KIERUNEK: FILOLOGIA WŁOSKA

Opis studiów

Od I semestru kształcenie kierunkowe FILOLOGII WŁOSKIEJ ze zintegrowaną specjalizacją ogólnofilologiczną i translatorską oraz drugim językiem obcym w rozszerzonej liczbie godzin na poziomie zaawansowanym (angielski, francuski, niemiecki) lub początkującym (hiszpański, francuski, niemiecki, wybrany słowiański). Limity grup językowych: średnio 15-20, max. 25 os. – możliwość łączenia w grupach studentów z innych kierunków Wydziału Filologicznego (w przypadku grup drugiego języka). Zapisy do grup (początkującej, średniozaawansowanej i poszczególnych językowych) będą się odbywać po przyjęciu na kierunek.

Studia I stopnia na kierunku FILOLOGIA WŁOSKA trwają 6 semestrów (3 lata) i prowadzone są w trybie stacjonarnym. Zakończone są egzaminem licencjackim (połączonym z obroną pracy dyplomowej przygotowywanej w formie projektu lub rozprawy). Egzamin dyplomowy potwierdza uzyskanie tytułu licencjata filologii włoskiej ze specjalizacją ogólnofilologiczną i translatorską, uprawniającą do pracy w charakterze tłumacza języka włoskiego (również w zakresie podstawowej znajomości terminologii specjalistycznych). Program studiów jest zgodny z wymogami Polskich Ram Kwalifikacji (efektami uczenia się przyjętymi dla kierunku). Zajęcia dydaktyczne przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych prowadzone są początkowo w języku polskim, następnie w języku włoskim. W programie studiów uwzględniono: blok przedmiotów z praktyczną nauką języka włoskiego od podstaw (grupa początkująca) lub na poziomie średniozaawansowanym (grupa ze znajomością języka włoskiego) i poszerzonym kursem z drugiego języka nowożytnego, blok przedmiotów kierunkowych z językoznawstwa, literatury i kultury włoskiej oraz blok przedmiotów specjalizacji translatorskiej z zawodowymi praktykami studenckimi (odbywanymi w kraju lub za granicą). Przedmioty oceniane są na podstawie egzaminów lub zaliczeń końcowych.

FILOLOGIA WŁOSKA oferuje studentom następujące specjalizacje seminaryjne, wymagane do uzyskania dyplomu (do wyboru od II roku):

  • translatoryka/tłumaczenia
  • językoznawstwo włoskie
  • kulturoznawstwo włoskie

Nauka języka włoskiego w grupie początkującej lub średniozaawansowanej.

Specjalności

SPECJALIZACJA TRANSLATORSKA

W ramach specjalizacji studenci zdobywają podstawowe kompetencje tłumaczeniowe w zakresie teorii i technik translatorskich. Poznają terminologie specjalistyczne w kontekście dwujęzycznym. Analizują i przygotowują tłumaczenia ustne i pisemne z języka włoskiego na polski i vice versa. Mogą odbyć praktyki zawodowe związane z aktywnością translatorską

Główne przedmioty

  • Praktyczna nauka języka włoskiego PNJW (m.in. moduły: kompetencje zintegrowane, gramatyka praktyczna, kręgi leksykalne, wypowiedź ustna, wypowiedź pisemna, analiza tekstów, żargony, rejestr literacki)
  • terminologie specjalistyczne w przekładzie (m.in. terminologia języka sztuki, humanistyki, prawa i administracji, instytucji UE, informatyki, techniki, nauk ścisłych, nauk przyrodniczych i medycyny)
  • blok zajęć translatorskich (m.in. wstęp do translatoryki, techniki translatorskie, tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemne, tłumaczenia audiowizualne, analiza stylistyczna tłumaczeń)
  • blok językoznawczy (m.in. gramatyka opisowa języka włoskiego, gramatyka kontrastywna, historia języka włoskiego)
  • blok literacko-kulturowy (kurs literatury włoskiej, historia Włoch, historia sztuki włoskiej, filmoznawstwo włoskie).

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku FILOLOGIA WŁOSKA po 6 semestrach legitymuje się znajomością języka włoskiego na poziomie biegłości co najmniej C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz dobrą znajomością kultury i literatury włoskiej. Posługuje się ponadto drugim językiem obcym na poziomie B2. Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w firmach wymagających od pracowników znajomości języka włoskiego, instytucjach zatrudniających tłumaczy i konsultantów języka włoskiego, wydawnictwach, redakcjach czasopism, instytucjach związanych z mediami, turystyce i sektorze usług wymagającym dobrej znajomości języka i kultury włoskiej, np. prywatnych szkołach językowych, korporacjach, firmach i instytucjach współpracujących z rynkiem włoskim, placówkach dyplomatycznych. Absolwent może kontynuować studia filologii włoskiej na II stopniu (studia magisterskie).

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

2 maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

drugi język obcy, historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, geografia, matematyka

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość literatury polskiej, podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego, podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, podstawowa znajomość historii powszechnej. Nie jest wymagana znajomość języka włoskiego.

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: filolog@uni.lodz.pl

Telefon: (42) 665 51 06

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Filologiczny

Pomorska 171/173 90-236 Łódź