzynarodowych standardów ochrony godności jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem przyszłości karalności tzw. mowy nienawiści; instytucją przyjmującą był Università Bocconi (2021, Mediolan, Włochy);

2) penalizacji zjawisk dyskryminacji oraz mowy nienawiści popełnianych na tle płci, orientacji seksualnej oraz wyznania; instytucją przyjmującą będzie Universidade de Lisboa (2023, Lizbona, Portugalia);

3) kwestii przeciwdziałania nielegalnemu handlowi i współpracy międzynarodowej w celu zwalczania międzynarodowych sieci przestępczych; instytucją przyjmującą będzie L'Università di Catania (2023, Katania, Sycylia, Włochy);

4) prawnokarnej ochronie godności dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem wymierzonej w nie cyberprzestępczości, na przykładzie zjawisk child groomingu oraz zgwałcenia wirtualnego; instytucją przyjmującą będzie Ghent University (2023, Gandawa, Belgia).

W latach 2023-2025 kierownik grantu badawczego INTERCEPT - Międzynarodowy projekt badawczy dotyczący cyberprzestępczości (International Cybercrime Research Project), przyznanego w ramach programu Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza (IDUB). Celem badań jest analiza wybranych zagadnień z zakresu walki z cyberprzestępczością na gruncie polskiego ustawodawstwa karnego w świetle międzynarodowych standardów normatywnych, a także rewizja dotychczasowej procedury zawartej w dziale XIII Kodeksu postępowania karnego, a dotyczącej postępowania w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych. Dokumentami stanowiącymi punkt wyjścia prowadzonych badań są Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości oraz otwarty do podpisu 12 maja 2022 roku jej Drugi Protokół Dodatkowy.

Prelegent podczas kilkudziesięciu konferencji i seminariów naukowych, w tym przede wszystkim:

1) 12th Congress of Societas Humboldtiana Polonorum, organizowanego przez Societas Humboldtiana Polonorum Stowarzyszenie Stypendystów Fundacji im. Aleksandra von Humboldta (2023);

2) 7th European Multidisciplinary Conference on Global Internet Governance Actors, Regulations, Transactions and Strategies GIG-ARTS 2023: The Governance of Cybersecurity: Resilience, Human Rights and Democracy, organizowanej przez Università degli Studi di Padova (2023, Padwa, Włochy);

3) International Criminology Conference, organizowanej przez The Policy Studies Organization oraz Conservatoire National des Arts et Métiers (2023, Paryż, Francja);

4) Serious and Organised Crime Conference, organizowanej przez Hume Institute for Postgraduate Studies Lausanne oraz Staffordshire University (2023).

Pomysłodawca i współorganizator Konkursu na najlepszą rolę procesową w rozprawie karnej im. Profesora Jana Waszczyńskiego.

Wykładowca Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. W 2023 roku, w ramach III Warsztatów Nauk Społecznych, przeprowadzone zajęcia poświęcone były prawnokarnej ochronie godności jednostki na przykładzie zjawisk mowy nienawiści oraz przestępstw znieważenia i zniesławienia.

Jej największą zawodową pasją jest obrona oskarżonych w sprawach karnych, w tym związanych z przestępczością zorganizowaną, cyberprzestępczością oraz postępowaniami karnymi ze stosunków międzynarodowych.

W roku akademickim 2022/2023 pasją do prawa karnego dzieli się podczas ćwiczeń dla studentów prawa dziennego w każdy czwartek, godz. 8:15-9:45.

Włada biegle językiem angielskim, niemieckim i francuskim, legitymując się uznanymi certyfikatami międzynarodowymi.


Prace w przygotowaniu/ druku:

 1. Potęga słowa, czyli jak karać mowę nienawiści? Uwagi na tle prac nad włączeniem przestępstw z nienawiści do katalogu tzw. "przestępstw europejskich" (na podstawie wyników badań przeprowadzonych na Università Bocconi, Universidade de Lisboa)
 2. Między wolnością a nienawiścią, czyli o granicach penalizacji przestępstwa nawoływania do nienawiści (uwagi na kanwie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2023 r., II NSNk 12/23: <<"Polska dla Polaków" nie nawołuje do nienawiści>>)
 3. Państwo to ja? O granicach wolności słowa w świetle ochrony godności urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (uwagi na kanwie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 września 2022 r., II AKa 110/22; nazwanie Prezydenta RP <<debilem>> w kontekście wolności słowa w debacie publicznej)
 4. Jak obrazić to, czego obrazić się nie da, czyli czy jest dziś jeszcze miejsce na penalizację obrazy uczuć religijnych? Uwagi na tle propozycji zaostrzenia odpowiedzialności karnej z art. 196 k.k. w świetle doświadczeń przestępstwa blasfemii w systemie common law
 5. Prawo do nadziei. Problematyka kary dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia w świetle zasady poszanowania godności osób skazanych
 6. O niezbywalności godności. Granice znieważenia zwłok ludzkich w kontekście ich donacji na cele nauki (kazus strzelania z broni pneumatycznej do zwłok ludzkich na Uniwersytecie Medycznym)
 7. Myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem, czyli jak ziszcza się Orwellowska rzeczywistość. Analiza krytyczna propozycji penalizacji przyjęcia zlecenia zabójstwa
 8. Problematyka przestępstwa kradzieży z włamaniem, czyli czym właściwie jest przełamanie zabezpieczeń? Uwagi de lege ferenda
 9. Kradzież bardziej opłacalna od oszustwa. Uwagi de lege ferenda w kontekście przepołowienia oszustwa
 10. Inna, to znaczy jaka, czyli o rozumieniu innej czynności seksualnej. Uwagi de lege ferenda
 11. To nie komplement, czyli o cat callingu słów kilka. Uwagi na tle prac Komisji Prawa Anglii i Walii nad penalizacją zjawiska jako popełnianego z nienawiści
 12. Cyberprzestępczość seksualna w cieniu pandemii COVID-19 na przykładzie zjawisk child groomingu oraz zgwałcenia wirtualnego
 13. Science, czy fiction? Przypisanie sprawstwa czynu zabronionego w wypadku jego popełnienia przez sztuczną inteligencję (uwagi na kanwie nieudanego eksperymentu z wykorzystaniem robota chirurgicznego da Vinci)
 14. Cyberstalking, cyberbullying, patostreaming, czyli o nowych obliczach przemocy. Uwagi de lege ferenda

Prace opublikowane:

 1. Exitus acta probat? Naruszenie nietykalności cielesnej i intymności seksualnej a granice kontratypu sztuki [w:] In dubio pro humanitate. W 100 - lecie urodzin Profesora Mariana Cieślaka, pod red. M. Romańczuk-Grąckiej, Olsztyn 2023
 2. In articulo mortis. Z problematyki prawnokarnej ochrony godności umierania, czyli czy istnieje prawo do godnej śmierci? [w:] Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI w., pod red. D. Dajnowicz-Pieseckiej, E. Jurgielewicz-Delegacz, Białystok 2022
 3. De mortuis aut bene, aut nihil, czyli czy można znieważyć zmarłego? Przyszłość penalizacji zniewagi osób zmarłych. Uwagi de lege ferenda [w:] Międzynarodowa innowacyjność i konkurencyjność w XXI wieku, Lublin 2022 (uwagi na kanwie §189 StGB)
 4. O penalizacji współczucia. Analiza krytyczna przestępstwa zabójstwa eutanatycznego z art. 150 k.k. [w:] Emocje - źródło, znaczenie, konsekwencje, Warszawa 2023
 5. Mens rea jako przesłanka odpowiedzialności karnej na przykładzie rozróżnienia znamion przestępstwa morderstwa i zabójstwa w angielskim i irlandzkim prawie karnym [w:] Na straży porządku i sprawiedliwości. Prawo karne w Wielkiej Brytanii. Zagadnienia wybrane Tom I, pod red. W. Włódarczaka, Poznań 2022
 6. Zbrodnia ludobójstwa a zbrodnie przeciwko ludzkości w ujęciu Statutu Rzymskiego [w:] Polityka zagraniczna państw w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, pod red. R. Kordonskiego, A. Kordonskiej, Ł. Muszyńskiego, Olsztyn-Lwów 2021, Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie
 7. Stosunki dyplomatyczne Rzeczypospolitej Polskiej w cieniu kłamstwa oświęcimskiego [w:] Wojna - konflikt - spór. Obszary rywalizacji w przestrzeni międzynarodowej, pod red. R. Kordonskiego, A. Kordonskiej, Ł. Muszyńskiego, Olsztyn-Lwów 2021, Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie
 8. Godność Narodu jako przedmiot ochrony prawnokarnej w świetle znieważenia Narodu na arenie międzynarodowej [w:] Prawo i administracja. W poszukiwaniu modelowych rozwiązań, pod red. S. Osojcy-Kozłowskiej, Łódź 2021
 9. Rola organów państwowych oraz organizacji pozarządowych w procesie przeciwdziałania przestępstwu propagowania faszyzmu [w:] Bezpieczeństwo globalne w XXI wieku. Środowisko bezpieczeństwa dla Polski, pod. red. M. Świstak, Łódź 2021
 10. Przestępczość zorganizowana a współpraca międzynarodowa w sprawach karnych w świetle przemian globalizacyjnych [w:] Globalizacja vs. glokalizacja. Europa i polska w czasach nowożytnych i najnowszych, pod red. S. Osojcy-Kozłowskiej, Łódź-Kielce 2021
 11. Zmowa przetargowa a przestępstwo zakłócania przetargu publicznego z art. 305 k.k. [w:] Prawo i administracja. W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, pod red. M. Stanisławskiej, W. Zaborowskiego, Łódź 2021

BIOGRAM

Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, na kierunku prawo, ukończyła w 2021 roku, z wynikiem bardzo dobrym.

Od października 2021 roku doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego z zakresu nauk prawnych. Przyjęta z najwyższym wynikiem w postępowaniu rekrutacyjnym.

W przygotowaniu dysertacja doktorska poświęcona prawnokarnej ochronie godności jednostki na gruncie polskiego prawa karnego w świetle zobowiązań międzynarodowych państwa.

Od stycznia 2022 roku aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

W trakcie studiów reprezentant Uniwersytetu Łódzkiego w konkursach międzynarodowych - The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, organizowanym przez International Law Students Association ILSA (2020, Waszyngton D.C., USA), oraz The Nuremberg Moot Court Competition, organizowanym przez International Nuremberg Principles Academy (2021, Norymberga, Niemcy).

W trakcie studiów doktoranckich wykonawca w projektach realizowanych w ramach grantów badawczych - krótkoterminowych misji naukowych (STSM) - przez COST Association - Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology).

Prowadzone badania poświęcone były/ są:

1) granicom praw człowieka w Internecie w świetle krajowych i międzynarodowych standardów ochrony godności jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem przyszłości karalności tzw. mowy nienawiści; instytucją przyjmującą był Università Bocconi (2021, Mediolan, Włochy);

2) penalizacji zjawisk dyskryminacji oraz mowy nienawiści popełnianych na tle płci, orientacji seksualnej oraz wyznania; instytucją przyjmującą będzie Universidade de Lisboa (2023, Lizbona, Portugalia);

3) kwestii przeciwdziałania nielegalnemu handlowi i współpracy międzynarodowej w celu zwalczania międzynarodowych sieci przestępczych; instytucją przyjmującą będzie L'Università di Catania (2023, Katania, Sycylia, Włochy);

4) prawnokarnej ochronie godności dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem wymierzonej w nie cyberprzestępczości, na przykładzie zjawisk child groomingu oraz zgwałcenia wirtualnego; instytucją przyjmującą będzie Ghent University (2023, Gandawa, Belgia).

W latach 2023-2025 kierownik grantu badawczego INTERCEPT - Międzynarodowy projekt badawczy dotyczący cyberprzestępczości (International Cybercrime Research Project), przyznanego w ramach programu Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza (IDUB). Celem badań jest analiza wybranych zagadnień z zakresu walki z cyberprzestępczością na gruncie polskiego ustawodawstwa karnego w świetle międzynarodowych standardów normatywnych, a także rewizja dotychczasowej procedury zawartej w dziale XIII Kodeksu postępowania karnego, a dotyczącej postępowania w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych. Dokumentami stanowiącymi punkt wyjścia prowadzonych badań są Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości oraz otwarty do podpisu 12 maja 2022 roku jej Drugi Protokół Dodatkowy.

Prelegent podczas kilkudziesięciu konferencji i seminariów naukowych, w tym przede wszystkim:

1) 12th Congress of Societas Humboldtiana Polonorum, organizowanego przez Societas Humboldtiana Polonorum Stowarzyszenie Stypendystów Fundacji im. Aleksandra von Humboldta (2023);

2) 7th European Multidisciplinary Conference on Global Internet Governance Actors, Regulations, Transactions and Strategies GIG-ARTS 2023: The Governance of Cybersecurity: Resilience, Human Rights and Democracy, organizowanej przez Università degli Studi di Padova (2023, Padwa, Włochy);

3) International Criminology Conference, organizowanej przez The Policy Studies Organization oraz Conservatoire National des Arts et Métiers (2023, Paryż, Francja);

4) Serious and Organised Crime Conference, organizowanej przez Hume Institute for Postgraduate Studies Lausanne oraz Staffordshire University (2023).

Pomysłodawca i współorganizator Konkursu na najlepszą rolę procesową w rozprawie karnej im. Profesora Jana Waszczyńskiego.

Wykładowca Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. W 2023 roku, w ramach III Warsztatów Nauk Społecznych, przeprowadzone zajęcia poświęcone były prawnokarnej ochronie godności jednostki na przykładzie zjawisk mowy nienawiści oraz przestępstw znieważenia i zniesławienia.

Jej największą zawodową pasją jest obrona oskarżonych w sprawach karnych, w tym związanych z przestępczością zorganizowaną, cyberprzestępczością oraz postępowaniami karnymi ze stosunków międzynarodowych.

W roku akademickim 2022/2023 pasją do prawa karnego dzieli się podczas ćwiczeń dla studentów prawa dziennego w każdy czwartek, godz. 8:15-9:45.

Włada biegle językiem angielskim, niemieckim i francuskim, legitymując się uznanymi certyfikatami międzynarodowymi.


Prace w przygotowaniu/ druku:

 1. Potęga słowa, czyli jak karać mowę nienawiści? Uwagi na tle prac nad włączeniem przestępstw z nienawiści do katalogu tzw. "przestępstw europejskich" (na podstawie wyników badań przeprowadzonych na Università Bocconi, Universidade de Lisboa)
 2. Między wolnością a nienawiścią, czyli o granicach penalizacji przestępstwa nawoływania do nienawiści (uwagi na kanwie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2023 r., II NSNk 12/23: <<"Polska dla Polaków" nie nawołuje do nienawiści>>)
 3. Państwo to ja? O granicach wolności słowa w świetle ochrony godności urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (uwagi na kanwie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 września 2022 r., II AKa 110/22, nazwanie Prezydenta RP <<debilem>> w kontekście wolności słowa w debacie publicznej)
 4. Jak obrazić to, czego obrazić się nie da, czyli czy jest dziś jeszcze miejsce na penalizację obrazy uczuć religijnych? Uwagi na tle propozycji zaostrzenia odpowiedzialności karnej z art. 196 k.k. w świetle doświadczeń przestępstwa blasfemii w systemie common law
 5. Prawo do nadziei. Problematyka kary dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia w świetle zasady poszanowania godności osób skazanych
 6. O niezbywalności godności. Granice znieważenia zwłok ludzkich w kontekście ich donacji na cele nauki (kazus strzelania z broni pneumatycznej do zwłok ludzkich na Uniwersytecie Medycznym)
 7. Myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem, czyli jak ziszcza się Orwellowska rzeczywistość. Analiza krytyczna propozycji penalizacji przyjęcia zlecenia zabójstwa
 8. Problematyka przestępstwa kradzieży z włamaniem, czyli czym właściwie jest przełamanie zabezpieczeń? Uwagi de lege ferenda
 9. Kradzież bardziej opłacalna od oszustwa. Uwagi de lege ferenda w kontekście przepołowienia oszustwa
 10. Inna, to znaczy jaka, czyli o rozumieniu innej czynności seksualnej. Uwagi de lege ferenda
 11. To nie komplement, czyli o cat callingu słów kilka. Uwagi na tle prac Komisji Prawa Anglii i Walii nad penalizacją zjawiska jako popełnianego z nienawiści
 12. Cyberprzestępczość seksualna w cieniu pandemii COVID-19 na przykładzie zjawisk child groomingu oraz zgwałcenia wirtualnego
 13. Science, czy fiction? Przypisanie sprawstwa czynu zabronionego w wypadku jego popełnienia przez sztuczną inteligencję (uwagi na kanwie nieudanego eksperymentu z wykorzystaniem robota chirurgicznego da Vinci)
 14. Cyberstalking, cyberbullying, patostreaming, czyli o nowych obliczach przemocy. Uwagi de lege ferenda

Prace opublikowane:

 1. Exitus acta probat? Naruszenie nietykalności cielesnej i intymności seksualnej a granice kontratypu sztuki [w:] In dubio pro humanitate. W 100 - lecie urodzin Profesora Mariana Cieślaka, pod red. M. Romańczuk-Grąckiej, Olsztyn 2023
 2. In articulo mortis. Z problematyki prawnokarnej ochrony godności umierania, czyli czy istnieje prawo do godnej śmierci? [w:] Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI w., pod red. D. Dajnowicz-Pieseckiej, E. Jurgielewicz-Delegacz, Białystok 2022, Wolters Kluwer
 3. De mortuis aut bene, aut nihil, czyli czy można znieważyć zmarłego? Przyszłość penalizacji zniewagi osób zmarłych. Uwagi de lege ferenda [w:] Międzynarodowa innowacyjność i konkurencyjność w XXI wieku, Lublin 2022 (uwagi na kanwie §189 StGB)
 4. O penalizacji współczucia. Analiza krytyczna przestępstwa zabójstwa eutanatycznego z art. 150 k.k. [w:] Emocje - źródło, znaczenie, konsekwencje, Warszawa 2023
 5. Mens rea jako przesłanka odpowiedzialności karnej na przykładzie rozróżnienia znamion przestępstwa morderstwa i zabójstwa w angielskim i irlandzkim prawie karnym [w:] Na straży porządku i sprawiedliwości. Prawo karne w Wielkiej Brytanii. Zagadnienia wybrane Tom I, pod red. W. Włódarczaka, Poznań 2022
 6. Zbrodnia ludobójstwa a zbrodnie przeciwko ludzkości w ujęciu Statutu Rzymskiego [w:] Polityka zagraniczna państw w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, pod red. R. Kordonskiego, A. Kordonskiej, Ł. Muszyńskiego, Olsztyn-Lwów 2021, Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie
 7. Stosunki dyplomatyczne Rzeczypospolitej Polskiej w cieniu kłamstwa oświęcimskiego [w:] Wojna – konflikt – spór. Obszary rywalizacji w przestrzeni międzynarodowej, pod red. R. Kordonskiego, A. Kordonskiej, Ł. Muszyńskiego, Olsztyn-Lwów 2021, Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie
 8. Godność Narodu jako przedmiot ochrony prawnokarnej w świetle znieważenia Narodu na arenie międzynarodowej [w:] Prawo i administracja. W poszukiwaniu modelowych rozwiązań, pod red. S. Osojcy-Kozłowskiej, Łódź 2021
 9. Rola organów państwowych oraz organizacji pozarządowych w procesie przeciwdziałania przestępstwu propagowania faszyzmu [w:] Bezpieczeństwo globalne w XXI wieku. Środowisko bezpieczeństwa dla Polski, pod. red. M. Świstak, Łódź 2021
 10. Zmowa przetargowa a przestępstwo zakłócania przetargu publicznego z art. 305 k.k. [w:] Prawo i administracja. W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, pod red. M. Stanisławskiej, W. Zaborowskiego, Łódź 2021

  KONTAKT I DYŻURY

  e-mail: magdalena.krysiak@edu.uni.lodz.pl

  Dyżury

  czwartek: 09:45-10:15