KIERUNEK: EKOMIASTO

Opis studiów

EKOMIASTO to innowacyjna i unikatowa w skali kraju oferta dydaktyczna z pierwszym naborem w roku akademickim 2018/2019. Studia są prowadzone w partnerstwie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska i Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Poprzez swój interdyscyplinarny charakter i nowatorskie treści wzbogacone elementami praktycznymi kierunek odpowiada współczesnym potrzebom miast, a proces nauczania zogniskowany jest wokół rzeczywistych problemów środowiskowych, gospodarczych i społecznych istotnych dla funkcjonowania społeczności miejskich w Polsce i na świecie. EKOMIASTO kształci specjalistów posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające aktywnie uczestniczyć i kształtować procesy rozwoju miasta w duchu zrównoważonego rozwoju.

W trakcie pierwszych dwóch lat studenci uzyskają wiedzę w ramach 8 modułów: Ekonomia i socjologia miasta, Ekologia miasta, Samorząd i instytucje miejskie, Człowiek w mieście, Planowanie rozwoju miast, Adaptacja miast do zmian klimatu, Zintegrowany rozwój miasta oraz Systemy infrastruktury i monitoring. Na ostatnim roku poprzez wybór jednej z pracowni specjalistycznych (Zintegrowany rozwój miasta – profil środowiskowy lub profil społeczno-gospodarczy) studenci będą pogłębiać i integrować wiedzę i umiejętności oraz nabywać kompetencje specjalistyczne. W ramach studiów przewidziane są czterotygodniowe praktyki zawodowe.

Specjalności

Pracownia specjalistyczna na III roku: Zintegrowany rozwój miasta – profil środowiskowy jest zdefiniowana m.in. przez takie przedmioty jak: Rewitalizacja przyrodnicza, Teledetekcja w zarządzaniu przestrzenią miasta, Biotechnologie w rekultywacji środowiska, Miejskie ogrody, Użytkowe aspekty zieleni miejskiej, Ekoinnowacje w mieście, Ekohydrologiczna rekultywacja ekosystemów wodnych w mieście, Wpływ miasta na tereny otaczające, Rozwiązania w miastach przyszłości.

Pracownia specjalistyczna na III roku: Zintegrowany rozwój miasta – profil społeczno-gospodarczy jest zdefiniowana m.in. przez takie przedmioty jak: Przedsiębiorczość i inwestycje w mieście, Jakość życia w mieście, Modelowanie rozwoju procesów społeczno-gospodarczych miasta, Ekoinnowacje w mieście, Tożsamość i dziedzictwo kulturowe miasta, Inwestycje w kapitał intelektualny miasta, Sektora kultury w mieście, Wartość przestrzeni publicznych, Technologie mobilne w obsłudze użytkowników miasta, Metody ewaluacji procesów rozwoju.

Główne przedmioty

 • Ekonomia środowiska
 • Ekonomika miasta
 • Ekosystemy przyrodnicze miasta
 • Samorząd terytorialny i administracja publiczna
 • Strategie adaptacyjne miast do zmian klimatu
 • Zintegrowane planowanie rozwoju miast
 • Environmental values and valuation
 • Finansowanie zrównoważonego rozwoju miast
 • Zintegrowane systemy i narzędzia zarządzania
 • Edukacja i świadomość ekologiczna mieszkańców miast
 • Systemy informacji przestrzennej
 • Stres środowiskowy
 • Ekologia ogólna
 • Dużą część zajęć dydaktycznych stanowią zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe, co pozwala nabyć umiejętności praktyczne i zweryfikować zdobytą wiedzę teoretyczną

Sylwetka absolwenta

Głównym celem studiów na kierunku EKOMIASTO jest wykształcenie specjalistów przygotowanych do zarządzania miastami, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, zielonej gospodarki oraz ochrony środowiska. Ponadto celem kształcenia na kierunku EKOMIASTO jest zdobywanie wiedzy poprzez kontakt z praktyką w zakresie realizacji celów społeczno-gospodarczych oraz zarządzania potencjałem przyrodniczym ekosystemów miejskich. Taki profil studiów bezpośrednio przekłada się na wysokie kompetencje absolwentów i budowanie w Polsce świadomości i wrażliwości na kwestie miejskie.

Kierunek EKOMIASTO przygotowuje studentów do prowadzenia badań naukowych i zdobycia podstawowych umiejętności badawczych oraz rozwijania zainteresowań naukowych. Daje podstawy do dalszego samokształcenia i rozwoju. Uzyskane kwalifikacje zapewniają absolwentom posiadanie na rynku pracy kluczowych zdolności, niezbędnych do realizacji nowoczesnej polityki miejskiej i są odpowiedzią na istniejący w tym zakresie deficyt.

Absolwenci mają możliwość ubiegania się o zatrudnienie m.in. w instytucjach samorządu miejskiego i regionalnego, organach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska, służbach ochrony środowiska, biurach planowania przestrzennego, przedsiębiorstwach wprowadzających nowoczesne technologie w zakresie ochrony środowiska i zarządzania energią, firmach doradczych i konsultingowych, ośrodkach masowego komunikowania, organizacjach pozarządowych specjalizujących się w działaniach miejskich i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia, m.in. na kierunkach: gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2 maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, WOS, biologia, geografia, informatyka

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, fizyka, WOS, biologia, geografia, chemia, informatyka, język obcy, język polski

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: rekrutes@uni.lodz.pl

Telefon: (42) 635 51 32

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

POW 3/5 90-255 Łódź