KIERUNEK: STUDIA POLSKIE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Opis studiów

STUDIA POLSKIE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM, studia I stopnia, to kierunek umożliwiający studentom – nieznającym języka polskiego lub znającym w wąskim zakresie, obcokrajowcom i Polakom mieszkającym poza granicami kraju oraz osobom zainteresowanym językiem polskim i polską kulturą, pragnącym poszerzyć znajomość języka i wiedzy o Polsce – zdobycie zarówno znajomości języka polskiego na poziomie minimum B2, jak i języka angielskiego na poziomie minimum B2. Kierunek zapewnia uzyskanie poszerzonej, rzetelnej wiedzy o języku polskim, polskiej literaturze i kulturze. Studia na tym kierunku oferują dwie specjalizacje: nauczanie języka polskiego jako obcego oraz język polski w turystyce i biznesie, umożliwiające rozpoczęcie kariery zawodowej w różnych sektorach rynku pracy, np. w szkołach językowych w Polsce i szkołach za granicą, instytucjach kultury, biurach tłumaczeń, mediach, wydawnictwach, biurach podróży, placówkach dyplomatycznych oraz wszelkiego typu firmach i przedsiębiorstwach, w których na różnych szczeblach dochodzi do komunikacji z udziałem języka polskiego i angielskiego (przy współudziale innych języków znanych absolwentom).

Specjalności

 • Nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego
 • Język polski w turystyce i biznesie

Główne przedmioty

 • Praktyczna nauka języka polskiego (sprawności zintegrowane: pisanie, mówienie, czytanie, słuchanie, fonetyka i gramatyka)
 • Język angielski
 • Warsztaty redakcji tekstu
 • Współczesne polskie media
 • Wiedza o Polsce i Polakach w świecie
 • Literatura polska i jej konteksty
 • Trening interkulturowy
 • Historia Polski
 • Gramatyka opisowa języka polskiego
 • Wiedza o historycznym rozwoju języka polskiego

Sylwetka absolwenta

Po studiach I stopnia studiów polskich z językiem angielskim absolwent może znaleźć zatrudnienie jako: nauczyciel / lektor języka polskiego jako obcego, pracownik mediów, wydawnictw, instytucji kultury, biur tłumaczeń, biur podróży, placówek dyplomatycznych oraz firm i przedsiębiorstw, w których niezbędna jest komunikacja z udziałem języka polskiego i angielskiego. Absolwent studiów licencjackich może kontynuować kształcenie na studiach magisterskich, których rekrutacja i wymagania wstępne przewidują kompetencje zdobyte na I stopniu studiów polskich z językiem angielskim. Dla absolwenta studiów I stopnia studiów polskich z językiem angielskim otwarte są studia podyplomowe i kursy dokształcające w UŁ i innych uczelniach, uzupełniające jego wykształcenie.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski

2 maksymalnie jeden (wymagany)

drugi nowożytny język obcy (w przypadku matur zagranicznych także język rodzimy oraz język polski zdawany jako obcy)

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

nowożytny język obcy (inny niż język angielski oraz język wskazany jako drugi nowożytny język obcy), historia, geografia, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, matematyka

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: filolog@uni.lodz.pl

Telefon: (42) 665 51 06

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Filologiczny

Pomorska 171/173 90-236 Łódź