KIERUNEK: FILOLOGIA ANGIELSKA

Opis studiów

Studia drugiego stopnia na kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA pozwalają na znaczne poszerzenie wiedzy na temat języka, historii, literatury oraz kultury krajów obszaru anglojęzycznego zdobytej w ramach studiów pierwszego stopnia. Zajęcia rozwijają umiejętności humanistyczne takie jak umiejętność krytycznego myślenia, analizowania i rozwiązywania problemów, oraz argumentowania własnych poglądów, kładąc szczególny nacisk na ich praktyczne zastosowanie w przygotowywaniu ukierunkowanych tematycznie projektów, pisaniu różnego typu tekstów i przygotowywaniu profesjonalnych prezentacji. Zarówno wiedza specjalistyczna jak i kompetencje językowe nabyte w trakcie studiów pozwolą absolwentom na podjęcie pracy w szkolnictwie, biurach tłumaczy, wydawnictwach, mediach, biznesie jak i instytucjach kultury. W połączeniu ze szczegółową wiedzą na temat językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, nabyty w trakcie studiów wachlarz umiejętności praktycznych pozwoli również na podjęcie studiów trzeciego stopnia. 

Specjalności

Specjalność NAUCZYCIELSKA

W ramach kontynuacji specjalności nauczycielskiej studenci uczestniczą w zajęciach z dydaktyki nauczania języka angielskiego, psychologii i pedagogiki oraz odbywają praktyki pedagogiczne w szkole ponadpodstawowej. Studenci rozwijają metody i techniki nauczania języka angielskiego na odpowiednim etapie edukacyjnym, doskonalą umiejętności krytycznej refleksji nad teorią i praktyką edukacyjną, oraz poznają specyfikę procesu dydaktycznego i ewaluacji. Absolwenci otrzymują uprawnienia do nauczania języka angielskiego zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra.

Specjalność TŁUMACZENIOWA

Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne w zawodzie tłumacza. Szczególny nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności językowych w zakresie tłumaczenia ogólnego, literackiego oraz specjalistycznego w wybranych dziedzinach, np. prawa, medycyny, itp., a także na potrzeby mediów audiowizualnych. W ramach specjalności studenci odbywają szereg zajęć teoretycznych w formie wykładów i ćwiczeń, a także praktycznych, rozwijających umiejętności niezbędne do wykonywania wszystkich typów tłumaczeń: ustnych, symultanicznych, konsekutywnych, pisemnych, lokalizacji, itp. Wykładowcy prowadzący zajęcia w ramach specjalności są uznanymi i doświadczonymi tłumaczami z wieloletnią praktyką zawodową.

Specjalność KULTURA, MEDIA I KOMUNIKACJA 

Program specjalności jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska społeczno-gospodarczego, które poszukuje absolwentów z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, jak i bogatym zapleczem wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji międzykulturowej, środowiska mediów, oraz kultury strefy anglojęzycznej jako podstawy komunikacji globalnej. Ponadto, ukończenie tej specjalności umożliwi absolwentowi odnalezienie się w sektorze kultury i mediów.

Specjalność „Kultura, media i komunikacja” jest otwarta dla studentów międzynarodowych.
 

Główne przedmioty

W trakcie studiów II stopnia następuje dalsze doskonalenie umiejętności językowych w czasie zajęć z praktycznej nauki języka angielskiego (sprawności zintegrowane: pisanie, mówienie, czytanie), języka specjalistycznego i akademickiego. Program obejmuje także zajęcia językoznawcze, literaturo- i kulturoznawcze na poziomie zaawansowanych tematycznie konwersatoriów i seminariów, jak również zajęcia z metodologii i teorii badań humanistycznych. 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia posiada szeroką wiedzę o dyskursie akademickim w wybranej dziedzinie naukowej oraz umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie w pełni biegłym (C2). Ponadto, w zależności od wybranej specjalności, absolwent posiada zaawansowane kompetencje w zakresie przekładu literackiego, tekstów specjalistycznych pisemnych i ustnych, oraz nauczania języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych. Dzięki urozmaiconej ofercie dydaktycznej studia przygotowują absolwentów do podjęcia pracy zawodowej w wielu sektorach. Poniższa lista przykładowych zawodów wykonywanych przez naszych absolwentów oczywiście nie wyczerpuje licznych możliwości jakie daje ukończenie studiów filologii angielskiej.
Nasi absolwenci najczęściej podejmują pracę w zawodach:

 • nauczyciel,
 • lektor,
 • konsultant metodyczny,
 • tłumacz,
 • edytor,
 • dziennikarz,
 • researcher,
 • ekspert do spraw krajów anglojęzycznych (w zakresie doradztwa w sprawach kultury, polityki, gospodarki),
 • wykwalifikowany pracownik w branży kultury i mediów.
   

Zasady przyjęć

Rekrutacja na podstawie:

1a. Dyplomu ukończenia studiów I stopnia w zakresie filologii angielskiej
lub
1b. Dyplomu ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich w innym zakresie oraz znajomości języka angielskiego na poziomie C1 potwierdzonej certyfikatem
oraz
2. Rozmowy kwalifikacyjnej.

O przyjęciu na studia decyduje suma punktów uzyskana w konkursie dyplomów (50%) i rozmowie kwalifikacyjnej (50%)*. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku angielskim i dotyczy jednej z poniższych dziedzin, do wyboru przez kandydata:
- metodyka nauczania języków obcych,
- językoznawstwo,
- język angielski – zastosowania,
- literatura krajów angielskiego obszaru językowego,
- kultura krajów angielskiego obszaru językowego,
- teoria i praktyka przekładu.

W czasie rozmowy oceniana będzie znajomość wybranej problematyki oraz kompetencja językowa.

* W zależności od liczby kandydatów Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od rozmowy kwalifikacyjnej.

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: filolog@uni.lodz.pl

Telefon: (42) 665 51 06

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Filologiczny

Pomorska 171/173 90-236 Łódź