Profil pracownika: Stefan Lelental

O mojej pracy

Profesor - Katedra Prawa Karnego Wykonawczego, Wydział Prawa i Administracji

Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy

Obowiązkiem jest sumienne i staranne wykonywanie powierzonych zadań oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa. Nauczyciel akademicki jest obowiązany w szczególności:

 • przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.);
 • przestrzegać obowiązujących przepisów prawa wewnętrznego UŁ, w tym w szczególności tych zawartych w Regulaminie pracy UŁ i Regulaminie wynagradzania pracowników UŁ;
 • przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
 • dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
 • niezwłocznie zawiadamiać przełożonych o zauważonym w Uczelni wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego.

Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;
 • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
 • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
 • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami;
 • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;
 • dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
 • wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych.

Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych:

 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;
 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników;
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni;
 • udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia);
 • kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem;
 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych,
 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo;
 • realizacja innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków.

Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych:

 • praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;
 • praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia;
 • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich;
 • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;
 • pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym takich jak: rola opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów;
 • inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych.

Biografia

Pracę na Uniwersytecie Łódzkim rozpoczął w 1959 r. jako asystent w kierowanym przez prof. dr E. St. Rappaporta Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego, a z dniem 1.10.1962 r. przeszedł do pracy w Zakładzie Prawa Karnego, którym kierował wówczas doc. dr S. Pławski. Pod kierunkiem prof. S. Pławskiego przygotował rozprawę doktorską pt. „Instytucja warunkowego zwolnienia w Polsce na tle prawnoporównawczym” i na jej podstawie Rada Wydziału Prawa UŁ nadała mu stopień naukowy doktora nauk prawnych w maju 1964 r., a od dnia października 1964 r. uzyskał etat adiunkta. Stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie prawa karnego po przeprowadzonym 8.12.1972 r. kolokwium habilitacyjnym przed Radą Wydziału Prawa UŁ uzyskał we wrześniu 1973 r., po zatwierdzeniu uchwały tej Rady przez CKK ds. Kadr Naukowych, a od grudnia 1972 r. objął etat docenta w Katedrze Prawa Karnego.

Od początku kariery naukowej, która owocowała uzyskaniem tytułu profesora nadzwyczajnego (1984 r.) i zwyczajnego (1990 r.) zainteresowania naukowo-badawcze obejmowały problematykę z zakresu prawa karnego materialnego i prawa karnego wykonawczego, z uwzględnieniem zagadnień kryminologicznych i kryminalnopolitycznych. W latach 1993-1996 kierował Zespołem Badawczym, który prowadził finansowane przez KBN badania nt. Przestępczość zorganizowana. Fenomenologia. Obszary występowania. Zwalczanie. Adekwatność unormowań prawnych. Jego dorobek naukowy obejmuje ok. 300 publikacjinaukowych: monografii, rozpraw i artykułów naukowych, recenzji, glos i przeglądów orzecznictwa Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych, zwłaszcza z dziedzin prawa karnego wykonawczego. Był też autorem lub współautorem licznych podręczników z prawa karnego materialnego i prawa karnego wykonawczego. W latach 1980-1997 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej, która przygotowywała projekty zmian w prawie karnym, a końcowym efektem jej pracy była kodyfikacja karna z 1997 r.

W Sejmie IV kadencji powołany był jako ekspert ds. zmian w kodyfikacjach karnych, w tym charakterze występuje też w Sejmie IV Kadencji. Był promotorem 16 rozpraw doktorskich i recenzentem znacznie większej ich liczby na Uniwersytetach w Białymstoku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu i Wrocławiu. Występował też jako recenzent w przewodach habilitacyjnych i w postępowaniach o nadaniu tytułu prof. w INPPAN oraz na Uniwersytetach w Białymstoku, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu. W latach 1978-1981 był prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji UŁ, a nadto pełnił w Uczelni liczne inne funkcje: z-cy Rzecznika Dyscyplinarnego, Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla studentów, z-cy i Redaktora Wydawnictwa „Folia Iuridica” oraz członka licznych Komisji. W latach 1989-2006 kierował Katedrą Prawa Karnego, łącząc tę funkcję z wcześniej objętą funkcją Kierownika Zakładu Prawa Karnego Wykonawczego, którego był organizatorem. Jest członkiem towarzystw naukowych: ŁTN, Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego oraz Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Profesora S. Batawii.

Zostały mu przyznane liczne odznaczenia i odznaki honorowe: Krzyż Kawalerski OOP, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Honorowe Odznaki m. Łodzi i b. woj. łódzkiego, Złota Odznaka UŁ oraz Medal 50-lecia UŁ.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności