KIERUNEK: FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Opis studiów

Studia na kierunku FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM przewidują intensywne kształcenie w zakresie dwóch języków – hiszpańskiego i angielskiego, uzyskanie gruntownej i praktycznej wiedzy z językoznawstwa, traduktologii oraz literaturoznawstwa hiszpańskiego i hispanoamerykańskiego. Ponadto, studia umożliwiają uzyskanie podstawowych wiadomości z zakresu dydaktyki języka hiszpańskiego, które zostaną pogłębione w ramach bloku pedagogicznego odbywającego się na studiach II stopnia. Program studiów przewiduje również dodatkową specjalność związana z językiem angielskim, w ramach której student zapoznaje się z podstawami historii, literatury i kultury USA, z uwzględnieniem elementów latynoskich, a także z gramatyką pedagogiczną języka angielskiego oraz gramatyką kontrastywną hiszpańsko-angielską.

Specjalności

Specjalizacje wybierane od V semestru:

Językoznawczo-traduktologiczna

Celem specjalizacji jest nabycie praktycznych wiadomości i umiejętności z zakresu gramatyki i słownictwa języka hiszpańskiego, opanowanie podstaw nauczania tego języka oraz podstaw tłumaczenia z języka hiszpańskiego na polski i odwrotnie. Cennym uzupełnieniem specjalizacji językoznawczej są przedmioty związane z gramatyką i metodyką nauczania języka angielskiego, a także gramatyką porównawczą języka hiszpańskiego i angielskiego.

Przygotowanie teoretyczne z ww. dziedzin ma pomóc m.in. w napisaniu pracy licencjackiej z językoznawstwa hiszpańskiego.

Literaturoznawczo-kulturoznawcza

Celem specjalizacji jest przekazanie i ugruntowanie wiedzy o literaturze, kulturze i historii Hiszpanii oraz Ameryki Łacińskiej. Student uczy się analizy zjawisk życia literackiego i kulturowego krajów hiszpańskojęzycznych m.in. w oparciu o umiejętność rozumienia i wykorzystywania tekstów krytycznych. Wiedza nabyta w ramach tej specjalizacji prowadzi do napisania pracy licencjackiej z zakresu literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa hiszpańskiego i hispanoamerykańskiego.

Główne przedmioty

 • Praktyczna nauka języka hiszpańskiego i angielskiego
 • Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego i angielskiego
 • Gramatyka kontrastywna angielsko-hiszpańska
 • Gramatyka kontrastywna hiszpańsko-polska
 • Fonetyka języka hiszpańskiego
 • Historia języka hiszpańskiego
 • Kultura i cywilizacja Hiszpanii i Ameryka Łacińskiej
 • Historia Hiszpanii
 • Historia literatury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej
 • Podstawy dydaktyki języka hiszpańskiego
 • Teoretyczne podstawy traduktologii
 • Wstęp do historii i kultury USA
 • Metodyka nauczania i gramatyka pedagogiczna języka angielskiego
 • Wstęp do literatury autorów pochodzenia latynoskiego w USA
 • Seminaria licencjackie

Sylwetka absolwenta

Absolwent:

 • posiada umiejętności w ramach czterech sprawności językowych (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie);
 • posiada pełną kompetencję językową stanowiącą podstawę do realizacji specjalistycznego kursu glottodydaktycznego;
 • posiada znajomość języka hiszpańskiego na poziomie minimum B2+ wg europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (Common Reference Levels) oraz znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2;
 • posiada przygotowanie do ustawicznego samokształcenia językowego i metodycznego (w tym do prowadzenia samodzielnej kwerendy bibliotecznej, korzystania z Internetu i innych źródeł);

W razie potrzeby jest przygotowany do ewentualnej zmiany profilu zawodowego.

Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwent jest przygotowany do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski lub język hiszpański

2 maksymalnie jeden (wymagany)

drugi język obcy lub język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej, inny niż język wskazany w kategorii1)

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, WOS, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, matematyka, geografia

Wstępna deklaracja poziomu języka w momencie składania dokumentów.

Od kandydata wymagana jest zaawansowana znajomości języka angielskiego i polskiego.

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: filologia.hiszpanska@uni.lodz.pl
Telefon: (42) 665 53 74

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Filologiczny

Pomorska 171/173 90-236 Łódź