Tomasz Łysek

Zastępcą wójta gminy Ksawerów

Absolwent kierunku ochrona środowiska ze specjalnością w zakresie planowania i zarządzania środowiskiem na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. W WFOŚiGW w Łodzi obecny od 2000 roku, gdzie zdobywał doświadczenie w Dziale Promocji Edukacji Ekologicznej oraz Dziale Ochrony Atmosfery. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej kierował nowo powołanym Zespołem ds. Funduszy Unii Europejskiej odpowiadającym m.in. za monitoring projektów mających otrzymać wsparcie finansowe z funduszy unijnych z terenu województwa łódzkiego. Aktywnie uczestniczył w cyklu konferencji dotyczących funduszy europejskich w latach 200-2013. Pełniąc funkcję Dyrektora Biura w latach 2007-2011 był odpowiedzialny m.in. za wdrożenie i nadzór nad Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001, który znacząco usprawnił i uporządkował procesy związane z udzielaniem pomocy finansowej przez Fundusz. W marcu 2011 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi, z ramienia którego uczestniczy w pracach Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, powoływanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi. Ze względu na swoje doświadczenie we wrześniu 2013 r. stał się członkiem Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, która jest mianowana przez Zarząd Województwa Łódzkiego. W lutym 2018 roku został zastępcą Adama Topolskiego, wójta podłódzkiej gminy Ksawerów. W urzędzie Tomasz Łysek nadzoruje referat gospodarki przestrzennej, nieruchomości, rolnictwa i ochrony środowiska, referat gospodarki komunalnej, monitoruje również funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej.