KIERUNEK: ANALIZA DANYCH

Opis studiów

Obserwowana od kilkunastu lat szybko postępująca komputeryzacja, informatyzacja i rozwój technologii informacyjnych umożliwia gromadzenie i przetwarzanie coraz większej ilości danych. Zaczynamy niejako „tonąć w danych”, których nie umiemy praktycznie wykorzystać. Konieczne jest zatem kształcenie specjalistów posiadających umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji, w tym osób posiadających wiedzę z zakresu statystyki matematycznej oraz umiejętności praktyczne w tworzeniu i wykorzystaniu narzędzi informatycznych z zakresu szeroko pojętej analizy danych.

Odpowiedzią na to zapotrzebowanie rynku jest kierunek studiów ANALIZA DANYCH oferowany na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Jest on skierowany do studentów zainteresowanych wykorzystaniem wiedzy teoretycznej z zakresu matematyki i informatyki oraz narzędzi statystycznych i informatycznych w pracy zawodowej związanej z przetwarzaniem i analizą danych.

Szerokie konsultacje programu studiów wskazują na daleko idącą zgodność z oczekiwaniami rynku pracy. Przedmioty, zwłaszcza obejmujące obszar zadań inżynierskich zostały opracowane przy współudziale partnerów zewnętrznych tworzących Radę Biznesu przy Wydziale Matematyki i Informatyki. Istotą studiów na tym kierunku jest nabywanie przez studentów wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących metod współczesnej analizy danych – matematycznych metod opracowywania i wnioskowania na ich podstawie. Studia te dają jednocześnie wykształcanie o profilu ogólnoakademickim i inżynierskim. Absolwent tego kierunku otrzyma zarówno solidne podstawy teoretyczne umożliwiające opracowywanie nowych metod badawczych dla analizy danych jak i praktyczną znajomość narzędzi i metod projektowania inżynierskiego pozwalających rozwiązywać problemy informatyczne z obszaru zadań inżynierskich. Absolwent kierunku analiza danych uzyska również wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu baz danych oraz programowania jak i statystyki. Inżynierski charakter studiów zapewni realizację wymienionych celów w trakcie zajęć laboratoryjnych, a także podczas wykonywania projektów dotyczących analizy i eksploracji danych pochodzących z realnych zjawisk. Jednym z głównych celów kształcenia jest wyposażenie studentów w takie umiejętności interpersonalne jak komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność kierowania zespołem. Absolwent będzie również posiadał umiejętność wizualizacji wyników analiz oraz prezentacji ich przed szerokim gremium. Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony jest na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów o charakterze teoretycznym i praktycznym. Umiejętności te są niezbędne dla każdego specjalisty z zakresu analizy danych w szybko zmieniającym się rynku technologii informacyjnych.

Główne przedmioty

 • Środowisko pracy analityka
 • Wstęp do informatyki
 • Wstęp do programowania
 • Arkusze kalkulacyjne
 • Matematyka konkretna
 • Sukces na rynku pracy
 • Architektura systemów komputerowych
 • Programowanie podstawowe
 • Elementy statystyki opisowej
 • Matematyka bankowa
 • Podstawy baz danych
 • Pakiety statystyczne
 • Rachunek prawdopodobieństwa
 • Techniki prezentacji
 • Aspekty prawne informatyki
 • Programowanie arkuszy kalkulacyjnych
 • Modele regresji
 • Wprowadzenie do analizy danych
 • Programowanie baz danych
 • Podstawy języka Java
 • Eksploracja danych
 • Analiza techniczna
 • Algorytmy i złożoność
 • Inżynieria przetwarzania danych
 • Analiza danych w badaniach naukowych
 • Analityka biznesowa
 • Inżynierski projekt zespołowy
 • Podstawy przedsiębiorczości i zarządzania
 • W czasie studiów odbywają się praktyki zawodowe lektoraty
 • Programowanie mikrokontrolerów
 • Wprowadzenie do architektury komputerów
 • Infrastruktura systemowa

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku ANALIZA DANYCH będzie potrafił: pobierać i łączyć dane z różnych źródeł: baz danych, arkuszy kalkulacyjnych, Internetu; przygotowywać dane i oceniać ich jakość; tworzyć podsumowania statystyczne zbiorów danych; graficznie prezentować wyniki analizy; używać narzędzi matematycznych oraz narzędzi dedykowanych dla statystyki i eksploracji danych, tworzyć modele danych, oceniać poprawność modeli i dokonywać ich modyfikacji.

Student pozna podstawy programowania (m.in. C, Python, Java, R, VBA) oraz podstawowe struktury danych i algorytmy uczenia maszynowego. Będzie stosował zwinne metodyki zarządzania projektami w zespołach interdyscyplinarnych. Inżynierski charakter studiów związany z wieloma zajęciami laboratoryjnymi pozwala osiągać praktyczne umiejętności związane z komputerową analizą danych.

Szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie do pracy w zespole oraz rozwijanie umiejętności prezentacji i wizualizacji wyników przygotowanych analiz i raportów. Absolwent będzie znał podstawy funkcjonowania biznesu i elementy prawa m.in. w zakresie ochrony danych. Uzyskana wiedza poszerzona zostanie o umiejętności miękkie, takie jak odpowiedzialność, umiejętność komunikowania się i kooperacji.

Absolwenci kierunku ANALIZA DANYCH pierwszego stopnia są przygotowani do podjęcia pracy we wszelkiego rodzaju instytucjach finansowych, instytucjach administracji publicznej i państwowej, naukowo-badawczych, średnich i dużych zakładach produkcyjnych, firmach z branży IT, a także ośrodkach badania opinii publicznej. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia zatrudnienia na stanowiskach takich jak: analityk danych, statystyk, programista, projektant i programista baz danych, ekspert ds. eksploracji danych, analityk finansowy, specjalista analizy i rozwoju rynku, analityk biznesowy, specjalista do spraw rozwoju biznesu.

Absolwenci będą także przygotowani do podjęcia studiów II stopnia z zakresu analizy danych, informatyki, matematyki lub innych dziedzin pokrewnych.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, informatyka

2 maksymalnie jeden (wymagany)

informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny, chemia

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: rekrutacja@wmii.uni.lodz.pl

Telefon: (42) 635 59 55 (czynny w okresie rekrutacyjnym)

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Matematyki i Informatyki

Stefana Banacha 22 90-238 Łódź