Violetta Małek

Partner Zarządzający Gekko advisoryNOW Sp. z o.o.

 

Mentor 2019/2020

Miejsce spotkań: w miejscu uzgodnionym z Mentee / online
Meeting place: in a place agreed with Mentee / online

Liczba podopiecznych w tej edycji / Mentees in this edition : 1

Język spotkań/ Language: Polski / English


[ENG BELOW]

Violetta Małek, MBA, Partner Zarządzający w firmie doradczej Gekko advisoryNOW.

Posiada ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, zarządzaniu organizacjami z sektora nowoczesnych usług oraz doradztwie biznesowym. Była dyrektorem konsultingu oraz liderem w obszarze doradztwa dla sektora nowoczesnych usług w KPMG. Pełniła funkcję szefa generalnego w firmie McCormick gdzie zbudowała Centrum Usług Wspólnych dla Regionu Europa, Daleki Wschód i Afryka. Wcześniej, była dyrektorem finansowym odpowiedzialnym za stworzenie i przeniesienie procesów księgowych w PwC w Regionie Central and Eastern Europe. Wieloletni dyrektor finansowy i członek zarządu w spółkach Avon Cosmetics, Avon Operations, Avon EMEA FSC (Polska i kraje nordyckie; nadzór nad regionem EMEA), TNT Express i Abbot Laboratories (Polska i Anglia).

Prelegent na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach finansowych. Autor szeregu publikacji w zakresie zarządzania finansami i transformacjami w specjalistycznych periodykach polskich i zagranicznych (m.in. Business Services Magazine, C-SuiteNEWs, Gazeta Finansowa, Parkiet, ITWIZ, Finanse i Controlling, Biuletyn CFO, Punkt Zwrotny KPMG).

Posiada dyplom EMBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jest absolwentką Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz magistrem zarządzania finansami WSZiM w Warszawie.

 


 

Violetta Małek, MBA, Managing Partner at the consulting company Gekko advisoryNOW.

Has over 20 years of experience in corporate finance management, management of organizations in the modern services sector and business consulting. She was a consulting director and a leader in the area of ​​consulting for the modern services sector at KPMG. She served as general manager at McCormick where she built a Shared Services Center for the Europe, Far East and Africa Region. Previously, she was the financial director responsible for the creation and transfer of accounting processes at PwC in the Central and Eastern Europe Region. Long-term financial director and member of the board at Avon Cosmetics, Avon Operations, Avon EMEA FSC (Poland and the Nordic countries; supervision of the EMEA region), TNT Express and Abbot Laboratories (Poland and England).

Speaker at many national and international financial conferences and seminars. Author of a number of publications in the field of financial and transformation management in specialist Polish and foreign periodicals (including Business Services Magazine, C-SuiteNEWs, Gazeta Finansowa, Parkiet, ITWIZ, Finance and Controlling, CFO Bulletin, KPMG Turning Point).

Has an EMBA diploma from the Warsaw University of Technology Business School. She is a graduate of Organization and Management at the University of Lodz and a master's degree in financial management at WSZiM in Warsaw.