Bartłomiej Cyganek

Head of HR Central and Eastern Europe, Wienerberger AG

Absolwent Wydziału Zarządzania UŁ. Posiada ponad 18 lat doświadczenia na stanowiskach związanych z zarządzaniem pracownikami w międzynarodowych firmach produkcyjnych B2B and B2C (Philips, Amcor a obecnie Wienerberger). Jako Dyrektor Personalny uczestniczył w wielu projektach zarówno lokalnych w Polsce jak i międzynarodowych (budowa i rozbudowa zakładów produkcyjnych, restrukturyzacja, tworzenie i wdrażanie modeli zarządzania pracownikami różnego szczebla itp.).

Specjalizuje się w tworzeniu modeli HR wspierających realizację celów biznesowych firm. Zarządzał operacyjnie funkcją HR w Polskich zakładach Amcor, kolejno obejmując odpowiedzialność za funkcję HR w krajach Europy Środkowo-Wschodniej a następne Europy Zachodniej. Od kilku lat zarządza funkcja HR na poziomie strategicznym koncernów pracując początkowo w Zurichu a obecnie w Wiedniu.
Jako Dyrektor Personalny był członkiem HR Leadersip Team dla biznesu Amcor w EMEA i odpowiadał za HR w nowo przejętych biznesach (m.in w RPA) oraz funkcje centralne koncernu takie jak sprzedaż, finanse i IT. Równolegle do swych obowiązków w Amcor, przez 5 lat, pełnił funkcję Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Związku Pracodawców Regionu Łódzkiego.

Obecnie pracuje w Wiedniu jako Head of HR Central and Eastern Europe w firmie Wienerberger AG, która jest światowym liderem produkcji materiałów budowlanych. Prywatnie związany jest z Łodzią w której wciąż bywa regularnie.


A graduate of the Faculty of Management at the University of Lodz. Has over 18 years of experience in positions related to employee management in international B2B and B2C manufacturing companies (Philips, Amcor and currently Wienerberger). As a HR Director, he participated in many projects, both local in Poland and international (construction and development of production plants, restructuring, creation and implementation of models of management of employees at various levels, etc.).

He specializes in creating HR models supporting the implementation of business goals of companies. He managed operationally the HR function in Amcor Polish plants, successively taking responsibility for the HR function in Central and Eastern Europe and then Western Europe. For several years, he has been managing the HR function at the strategic level of concerns, initially working in Zurich and now in Vienna.
As a HR Director, he was a member of the Amcor HR Leadersip Team for EMEA and was responsible for HR in newly acquired businesses (including South Africa) and the company's central functions such as sales, finance and IT. In parallel with his duties at Amcor, for 5 years he was the President and Vice President of the Board of the Association of Employers of the Lodz Region.

He currently works in Vienna as the Head of HR Central and Eastern Europe at Wienerberger AG, which is the world leader in the production of building materials. Privately is associated with Łódź, which he still visits regularly.