PROFIL PRACOWNIKA: Marta Otto

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Obowiązki dydaktyczne obejmują w szczególności: Prowadzenie zajęć dydaktycznych i opracowywanie materiałów dydaktycznych. Przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń. Prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych. Obowiązki badawcze obejmują w szczególności: Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych. Rozpowszechnianie wyników badań naukowych przez ich publikacje. Aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych. Doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych. Obowiązki organizacyjne obejmują w szczególności: Organizowanie konferencji, seminariów i innych form aktywności akademickiej. Koordynowanie Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE.

BIOGRAM

Absolwentka stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawniczych (LL.M in Comparative, European and International Laws), a także studiów doktoranckich w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim (EUI, Florencja, Włochy). W latach 2016-2018 zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej; od 2018 roku na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Prawa Pracy - Zakładzie Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej.

Brała udział w licznych międzynarodowych projektach badawczych m.in. Posting of workers before national courts (ETUI, Bruksela); “Fairness, freedom and Industrial Relations across Europe: UP AND DOWN THE MEAT VALUE CHAIN (MEAT.UP.FFIRE)finansowanym przez Komisję Europejską w ramach konkursu VP/2017/004/0035. Restatement of Labour Law in Europe (Koordynator: Prof. Bernd Waas, Institute for Civil and Labour Law at Goethe University, Frankfurt am Main, Niemcy), Les contrats atypiques : une comparaison international (Koordynator: Prof. Sophie Robin-Olivier, l'Ecole de droit de la Sorbonne (Paris 1)) ), Surveille (Koordynator: Prof. Martin Scheinin, European University Institite (EUI), President of International Association of Constittional Law(IACL)), Le Juge et les relations de travail dans le contexte de la mondialisation de l’économie (Koordynator: Renée-Claude Drouin, Universite de Montreal, Kanada), AGIRE (Anticiper pour une gestion innovante des restructuration) (Kordynator: Prof. Marie-Ange Moreau, European University Institite (EUI)/ L’Institut d’Etudes du Travail de Lyon (I.E.T.L.)).

W latach 2019-2022, kierownik jednej z sekcji realizującej międzynarodowy projekt badawczy i-Rel Smarter industrial relations to address new technological challenges in the world of work finansowany przez Komisję Europejską w ramach konkursu VP/2018/004.

Obecnie, wykonawca projektu finansowanego przez Komisję Europejską w ramach konkursu VS/2021/0188 Varieties of Indutrial Relations in Aviation Lockdown - VIRAL (2021-2023). Ekspert krajowy w międzynarodowym projekcie badawczym Privacy@work (Koordynatorzy: Frank Hendrickx, David Mangan, Elena Gramano). Członkini Grupy roboczej Fondazione Marco Biagi: Free movement and protection of personal data in digital era (Koordynatorzy: Prof. Simone Scagliarini, Prof. Alberto Levi). Ekspert w międzynarodowym projekcie badawczym, Transformation of the Civil Service in Europe, finansowany przez Fritz Thyssen Foundation (Koordynatorzy: Prof. Dr. Dr. h.c. Karl-Peter Sommermann, Apl. Prof. Dr. Cristina Fraenkel-Haeberle, prof. dr. hab. Adam Krzywon).

Członkini: 1. Advisory Committee of Labour Law Research Network LLRN (od 2017-), 2.Steering Committee sieci Labour Law Research Network (2021-2023), 3. Academic Board of Marco Biaggi Foundation Doctoral Research Programme (PhD) in Labour, Development and Innovation. 4. Centre for International and European Labour Law Studies (CIELLS),.5.Komitetu Koordynującego Polską Sieć Naukową Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Cooperante; 6. Komitetu Zarządzającego i Rady Naukowej Centrum Porównawczego Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (WPiA UŁ) Compass, 7. Rady Naukowej czasopisma „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej; 8. Editorial Board czasopisma Hungarian Labour Law E-Journal.

Członkini AI WORK TEAM - Zespołu badawczego ds. prowadzenia badań nad skutkami rozwoju sztucznej inteligencji i innych nowoczesnych technologii dla rynku pracy oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Prelegentka kilkudziesięciu konferencji naukowych, z których większość stanowią konferencje międzynarodowe. Organizatorka wielu konferencji krajowych i międzynarodowych, w tym LLRN5 Poland i LLRN6Poland.

Recenzentka artykułów publikowanych m.in. w czasopismach International Labour Review, International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny.

Wykładowca w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ.

ORCID ID: 0000-0002-8970-9643.

ZAINTERESOWANIA

Europejskie, międzynarodowe i porównawcze prawo pracy i polityka społeczna.

OSIĄGNIĘCIA

Stypendystka Fondazione Marco Biagi (Modena, Włochy)-Visiting Professor Fellowship (2021/2022), Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT) (Montreal, Kanada), Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale (COMPTRASEC) (Bordeaux, Francja), International Society for Labour Law and Social Security Law (ISLLSSL).

Laureatka Nagród JM Rektora: (2022) Nagroda za istotny wkład w ewaluację jakości działalności naukowej w Uniwersytecie Łódzkim w latach 2017-2021; (2021) Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Naukowa [IDUB] w konkursie Premia za granty pozyskane ze środków zewnętrznych, (2021) I stopnia za działalność organizacyjną, (2020) I stopnia zespołowej za osiągnięcia związane z pracami badawczymi, (2018) II stopnia za działalność organizacyjną.

KONTAKT I DYŻURY

Kopcińskiego 8/12 (pokój sekretariatu) pokój: 3.71 90-232 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 11:15-12:15 DYŻUR ZDALNY NIEDZIELA LINK:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjhjMmJiODktMTRhMS00NzdjLTk2YWEtNDNkYmJjMmI1MTE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b%22%2c%22Oid%22%3a%228efcea1e-c21b-4b0e-a5a6-df7ed586ade8%22%7d
niedziela: 10:00-11:00