Bożena Ziemniewicz

Prezes BRITISH CENTRE

Mentor 2019/2020

 

Miejsce spotkań: w miejscu pracy Mentora – Łódź
Meeting place: at the Mentor workplace – Łódź

Ilość podopiecznych w tej edycji / Mentees in this edition : 1

Język spotkań/ Language: Polski / English 

 

[ENG BELOW]

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Handel Zagraniczny. Jako studentka prowadziła Studenckie Studium Wiedzy Międzynarodowej, zapraszając do współpracy wybitnych znawców tej tematyki. Należała również do Studenckiego Stowarzyszenia Przyjaciół ONZ. Podczas studiów zdała egzaminy państwowe z języka angielskiego i rosyjskiego oraz egzaminy wewnętrzne z języka włoskiego i hiszpańskiego. Dwukrotnie uzyskała prawo wyjazdu na praktyki zagraniczne (1978 Bologna, Włochy; 1979 Lubliana, Jugosławia).

W 1980 podjęła pracę w centrali handlu zagranicznego Warimex – Wifama. Po uzyskaniu stypendium doktoranckiego podjęła studia doktoranckie w Studium Doktoranckim Nauk Ekonomicznych UŁ. Wprowadzenie stanu wojennego i odejście z Uniwersytetu Łódzkiego promotora prof. W. Trzeciakowskiego uniemożliwiły ich ukończenie.

W latach 1989-2000 kierowała szkołą językową MODUS, a w latach 1999-2000 była dyrektorem Gimnazjum Językowo-Informatycznego MODUS. Jednocześnie w 1993 podjęła trud uruchomienia szkoły językowej BRITISH CENTRE, którą również od początku do chwili obecnej kieruje. W tym czasie BRITISH CENTRE uzyskało na rynku pozycję lidera i jest jedną z najlepszych i największych szkół językowych. W 2013 uzyskało status Centrum Egzaminacyjnego autoryzowanego przez najstarszą instytucję egzaminacyjną świata w ramach Cambridge University. Warto odnotować, że w województwie łódzkim są tylko dwa takie centra: jedno na Uniwersytecie Łódzkim, a drugie – właśnie BRITISH CENTRE.

BRITISH CENTRE – firma szkoleniowa o trzech filarach:

 • Szkoła Języków Obcych
 • Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Cambridge Assessment English
 • BC Training – szkolenia, coaching, doradztwo

Oprócz zarządzania firmą BRITISH CENTRE pracuje jako trener, coach i doradca biznesowy. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości, etykiety w życiu i biznesie oraz komunikacji interpersonalnej. Jest wartościowym doradcą biznesowym i marketingowym, szczególnie dla start-upów, bowiem doskonale zna rynek łódzki i chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, skracając okres dojrzewania firmy. Ceni marketing tradycyjny i relacyjny, a zwłaszcza budowanie własnej sieci kontaktów.

Nagrody i wyróżnienia:

 • wyróżniona odznaką PRIMUS INTER PARES za osiągnięcia w czasie studiów 1980 1978-1979
 • dwukrotna laureatka nagrody ekonomicznej Polskiej Akademii Nauk
 • laureatka nagrody Złoty Flipchart za zasługi dla środowiska firm szkoleniowych
 • laureatka plebiscytu Kobieta Roku 2011 – Kobieta Przedsiębiorcza
 • laureatka nagrody za kreatywność i inspirację dla innych „Kobieta Kreuje” 2012
 • nagrodzona medalem „60-lecia Udziału Polski w Misjach Poza Granicami Państwa”
 • Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet 2014
 • Kobieta Przedsiębiorcza Województwa Łódzkiego 2014
 • Businesswoman Roku 2015 – tytuł magazynu „Businesswoman & Life”
 • Honorowa Złota Odznaka Krajowej Izby Gospodarczej
 • nominacja do tytułu Menedżer Roku Województwa Łódzkiego 2015
 • Brązowy Krzyż Zasługi 2016
 • WIOSŁO BIZNESU - Nagroda Gazety Wyborczej dla kobiety sukcesu 2018

Działalność polityczna i samorządowa:

 • członkini Platformy Obywatelskiej RP
 • udział w wyborach samorządowych 2010
 • udział w wyborach parlamentarnych 2011
 • radna Sejmiku Województwa Łódzkiego od 2011
 • wiceprzewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i Sportu
 • członki Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej
 • członkini Komisji Rewizyjnej
 • udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2014
 • udział w wyborach samorządowych 2014
 • radna Sejmiku Województwa Łódzkiego
 • przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
 • członkini Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej
 • członkini Komisji Rozwoju Regionalnego Gospodarki Przestrzennej, Transportu i Komunikacji
 • członkini Komisji Odznaki Honorowej Województwa Łódzkiego
 • koordynator Klubów Obywatelskich w regionie łódzkim

Działalność publiczna:

 • wiceprzewodnicząca Rady Gospodarczej Województwa Łódzkiego
 • wiceprzewodnicząca Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • członkini Rady Społecznej Szpitala im. Kopernika
 • członkini Rady Programowej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej
 • członkini Konwentu Uczelni Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • członkini Rady Biznesu i Pracodawców Wydziału Filologicznego UŁ
 • członkini Komitetu Monitorującego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z ramienia Krajowej Izby Gospodarczej

Działalność społeczna:

Organizacje pozarządowe zrzeszające i działające na rzecz przedsiębiorców i rozwoju ekonomicznego:

 • Polska Izba Firm Szkoleniowych – wiceprezes zarządu w latach 2009-2010, od 2007 do chwili obecnej Pełnomocnik Zarządu PIFS w województwie łódzkim
 • Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa – od 2009, członek Prezydium Rady od 2012, wiceprezes zarządu ŁIPH od 2016
 • Klub 500-Łódź Stowarzyszenie Właścicieli, Prezesów i Dyrektorów Firm – od 2011, członek Zarządu od 2013, wiceprezes zarządu od 2014
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Łódź – członek Zarządu

Organizacje pozarządowe:

 • Stowarzyszenie Lifelong Learning – prezes zarządu od 2007
 • Międzynarodowe Forum Kobiet od 2009
 • Stowarzyszenie Kongres Kobiet od 2010
 • Międzynarodowa sieć Language Rich Europe – ekspert od 2012
 • Stowarzyszenie Absolwentów Łódzkiego Ekonomicznego i Socjologicznego Ośrodka Akademickiego – członek zarządu od 2012
 • Stowarzyszenie Tradycji Akademickich „Siódemki”

Od 2013 roku prowadzi ŁÓDZKI SALON GOSPODARCZY – projekt autorski, którego istotą są spotkania wybitnych postaci życia gospodarczego i politycznego ze środowiskiem przedsiębiorców, samorządowców i przedstawicieli świata nauki. Spotkania sprzyjają integracji tych środowisk, pogłębianiu wiedzy na tematy ekonomiczne i poznawaniu ważnych zagadnień gospodarczych.

Dotychczas Salon gościł wielu wybitnych przedstawicieli życia publicznego, a wśród nich wicepremierów i ministrów, europarlamentarzystów, posłów na Sejm RP i senatorów, wiceprezydentów miast i wybitne postaci z organizacji pozarządowych.

Udział w przedsięwzięciach dotyczących funduszy unijnych w obszarze projektów miękkich:

 • Zespół ds. uproszczeń PO KL, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament ds. EFS
 • Krajowa Sieć Tematyczna w dwóch obszarach: Adaptacyjność oraz Edukacja i szkolnictwo wyższe w latach 2009-2011
 • Regionalna Sieć Tematyczna Województwa Łódzkiego 2010-2016
 • Zespół ds. Rejestru Usług Rozwojowych PARP

A graduate of the University of Lodz in the field of Foreign Trade. As a student, she ran the Student Studies of International Knowledge, inviting eminent experts on this subject to cooperate. She also belonged to the United Nations Student Association. During her studies, she passed state exams in English and Russian, and internal exams in Italian and Spanish. Twice she obtained the right to go abroad for internships (1978 Bologna, Italy; 1979 Lubliana, Yugoslavia).

In 1980 she took a job at the foreign trade headquarters of Warimex - Wifama. After obtaining a doctoral scholarship, she took up doctoral studies at the Doctoral Studies of Economics of the University of Lodz. The introduction of martial law and the departure from the University of Lodz supervisor prof. W. Trzeciakowski prevented them from being completed.

In 1989-2000 she was the head of the MODUS language school, and in 1999-2000 she was the head of the MODUS Language and IT Junior High School. At the same time, in 1993 she made the effort to launch the BRITISH CENTER language school, which she also runs from the beginning to the present. During this time, the BRITISH CENTER gained market leadership and is one of the best and largest language schools. In 2013, it obtained the status of an Examination Center authorized by the world's oldest examination institution at Cambridge University. It is worth noting that in the Lodzkie Voivodship there are only two such centers: one at the University of Lodz and the other - just the BRITISH CENTER.

BRITISH CENTER - a training company with three pillars:

 1. school of Foreign Languages
 2. Authorized Cambridge Assessment English Examination Center
 3. BC Training - training, coaching, consulting

In addition to managing the company, BRITISH CENTER she works as a trainer, coach and business advisor. She specializes in entrepreneurship training, etiquette in life and business, and interpersonal communication. She is a valuable business and marketing advisor, especially for start-ups, because he knows the Lodz market well and willingly shares his knowledge and experience, shortening the period of the company's maturation. She values ​​traditional and relational marketing, especially building his own network of contacts.

Prizes and awards:

 • awarded the PRIMUS INTER PARES badge for achievements during her studies in 1980 1978-1979
 • two-time winner of the economic award of the Polish Academy of Sciences
 • laureate of the Golden Flipchart award for merits to the environment of training companies
 • winner of the 2011 Woman of the Year plebiscite - Enterprising Woman
 • winner of the award for creativity and inspiration for others "Woman Creates" 2012
 • awarded the medal "60th Anniversary of Poland's Participation in Missions Beyond the Borders"
 • Women's Entrepreneurship Ambassador 2014
 • Entrepreneurial Woman of the Lodz Voivodship 2014
 • Businesswoman of the Year 2015 - 'Businesswoman & Life' magazine title
 • Honorary Gold Badge of the Polish Chamber of Commerce
 • nomination for the title of Manager of the Year 2015 Łódź Voivodeship
 • Bronze Cross of Merit 2016
 • BUSINESS OAR - Gazeta Wyborcza award for the woman of success 2018
 • Political and local government activities:
 • member of the Civic Platform Republic of Poland
 • participation in the 2010 local elections
 • participation in the 2011 parliamentary elections
 • councilor of the Sejmik of the Lodz Voivodship since 2011
 • vice-chairman of the Science, Culture and Sport Committee
 • members of the Committee on International Relations and Regional Cooperation
 • member of the Audit Committee
 • participation in the 2014 European elections
 • participation in the 2014 local elections
 • councilor of the Sejmik of the Lodz Voivodship
 • chairwoman of the Committee on Health, Family and Social Policy Protection
 • member of the Committee on International Relations and Regional Cooperation
 • member of the Committee on Regional Development of Spatial Management, Transport and Communication
 • member of the Honorary Badge Committee of the Lodz Voivodship
 • coordinator of Civic Clubs in the Lodz region

Public activities:

 • vice-chairman of the Economic Council of the Lodzkie Voivodship
 • vice-chairman of the Łódź Voivodship Council for Public Benefit Activities
 • member of the Social Council of the Hospital Copernicus
 • member of the Program Council of the Academy of Humanities and Economics
 • member of the Convention of the College of National Economy in Kutno
 • member of the Business Council and Employers of the Faculty of Philology of the University of Lodz
 • member of the Monitoring Committee of the Łódź Voivodeship for the years 2014-2020 on behalf of the Polish Chamber of Commerce

Social activity:
Non-governmental organizations associating and acting for the benefit of entrepreneurs and economic development:

 • Polish Chamber of Training Companies - vice president of the management board in the years 2009-2010, from 2007 to present Proxy of the Management Board of PIFS in the Łódź Province
 • Łódź Chamber of Commerce and Industry - since 2009, member of the Presidium of the Council since 2012, vice-president of the board of the ŁIPH since 2016
 • Klub 500-Łódź Association of Owners, Presidents and Directors of Companies - from 2011, member of the Management Board from 2013, vice-president of the management board from 2014
 • Polish Economic Society Łódź Branch - member of the board

Non-governmental organizations:

 • Lifelong Learning Association - president of the board since 2007
 • International Women's Forum since 2009
 • The Congress of Women Association since 2010
 • Language Rich Europe international network - expert since 2012
 • Association of Graduates of the Łódź Economic and Sociological Academic Center - member of the board since 2012
 • "Siódemki" Academic Traditions Association

Since 2013, she has been running the ŁÓDŹ ECONOMY EXHIBITION - an original project whose essence are meetings of eminent figures of economic and political life with the environment of entrepreneurs, local government officials and representatives of the world of science. The meetings are conducive to the integration of these environments, deepening knowledge on economic issues and learning important economic issues.

So far, the Salon has hosted many prominent representatives of public life, including deputy prime ministers and ministers, MEPs, MPs and senators, deputy mayors of cities and eminent figures from non-governmental organizations.

Participation in projects concerning EU funds in the area of ​​soft projects:

 • PO KL simplification team, Ministry of Regional Development, ESF Department
 • The National Thematic Network in two areas: Adaptability and Education and higher education in 2009-2011
 • Regional Thematic Network of the Lodz Voivodship 2010-2016
 • PARP Development Services Registry Team